Bestuursraden van beursgenoteerde vennootschappen – Genderquota weldra van toepassing

In 2011 voerde de Belgische wetgever een quotasysteem in om de vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur op te krikken. Weldra worden deze quota van kracht in de beursgenoteerde vennootschappen.


Christine Darville, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
06 september 2016

Waar gaat het om?
De wet vereist dat ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van beursgenoteerde vennootschappen van een ander geslacht is dan dat van de overige leden. In de praktijk wil men met deze maatregel de aanwezigheid van vrouwen in raden van bestuur verhogen.

Dit quotasysteem heeft hoofdzakelijk betrekking op twee types genoteerde vennootschappen, namelijk grote genoteerde vennootschappen en kleine genoteerde vennootschappen in functie van hun ‘free float’ of van criteria i.v.m. het aantal werknemers (< 250), het balanstotaal (<= 43 miljoen euro) en de jaarlijkse netto-omzet (<= 50 miljoen euro). In beide gevallen gaat het ook om de private bestuurders van beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven.

De wettelijke quota gaan eerst in voor de grote genoteerde vennootschappen, op 1 januari 2017. Voor de kleine genoteerde vennootschappen is dat 1 januari 2019. Voor recent genoteerde vennootschappen gaan de wettelijke quota in vanaf het zesde jaar na hun notering, d.w.z. ten vroegste op 1 januari 2018.

Voorts is er sinds 1 januari 2012 voor alle beursgenoteerde vennootschappen de plicht om in hun jaarverslag te vermelden welke inspanningen ze hebben geleverd om naar de 1/3-doelstelling toe te werken binnen de wettelijk bepaalde termijnen. 

Welke sancties bestaan er?
Er bestaan twee soorten sancties:
- een eerste sanctie is de nietigheid van de benoeming van de bestuurder die behoort tot het in de raad van bestuur oververtegenwoordigde geslacht. Voor grote genoteerde vennootschappen geldt dit vanaf 2017, voor kleine vanaf 2019. Voor recent genoteerde vennootschappen gaat dit ten vroegste in op 1 januari 2018;
- een tweede sanctie is de schorsing, voor alle bestuurders, van ieder financieel of ander voordeel tot de samenstelling van de raad van bestuur in overeenstemming is met de wet. Deze sanctie, strenger dan de eerste, gaat pas in een jaar na het van kracht worden van het quotasysteem, namelijk op 1 januari 2018 voor grote genoteerde vennootschappen en 1 januari 2020 voor kleine genoteerde vennootschappen. Voor recent genoteerde vennootschappen gaat deze tweede sanctie in op de eerder vermelde data of op een later moment, in functie van wanneer het quotasysteem voor hen van kracht wordt.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.