SWT – Wijziging regelgeving om bepaalde technische aspecten te corrigeren

Op 2 juni jongstleden heeft het beheerscomité van de RVA unaniem een ontwerp-KB goedgekeurd om bepaalde technische problemen in de regelgeving van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te corrigeren. Deze moeilijkheden waren gemeld door de sociale partners in een advies van de Nationale Arbeidsraad in oktober 2015.


Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
08 juni 2016

Het nieuwe KB corrigeert 2 anomalieën. In de eerste plaats zou het mogelijk moeten zijn dat een in 2016 ontslagen werknemer, op voorwaarde dat hij gedekt is door een geldige cao, in een SWT (zware beroepen, lange loopbaan of bouw) treedt op 58 jaar, zelfs al eindigt zijn opzeggingstermijn pas in 2017 en al voorziet de cao die op dat moment van kracht is in een hogere leeftijd (bijvoorbeeld 60 jaar) om met SWT te gaan. Deze regel garandeert de rechtszekerheid omdat het recht op het SWT definitief wordt vastgesteld op het moment van de kennisgeving van de opzegging, op basis van de op dat ogenblik bekende elementen. De huidige teksten maken dat niet mogelijk, want ze eisen dat de werknemer voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde die van toepassing is op het moment van het ontslag. Welnu, deze leeftijdsvoorwaarde zou moeten worden opgetrokken in 2017.

Vervolgens voert het nieuwe KB een kliksysteem in voor alle werknemers die vandaag met SWT op 60 jaar kunnen gaan in het kader van de overgangsregeling (algemeen stelsel). De werknemers die voldoen aan de voorwaarden inzake leeftijd (60 jaar) en anciënniteit (40 jaar voor de mannen en 32 jaar voor de vrouwen in 2016) gedurende de geldigheidsperiode van de cao zullen nog een SWT kunnen genieten indien ze worden ontslagen na de geldigheidsperiode van de cao. Het doel is hier werknemers die zonder het kliksysteem geneigd zouden zijn onmiddellijk met SWT te gaan, langer aan het werk te houden.

VBO – Dit KB is belangrijk voor de rechtszekerheid. Het VBO hoopt op een snelle goedkeuring van de teksten, zodat alle onzekerheden die nog op het terrein bestaan, opgeheven worden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.