Vereenvoudiging formaliteiten deeltijdse arbeid

De Wet wendbaar werkbaar werk van 5 maart 2017 vereenvoudigt en moderniseert de zeer formalistische wetgeving inzake deeltijdse arbeid. De wijzigingen treden op 1 oktober e.k. in werking. We schetsen U graag de belangrijkste ervan.


Sandra Coenegrachts, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
27 september 2017

-          Voortaan kan een kopie of een uittreksel van de deeltijdse arbeidsovereenkomst ook elektronisch (bv. d.m.v. een scan van de originele arbeidsovereenkomst) worden bewaard op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd.

-           Verder hoeven niet meer alle deeltijdse arbeidsregelingen en werkroosters in het arbeidsreglement te worden opgenomen. Het zogenaamde “telefoonboek aan uurroosters” wordt dus afgeschaft, wat een reële vereenvoudiging is.

-           Voor deeltijdse werknemers met een variabele werkrooster worden wel een aantal nieuwe verplichte vermeldingen (o.a. het dagelijks tijdvak waarbinnen prestaties kunnen worden voorzien, de dagen van de week waarop prestaties kunnen worden voorzien, de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur, de wijze waarop en de termijn voor kennisgeving variabele roosters) in het arbeidsreglement opgelegd. De ondernemingen beschikken over 6 maanden (t.e.m. 31 maart 2018) om hun arbeidsreglement hieraan aan te passen. De arbeidsovereenkomst van de betrokken deeltijdse werknemers zal dan zelf expliciet moeten vermelden dat een variabel werkrooster van toepassing dat zal worden vastgesteld volgens de regels bepaald in het arbeidsreglement.

-           Het krediet aan bijkomende uren die deeltijdse werknemers met een variabel rooster buiten de voorziene roosters mogen presteren, zonder overloontoeslag, wordt verhoogd van 3 uur per week naar 3,14 uren per week, te vermenigvuldigen met het aantal weken in de referteperiode, met een maximum van 168 uren op jaarbasis.

-           Vanaf 1 oktober volstaat het dat de onderneming de werknemers minimum 5 dagen vooraf in kennis stelt van het variabele werkrooster dat op hen van toepassing zal zijn. Dat zal gebeuren via een schriftelijke mededeling die moet worden bewaard. De kennisgeving kan nu, naast uithanging in de onderneming, ook per brief, fax, mail of via het intranet van de onderneming. Voortaan dient nog slechts één enkele bekendmaking te gebeuren. De modaliteiten zijn te bepalen in het arbeidsreglement. Bij algemeen bindend verklaarde cao kan een kortere kennisgevingstermijn worden voorzien.

-           Wanneer deeltijdse werknemers arbeidsprestaties leveren buiten de bekendgemaakte werkroosters, dan moeten deze afwijkingen nu reeds worden geregistreerd in een afwijkingsregister. Dit register kan voortaan ook elektronisch worden bijgehouden via een “tijdsopvolgingssysteem”, dat aan een aantal verplichtingen moet voldoen zoals het bijhouden voor elke werknemer afzonderlijk van zijn identiteit, van het begin en einde van zijn prestaties en van zijn rustpauzes en dus eigenlijk neerkomt op een tijdsregistratiesysteem. 

VBO – Het VBO is tevreden dat er na jaren eindelijk enkele aanpassingen aan deze complexe en verouderde wetgeving worden aangebracht, maar betreurt het dat de regering hierin niet verder is gegaan. De meeste aanpassingen hebben immers enkel betrekking op deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster. Bovendien zullen de bedrijven, om de vereenvoudigingen te kunnen realiseren, hun arbeidsreglement en de arbeidsovereenkomsten van heel wat deeltijdse werknemers moeten aanpassen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.