Nieuw KB maakt positieve actieplannen in overeenstemming met de antidiscriminatiewetgeving mogelijk

Op 11 februari 2019 trad het Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties in werking. Het geldt voor de privésector en schept een kader voor positieve acties op de werkvloer.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
04 juni 2019

Positieve acties zijn een uitzondering op het discriminatieverbod. Men laat de gelijke behandeling wijken voor een hoger maatschappelijk doel, voornamelijk het wegwerken van maatschappelijke achterstellingen. De specifieke maatregelen zijn gericht zijn op een 'achtergestelde' groep, waarvan de leden drager zijn van een welbepaald beschermd criterium, en die tot doel hebben om de nadelen, geleden door de groep en verband houdend met het beschermd criterium, te verminderen, op te heffen of te compenseren.

Dit KB bepaalt de situaties waarin en de voorwaarden waarbij een maatregel van positieve actie getroffen kan worden.

Er zijn twee officiële manieren om een positief actieplan aan te nemen:

  • via cao (wet ‘68) of
  • via toetredingsakte tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties (invoering arbeidsreglement zonder ondernemingsraad)

Artikel 9 van het KB bepaalt dat ondernemingen een positief actieplan dat niet de vorm van een collectieve arbeidsovereenkomst of toetredingsakte aanneemt, ter informatie kunnen meedelen aan de minister van Werk. Rechtszekerheid over de overeenstemming van de positieve acties met de antidiscriminatiewetgeving lijkt in dit geval te ontbreken. Een vaststelling van het positieve actieplan bij cao of bij toetredingsakte valt dus te verkiezen.

Als het positieve actieplan wordt goedgekeurd, wordt het geacht in overeenstemming te zijn met de antidiscriminatiewetgeving en kan het niet meer worden beschouwd als een verboden vorm van discriminatie.

VBO – VBO betreurt dat er bij het opstellen van het KB geen rekening werd gehouden met de opmerkingen van de sociale partners in het unaniem advies nr. 2.098 van de Nationale Arbeidsraad van 25 september 2018. Zo werd er gewezen op enkele onduidelijkheden en praktische bezwaren. De wetgever heeft ervoor gekozen om daar geen antwoord op te bieden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.