Europa voert een systeem in voor controle op buitenlandse overnames

Het voorstel van de Europese Commissie tot vaststelling van een Europees kader voor de screening van directe buitenlandse investeringen werd op 14 februari 2019 met een verpletterende meerderheid aanvaard door het Europees Parlement: 500 stemmen voor, 49 tegen en 56 onthoudingen. De lidstaten in de Raad moeten nog finaal uitspraak doen over de tekst op 5 maart 2019.

 


Thomas Julien, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
20 februari 2019

Deze stemming getuigt van een brede consensus in Europa over de bescherming van strategische sectoren en geavanceerde technologieën tegen buitenlandse inmenging die de nationale veiligheid zou bedreigen. De Europese Unie en België mogen niet naïef zijn ten aanzien van bepaalde industriële strategieën van derde landen, gekoppeld aan politieke doeleinden, die er met name in bestaan dat buitenlandse overheidsbedrijven (‘state-owned enterprises’) Europese ondernemingen die actief zijn in gevoelige strategische sectoren overnemen.

Gelet op deze gegronde bezorgdheden inzake veiligheid en openbare orde heeft het VBO, in nauwe samenwerking met de gewestelijke werkgeversorganisaties VOKA, UWE en BECI  vorig jaar met grote aandacht kennis genomen van het voorstel voor een verordening van de Commissie, dat het positief en constructief onthaalt.

Voornaamste elementen van het toekomstige regelgevende kader

  1. Creatie van een informatie-uitwisselingssysteem tussen lidstaten en met de Europese Commissie over de potentiële risico's voor de openbare veiligheid en orde van buitenlandse participaties in bepaalde strategische domeinen zoals kritieke infrastructuur, defensie, media, energiebevoorrading, cyberveiligheid…
  2. Mogelijkheid voor de Europese Commissie om een niet-bindend advies uit te brengen over internationale investeringen die afbreuk zouden doen aan de projecten of programma's van de Unie.
  3. Lijst van de minimumnormen die de nationale screeningmechanismen moeten naleven.
  4. Invoering van strikte termijnen voor de behandeling van gecontroleerde investeringsdossiers, aangevuld met voorwaarden die de vertrouwelijkheid van de gegevens garanderen.

Evenwicht tussen opening en bescherming

Maar er moet bijzondere aandacht uitgaan naar het evenwicht tussen het beschermen van de fundamentele belangen van de Unie en haar lidstaten enerzijds en het blijven openstaan voor internationale investeringen – een basisprincipe van de Europese verdragen en van groot belang voor ons land – anderzijds.

Er rijzen reeds enkele operationele vragen, hoewel het Europees kader pas 18 maanden na de goedkeuring op Europese schaal in werking treedt. Bij de implementatie van de verordening door België moet worden bepaald wie bevoegd is om verzoeken om inlichtingen van de Europese Commissie of andere lidstaten te beantwoorden of hoe de informatie zal worden verzameld bij de economische operatoren.

Verder heeft het VBO vernomen dat de Belgische overheid nadenkt over de mogelijke invoer van een nationaal/regionaal systeem voor het screenen van investeringen. Gezien het grote belang van de buitenlandse activa voor onze economie, roept het VBO de betrokken overheid op om een duidelijk afgebakend systeem te creëren, dat beantwoordt aan de noodzakelijke bescherming van het nationale belang, in het licht van de economische noodzaak van openstelling voor buitenlands kapitaal en met volledige inachtneming van het recht van de Europese Unie.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.