Investeringsplan: goede stap vooruit, maar laat ons de investeringsinspanning in het PHV nog uitbreiden

Het Belgisch nationaal Plan voor herstel en veerkracht (PHV) werd vandaag ingediend bij de Europese Commissie. De bedoeling is om 5,9 miljard euro aan Europese subsidies binnen te halen voor (voornamelijk) publieke investeringsprojecten in België. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is tevreden met deze grote inspanning om de kwaliteit van de Belgische infrastructuur te verbeteren en het economisch herstel te stimuleren. Het VBO stelt niettemin vast dat van de 140 projecten die naar voor werden geschoven door de privésector, de grote meerderheid niet weerhouden werd, vaak omdat die privéprojecten niet mogen worden gesubsidieerd volgens het Europees mededingingsbeleid. Het VBO vraagt om er in de komende maanden alles aan te doen om die investeringsprojecten, die bijdragen aan de doelstellingen van de Green Deal, zoveel mogelijk te ondersteunen. Er liggen nog heel wat mogelijkheden open, zoals het verkrijgen van leningen via de Recovery and Resilience Facility (RRF), via het transformatiefonds opgericht door de minister van Financiën, of nog via de Europese Investeringsbank (EIB). Het VBO vraagt ook meer aandacht en steun voor de manieren waarop de Belgische financiële sector deze investeringsinspanning kan schragen, onder andere door publiek-private samenwerkingen (pss) op te zetten en door infrastructuurinvesteringsfondsen op te richten die openstaan voor deelneming van actoren uit de Belgische financiële sector. Het PHV is een goede eerste stap richting herstel, maar moet nu absoluut hand in hand gaan met bredere investeringssteun om onze infrastructuur te versterken en om de transitie naar een groenere en digitalere economie te doen slagen.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
30 april 2021

Massaal investeren is noodzakelijk

De Belgische overheidsinvesteringen liggen al tientallen jaren structureel laag. Op dit moment maken de overheidsinvesteringen slechts 2,6% uit van het Belgisch bruto binnenlands product (bbp), terwijl het Europees gemiddelde 3,4% bedraagt. De nieuwe federale regering lijkt zich bewust te zijn van dat probleem en heeft beloofd om die uitgaven op te schroeven tot 3,5% van het bbp in 2024 en tot 4% in 2030.

Het Europese plan

Vandaag, op 30 april 2021, diende België zijn nationaal Plan voor herstel en veerkracht (PHV) in bij de Europese Commissie, die het vervolgens moet goedkeuren. Met de bedoeling om de economische en sociale impact van de coronapandemie in te dijken en de Europese economieën duurzamer en veerkrachtiger te maken en ze beter voor te bereiden op de uitdagingen van de groene en digitale transitie, wapende de Europese Unie zich met een plan voor herstel en veerkracht (dat grotendeels zal worden uitgevoerd via de Recovery and Resilience Facility of RRF). In het kader van dat Europese plan, kunnen de lidstaten enerzijds Europese subsidies genieten en anderzijds leningen afsluiten tegen voordelige tarieven. De steun wordt toegekend op voorwaarde dat de lidstaten hun engagementen nakomen. Het indienen van een nationaal Plan voor herstel en veerkracht bij de Europese Commissie tegen 30 april 2021 is daar een van.

Het Belgische PHV

Via de RRF zou meer dan 5,9 miljard euro geïnjecteerd moeten worden in de Belgische economie in de vorm van Europese subsidies. In het PHV, opgesteld door de Belgische overheden, werden de geselecteerde investeringsprojecten onderverdeeld in vijf grote categorieën: 1. Klimaat, duurzaamheid en innovatie, 2. Digitale transformatie, 3. Mobiliteit en openbare werken, 4. Maatschappij en samenleven, 5. Economie van de toekomst en productiviteit. Het VBO is tevreden dat dit plan nu vaste vorm aanneemt. Het is een opportuniteit om, in het kader van de investeringen op federaal en regionaal niveau, bij te dragen aan de economie door overheidsinvesteringen en vormt ook een houvast voor private investeringen.

 Veel structurerende projecten uit de privésector

Na de projectoproep van de regering vorig jaar, verzamelde het VBO meer dan 140 investeringsprojecten uit de privésector die het bezorgde aan de Belgische overheid. De privésector is duidelijk erg enthousiast om mee te werken aan de heropstart van ons land. De meerderheid van die projecten werd jammer genoeg niet weerhouden in het ‘Subsidie’-luik van de RRF in het licht van de regels van het Europees mededingingsbeleid (verbod om staatssteun toe te kennen aan ondernemingen).

Daarom vraagt het VBO om er de komende maanden alles aan te doen om die investeringsprojecten zoveel mogelijk te ondersteunen. Er liggen nog heel wat mogelijkheden open, zoals het bekomen van leningen via het Recovery and Resilience Fund (RRF), via het transformatiefonds dat werd opgericht door de minister van Financiën, of de mogelijkheid om leningen te verkrijgen bij de Europese Investeringsbank (EIB).

Het VBO vraagt ook meer aandacht en steun voor de manieren waarop de Belgische financiële sector deze investeringsinspanning kan schragen, onder andere door infrastructuurinvesteringsfondsen op te richten die openstaan voor deelneming van actoren uit de Belgische financiële sector en door de mogelijkheden te verruimen om publiek-private samenwerkingen (pps) op te zetten.

Meer ruimte voor de publiek-private samenwerkingen (pps)

Het inzetten van instrumenten zoals de publiek-private samenwerkingen, infrastructuurinvesteringsfondsen en de (gedeeltelijke) staatswaarborgen, zou het mogelijk maken om de risico’s duidelijk en transparant te verdelen, de investeringsmogelijkheden van de overheid te vergroten en meer maatschappelijke goederen voor de bevolking te voorzien. De Belgische financiële sector is enthousiast om mee te werken aan het herstel van onze economie en heeft de nodige middelen om de overheidsfinancieringen aan te vullen en zo een hefboomeffect te creëren.

“Het Plan voor herstel en veerkracht is een goed signaal. Het benadrukt de noodzaak om te investeren in ons land en zo meer welvaart en welzijn op lange termijn te creëren. Het is ook een goed voorbeeld van de vruchtbare samenwerking tussen het federale niveau en de gewesten waardoor ons land eensgezind van zich kan laten horen binnen Europa..

Maar er zijn ook mogelijkheden om de inspanningen voor infrastructuurinvesteringen verder op te drijven. Vandaar een drievoudige oproep:

-          Probeer om zoveel mogelijk van de 140 door de Belgische privésector ingediende projecten te realiseren door meer financiering op de been te brengen via alle mogelijke kanalen (federaal transformatiefonds, regionale investeringsfondsen, het luik ‘Leningen’ van de RRF, de EIB …)

-          Betrek de Belgische financiële sector meer door een gunstiger klimaat voor publiek-private samenwerkingen te creëren en door grotere infrastructuurinvesteringsfondsen op te richten die beter afgestemd zijn op de behoeften van de Belgische financiële sector.

-          Richt een opvolgingscomité op met federale en regionale vertegenwoordigers om de uitvoering van het plan te monitoren.

Het VBO zal rond die punten voorstellen doen bij de betrokken overheden”, aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.