Brexit: there is a deal!

De EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december een handels- en samenwerkingsakkoord (Trade and Cooperation Agreement - TCA) gesloten. De daaropvolgende dagen hebben de Europese Raad en het Europees Parlement de tekst positief ontvangen en hebben ze hun goedkeuring gegeven voor een voorlopige inwerkingtreding vanaf 1 januari 2021 (in afwachting van de definitieve bekrachtiging door het Europees Parlement). Het Britse parlement heeft hetzelfde gedaan.


Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
05 januari 2021

Zoals verwacht, liep de ‘status quo-achtige’ overgangsperiode af op 31 december om middernacht en verliet het VK vanaf 1 januari 2021 daadwerkelijk de interne markt en de douane-unie van de EU.

Dit akkoord is uiteraard geen reproductie van de eerdere situatie en biedt het VK dus niet de voordelen van het EU-lidmaatschap. Er zijn op 1 januari dan ook zeer veel wijzigingen en nieuwe regels en procedures ingevoerd, met name op het gebied van douaneformaliteiten en verschillende controles. Die veranderingen zijn het logische gevolg van de handel met een derde land. Zij vloeien voort uit eerdere bepalingen van de Belgische, Europese en Britse autoriteiten, die gedeeltelijk zijn aangevuld door het TCA.

Niettemin maakt de overeenkomst een speciale relatie met het VK mogelijk, die met name gebaseerd is op het concept van ‘tarief- en quotavrije’ in- en uitvoer (mits in acht nemen van bepalingen inzake oorsprongsregels). Naast aspecten die verband houden met het vergemakkelijken van de handel in goederen en diensten, voorziet het TCA ook specifieke bepalingen inzake vervoer, overheidsopdrachten, intellectuele eigendom, beroepsmobiliteit en sociale zekerheid, energie enz. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de visserij en aan politiële samenwerking. Het TCA voorziet ook om het VK, onder voorwaarden, verder aan bepaalde EU-programma's (o.a. inzake innovatie en O&O) te laten deelnemen.

Het akkoord bevat tevens diverse bepalingen om een gezonde concurrentie en een level playing field tussen de EU en het VK te waarborgen, alsook een mechanisme voor het oplossen van eventuele geschillen die in het kader van de tenuitvoerlegging van de tekst door de twee partijen zouden kunnen ontstaan.

VBO – Het VBO is opgetogen over dat akkoord, want zo wordt vanaf 1 januari de toepassing van douanerechten en quota op de handel tussen België en het Verenigd Koninkrijk uitgesloten. Ook de eerlijke concurrentie wordt zo gegarandeerd. Momenteel volgt het VBO de effectieve uitvoering van het akkoord door de betrokken overheden in Europa en het VK aandachtig op. In dat kader herhaalt het VBO zijn oproep voor een pragmatische houding die de ‘bonafide’ ondernemingen bij mogelijke tekortkomingen helpt om zich volledig in regel te stellen zonder meteen te gaan sanctioneren. Meer algemeen is het volgens het VBO belangrijk om de sectoren die het hardst getroffen dreigen te worden door de gevolgen van de Brexit passende steunmaatregelen te bieden. COVID-19 had bovendien al een grote impact op de ondernemingen. Het VBO zal de besprekingen daarrond dus ook van nabij opvolgen. Daarbij hoort ook de manier waarop onze ondernemingen de Brexit Adjustment Reserve, die wordt ingevoerd op Europees niveau, kunnen genieten. Via dat instrument, met een waarde van 5,37 miljard euro, zullen sectoren, gewesten en overheden die het meest getroffen worden door de Brexit ondersteund worden.

> Lees ook ons volledige Brexit-dossier

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.