Detachering van werknemers: de geldende regels beter communiceren

De tijdelijke detachering van werknemers binnen de EU is gestoeld op de vrije dienstverlening, één van de hoekstenen van de Europese interne markt. Uiteraard moeten misbruik en sociale dumping worden tegengegaan, zowel op supranationaal niveau door de toekomstige Europese Arbeidsautoriteit (ELA), als door een betere samenwerking tussen de autoriteiten en de nationale inspecties. Maar laten we de logica niet omdraaien: de intra-Europese mobiliteit, vooral in geval van detachering met respect voor de sociale rechten, moet worden aangemoedigd eerder dan in het wilde weg te worden bestraft of bemoeilijkt met complexe of niet-toepasbare regelgeving!


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
29 april 2019

De Europese sociale partners zijn nauw betrokken bij de evaluatie van de ‘handhavings’-richtlijn nr. 2014/67 (de zogenaamde ‘enforcement’-richtlijn), en bij de toepassing van de herziene richtlijn over detachering nr. 2018/957 die voor 30/07/2020 zou moeten worden omgezet in alle nationale wetgevingen.

Om een uniforme interpretatie van de nieuwe Europese regels vanaf augustus 2020 te garanderen, werkt de Commissie op dit moment aan een gids voor de interpretatie van de detacheringsregelgeving. Ondernemingen moeten kunnen werken in een duidelijk juridisch kader dat voldoende wordt uitgewerkt door de nationale overheden. Sommige lidstaten leggen, tegen de richtlijn in, nog steeds disproportionele administratieve lasten op voor zakenreizen van korte duur of voor installatie- en assemblagewerken van minder dan acht dagen. De ondernemingen verwachten dus veel van deze gids aangezien die de lidstaten zal helpen zich te conformeren aan hun (nieuwe) verplichtingen.

Bovendien zal elke regering de loon- en arbeidsvoorwaarden (wetten en cao’s) van toepassing op werknemers die tijdelijk naar haar grondgebied worden gestuurd op één enkele nationale website moeten publiceren. Vanaf 1/08/2020 zijn immers alle loonelementen van het gastland verschuldigd vanaf de eerste dag van de detachering. Men mag niet uit het oog verliezen dat de arbeidsvoorwaarden van het gastland van toepassing zijn op de gedetacheerde werknemers zodra de detachering meer dan 12 maanden duurt. Die nationale informatie, indien nodig uitgesplitst per bedrijfstak en beroepscategorie, moet beschikbaar zijn in de gepaste talen (volgens ons dekt 'taal' ook het jargon, zodat de nationale invulling van begrippen zoals bezoldiging, vergoeding, enz. kan worden vergeleken).

VBO – Zowel de Europese wetgeving als de lidstaten moeten ervoor zorgen dat detachering niet wordt belemmerd, maar veeleer wordt gefaciliteerd. Het lopende overleg op Europees niveau, waarbij het VBO betrokken is, zal worden gevolgd door de juridische en praktische omzetting van het Europese kader in de Belgische rechtsorde. Er rest ons nog maar weinig tijd tot juli 2020 om een coherent systeem in te voeren en vooral één enkele nationale website die volledig, correct en begrijpelijk is voor alle Europese ondernemingen die personeel naar België detacheren. De Belgische overheid wordt aangespoord om die website onverwijld te ontwikkelen, in goede samenwerking met de sociale partners en zich daarbij te laten leiden door bepaalde succesvolle voorbeelden uit het buitenland.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.