Een globale hervorming van ons verlovensysteem was een betere optie geweest

De Kamercommissie Sociale Zaken keurt vandaag een aantal voorstellen goed in verband met de thematische verloven, waaronder het ouderschapsverlof. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is zich bewust van het feit dat deze hervormingen beantwoorden aan de maatschappelijke vraag om arbeid en gezin beter te combineren, maar maakt enkele kanttekeningen bij de voorstellen. Monica De Jonghe, eerste adviseur van het VBO: “Het wordt niet evident voor ondernemingen om deze maatregelen in te passen in de arbeidsorganisatie. Een globale hervorming van ons verlovensysteem was een betere optie geweest.”


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
04 juli 2018

1/10e ouderschapsverlof

Met de invoering van de mogelijkheid om een halve dag ouderschapsverlof per week op te nemen (of 1 dag per twee weken) geeft men gehoor aan een vraag die reeds langer leeft bij de sociale partners. De Jonghe staat hier helemaal achter: “Vandaag zijn het eerder de vrouwen die ouderschapsverlof opnemen. Deze regeling zal mannen aanzetten om dit ook te doen. We gaan ervan uit dat zij op deze manier meer zorgtaken zullen opnemen in het gezin. Daar kan niemand tegen zijn.

Uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof

Elke ouder zal gebruik kunnen maken van zes weken, aangevuld met vijf weken extra die ze vrij kunnen verdelen tussen beide adoptie- of pleegouders. In dat laatste geval is er opnieuw waakzaamheid geboden: in welke mate zullen het niet opnieuw de vrouwen zijn die de vijf weken voor hun rekening nemen?

Een meer flexibele opname van thematisch verlof

Het zal vanaf nu mogelijk zijn om ouderschapsverlof, dat vier maanden per kind bedraagt, per week op te nemen. Eenzelfde flexibiliteit wordt geboden voor het zorgverlof medische bijstand en palliatief verlof. Het VBO beseft dat dit zeker beantwoordt aan de realiteit van vandaag, met meer samengestelde gezinnen en alternatieve verblijfsregelingen zoals co-ouderschap. Positief is dat werknemer en werkgever dit in onderling akkoord moeten afspreken. Maar het zal ook druk zetten op bedrijven, waar het niet gemakkelijk zal zijn om aan alle individuele vragen tegemoet te komen en de puzzel nog te leggen. Bedrijven zullen moeten nadenken over een beleid waarbinnen dit op een werkbare manier kan worden uitgedokterd. Dat zal niet gemakkelijk zijn, zeker voor bijvoorbeeld industriële bedrijven met ploegenstelsels en een volcontinu arbeidssysteem.

Quid een globale hervorming van ons verlofsysteem?

De sociale partners hebben in het verleden (NAR Rapport 76) gevraagd om over te gaan tot een globale hervorming van ons verlofsysteem.

“België is immers al wereldkampioen op vlak van verloven en met telkens een extra laag bovenop het bestaande systeem, wordt er geen werk gemaakt van het streven naar een zekere uniformiteit in onze verlofsystemen. Daarnaast vraagt het VBO zich af welke budgettaire inschattingen er zijn gemaakt en welk budget hiervoor zal worden aangewend? Wij zijn dan ook vragende partij voor een constructief debat over de hervorming van onze verlofsystemen. Het wordt ook dringend tijd dat er meer ruimte komt voor de noodzakelijke flexibiliteit op vraag van werkgevers, om de uitdagingen van de digitale omwenteling te kunnen aangaan. Dit kan vandaag enkel via collectieve regelingen, die stoten op het vetorecht van de vakbonden, wat de competitiviteit van onze ondernemingen in het gedrang brengt”, besluit Monica De Jonghe.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.