Ondernemingen zetten zich in voor mensenrechten

Het VBO nam deel aan de tweede jaarlijkse evaluatie van het Belgisch Nationaal Actieplan (NAP) ‘Business & Human Rights’, dat in juli 2017 door de regering werd goedgekeurd.


Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
27 mei 2019

Het VBO greep die gelegenheid aan om eraan te herinneren dat veel ondernemingen zich wel degelijk bewust zijn van hun verantwoordelijkheid inzake mensenrechten, en tal van acties op touw zetten om erover te waken dat de mensenrechten worden gerespecteerd, zowel in hun ondernemingen als zo ver mogelijk in hun productie-, toeleverings- en onderaannemingsketens. Heel wat lidsectoren van het VBO ondernemen acties op uiteenlopende manieren. Al die acties vormen samen een bron van complementaire motivaties of inspiratie. Soms vloeien de acties voort uit de vrijwillige MVO- of duurzameontwikkelingsstrategie van de onderneming. Of zijn ze het gevolg van nationale of Europese wettelijke verplichtingen (zoals de ‘due diligence’-processen voor de invoer van ertsen en hout, of in het kader van de niet-financiële informatie die beursgenoteerde vennootschappen moeten publiceren). Ze kunnen ook gebaseerd zijn op de VN- of OESO-richtsnoeren, of op de IAO- of de ISO-normen. Tot slot kunnen ondernemingen met hun acties een antwoord bieden op vragen van industriële klanten, consumenten of investeerders.

Het VBO pleit ervoor dat de overheden de vele acties van ondernemingen blijven erkennen en ondersteunen. De beste manier om dat te doen is de bedrijven ruimte te laten voor maatwerk, zodat ze een reeks acties kunnen ondernemen die optimaal rekening houden met de bijzonderheden van de producten die ze op de markt brengen, de markten waarop ze actief zijn, de onderaannemings- of toeleveringsketens waar ze deel van uitmaken … Een ‘one size fits all’-aanpak inzake ‘due diligence’ is niet haalbaar en zou beperkt kunnen blijven tot louter administratieve procedures. Het VBO benadrukte ook dat de ondernemingen, en onze kmo’s in het bijzonder, nood hebben aan informatie van de overheid over eventuele risicosituaties op bepaalde markten waarop ze actief zijn of waarop ze zich willen ontwikkelen.

Daarnaast hamerde het VBO op het belang van de doelstelling inzake level playing field en eerlijke concurrentie in de handelsbetrekkingen. Het pleitte voor meer inspanningen om te controleren of de lokale autoriteiten in de EU-partnerlanden de nationale wetgeving (inzake gezondheid en veiligheid van werknemers bijvoorbeeld) en de engagementen naar de EU toe (zoals het respecteren van de IAO-conventies) ook effectief uitvoeren. Deresponsabilisering van lokale autoriteiten is onaanvaardbaar. De gedeelde verantwoordelijkheid van onze ondernemingen en de overheden van derde landen is essentieel voor het welslagen van de vele inspanningen om de mensenrechten en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in het algemeen te laten respecteren.

Tot slot vindt het VBO dat de algemene filosofie van het NAP (waaronder bv. de voorkeur voor incentives in plaats van onmiddellijke sancties) moet worden behouden. Aangezien sommige acties in het NAP voor de middellange of lange termijn bedoeld zijn, is het, minder dan twee jaar na de lancering van de eerste versie, bovendien te vroeg om na te denken over een tweede NAP.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.