Interfederale visie op energie: VBO heeft huiswerk klaar

Het VBO heeft de voorbije jaren zijn huiswerk gemaakt en ontwikkelde via overleg, ontelbare meetings en heel wat onderzoek van de vakliteratuur, een globale en interfederale visie op energie in België, over alle sectoren heen. Naast de bevoorradingszekerheid, de milieuverbintenissen en de kostprijs moet ook de economische bedrijvigheid worden ondersteund en moeten sociale en maatschappelijke maatregelen bij de visie worden betrokken.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
30 augustus 2017

Met de interfederale energievisie wil het VBO een stabiel kader scheppen voor alle actoren van het energiesysteem (producenten, verbruikers, netbeheerders, aggregatoren, …). Om duurzaam te zijn en stabiliteit te verzekeren, moet de visie gedragen zijn door alle regeringen van ons land en door de relevante stakeholders.

Zo zet de werkgeversorganisatie in op de ‘negenproef voor een succesvolle energietransitie’. Die houdt in dat

  1. België zich ambitieus toont op het vlak van energie-efficiëntie;
  2. er wordt ingezet op flexibiliteit aan zowel vraag- als productiezijde;
  3. hernieuwbare energiebronnen verder worden uitgebouwd;
  4. er duidelijkheid is over de elektriciteitsmix rekening houdend met innovaties en realiteitszin;
  5. een interfederaal mobiliteitsplan uitermate dringend wordt;
  6. competitiviteit een concrete bekommernis wordt via een goede benchmark met de belangrijkste concurrenten en de invoering van een energienorm;
  7. er volop wordt ingezet op innovatie;
  8. er werk wordt gemaakt van een betrokken, inclusieve en actieve samenleving zodat de burgers inzien waarom een energietransitie nodig is en de gevolgen ervan begrijpen;
  9. biomassa pas in heel specifieke en onder gecontroleerde voorwaarden als energiebron aanvaardbaar is.

Uiteindelijk moet het energiebeleid passen in een Europees kader dat een echte afstemming van de beleidsopties en integratie van energiemarkten mogelijk maakt. Daar zijn we vandaag nog niet. Volgens het VBO moeten we dan ook krachtig blijven pleiten voor meer integratie. Een meer Europese aanpak is immers optimaler op het vlak van kosten en investeringen en biedt ook betere garanties voor de bevoorradingszekerheid. En als het niet kan binnen Europa, dan moet de Benelux het voortouw nemen, eventueel samen met enkele andere landen.

Het VBO roept alle stakeholders dan ook op om werk te maken van dit intra-Belgische energiepact. Enkel een evenwichtige, toekomstgerichte en gecoördineerde aanpak zal ons land vooruithelpen.

De visie kan als inspiratie dienen voor de verschillende regeringen in het kader van het energiepact. We spreken dan over een langetermijnakkoord omtrent de energievisie voor het land tussen enerzijds de verschillende regeringen (en zelfs de verschillende partijen, met inbegrip van de oppositie) en anderzijds de stakeholders (werkgevers, vakbonden, ngo’s). Een zo breed mogelijke steun is cruciaal om de visie duurzaam te maken in de tijd, wat fundamenteel is voor de actoren van het energiesysteem. Om die brede steun mogelijk te maken, moet dit pact ‘zo gezamenlijk mogelijk’ tot stand komen.

U kunt de 'Energievisie voor België' via deze link raadplegen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.