Integratie immigranten op Belgische arbeidsmarkt: nood aan verdere maatregelen

Een nieuw rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid toont aan dat België nog heel wat inspanningen te leveren heeft op het vlak van een degelijke integratie van migranten geboren buiten de EU op onze arbeidsmarkt. De Raad ziet daar een aantal oorzaken voor, en formuleert verschillende aanbevelingen.


Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
08 november 2018

De cijfers spreken voor zich: al meer dan 10 jaar ligt de werkgelegenheidsgraad van niet-EU-immigranten rond de 50%, wat 20 procentpunten lager is dan dat van in België geboren personen. België kent daarmee de laagste werkgelegenheidsgraad in de EU en het derde grootste verschil. Een kanttekening: ook de werkgelegenheidsgraad van de autochtone bevolking is internationaal vergeleken laag.

Wat mogelijke verklaringen betreft, stelt de Raad dat de integratie op de arbeidsmarkt voor een belangrijk deel afhangt van persoonsgebonden kenmerken. België trekt, in een Europese vergelijking, verhoudingsgewijs meer niet-EU immigranten aan in het kader van gezinshereniging of om humanitaire redenen en internationale bescherming, en minder omwille van werk of studies. Daarnaast bevinden zich onder deze immigranten een groter aandeel laaggeschoolden (45% tegenover 38% Europees gemiddelde).

Niettemin heeft, bij identieke kenmerken, een niet-EU immigrant ongeveer 22% minder kans om aan het werk te zijn dan een in België geboren persoon. Voor vrouwen wordt dit verschil nog groter: hun percentage is tweemaal zo hoog als dat van de autochtone vrouwen (-23% tegenover -11%). Voor zowel mannen als vrouwen vallen echter verschillen in werkgelegenheidsgraad te observeren afhankelijk van de regio van afkomst. Ook het voordeel van het scholingsniveau is in termen van werkgelegenheidsgraad minder groot voor niet-EU immigranten dan voor autochtonen. Volgens de ramingen van de Raad kan slechts 23% van het verschil in werkgelegenheidsgraad verklaard worden door persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, gewest waar ze wonen, scholingsniveau). Scholingsniveau blijkt wel de grootste verklaringsfactor. Daarnaast wordt echter vaker een mismatch vastgesteld tussen de voor de job vereiste kwalificatie en het scholingsniveau van de werknemer. Het niet-verklaarde gedeelte kan volgens het rapport toegeschreven worden aan o.a. de burgerlijke staat, aantal kinderen, sociaal kapitaal en sociaal netwerk, maar ook discriminatie.

Interessant is dat het verwerven van de Belgische nationaliteit de kans op werk met 14% doet stijgen. Ook verblijfsduur heeft een positieve, maar afnemende impact. Het belang van een duidelijk, vlot en intrafederaal afgestemd migratie- en integratiebeleid wordt zodoende extra onderlijnd.

VBO – België kent nog heel wat uitdagingen in het optimaliseren van de integratie van migranten in onze arbeidsmarkt. Vooral de integratie van vrouwen verdient daarbij de nodige aandacht, met onder meer op hun profiel afgestemde leerprogramma’s en doelgerichte initiatieven die naar werk toe leiden, toegang tot kinderopvang, etc.. Daarnaast moet eveneens ingezet worden op een vlottere erkenning van diploma’s en kwalificaties, een grondige vereenvoudiging van administratieve procedures en bevoegdheidsverdeling – vandaag zijn verblijfsvergunningen federale materie, maar arbeidsvergunningen gewestelijk. Tot slot is het in ieders belang om diversiteit te omarmen,en betekent de integratie van immigranten wel degelijk een noodzakelijke investering voor ons land.

* Het VBO stelde in 2017 een ‘Gids voor werkgevers – opleiden en tewerkstellen va asielzoekers en vluchtelingen’ samen, hier te downloaden
** Link naar het volledige rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.