Europese aanbevelingen zijn belangrijke aandachtspunten voor toekomstig beleid

Elk jaar formuleert de Europese Commissie haar landenspecifieke aanbevelingen voor de lidstaten. Die beleidssuggesties verdienen met de nodige aandacht bestudeerd te worden, maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat België ook zonder die aanbevelingen diepgaande sociaaleconomische hervormingen moet doorvoeren. De grote uitdagingen van ons land blijven ook na 26 mei onveranderd, net als de instabiele internationale context met de Brexit, een zorgwekkende Italiaanse begroting en de unilaterale Amerikaanse handelspolitiek.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
06 juni 2019

Zo bevestigt de Europese Commissie opnieuw dat de Belgische begroting een pijnpunt blijft. Het VBO is van mening dat het jaartal waarin er een begroting in evenwicht gerealiseerd wordt ondergeschikt is aan het traject ernaartoe. Met andere woorden, in welke mate kunnen er structurele sociaaleconomische hervormingen gerealiseerd worden die de hoge overheidsuitgaven doen dalen en inkomsten via belastingen en sociale bijdragen doen stijgen?

Wanneer het gaat over de begroting is het bovendien cruciaal om te benadrukken dat de Europese Commissie spreekt over de nv België. Om de nodige budgettaire ruimte te voorzien, is in de komende legislatuur op alle overheidsniveaus een diepgaande oefening nodig om de overheidsmiddelen efficiënter aan te wenden en de digitalisering van de overheidsprocessen eindelijk door te voeren.

De sanering van onze overheidsfinanciën dient ook gepaard te gaan met meer publieke investeringen. De Europese Commissie en het Nationaal Investeringspact hebben terecht gewezen op belangrijke lacunes inzake overheidsinvesteringen in infrastructuur, energie en digitale processen. Een begrotingstekort 1%  van het bbp voor productieve investeringen (en dus niet voor lopende uitgaven) is wat ons betreft dan ook aanvaardbaar om het overheidspatrimonium naar het vereiste niveau te tillen.

Naast de aandacht voor de begroting heeft de Europese Commissie ook oog voor diverse ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo blijven er te veel negatieve prikkels om te werken en de combinatie met een zwakke activering leidt tot een te beperkte arbeidsmarktparticipatie, voornamelijk van kwetsbare groepen zoals jongeren, meer ervaren werknemers en werknemers met een migratieachtergrond. Dat is onaanvaardbaar in het licht van de ongeveer 150.000 openstaande vacatures. Een doorgedreven arbeidsmarktbeleid, met een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, een verdere ontplooiing van de STEM-richtingen, een hervorming van de anciënniteitsverloning, een versterking van de talenkennis en meer investeringen in levenslang leren is dan ook meer dan noodzakelijk. Een hogere werkzaamheidsgraad heeft ook een rechtstreeks effect op de verdere sanering van onze overheidsfinanciën.

Naast de arbeidsmarkt verdienen energie, mobiliteit en de pensioenen de nodige aandacht. Zo leidt de onzekerheid aangaande de kernuitstap tot uitstel van binnenlandse en buitenlandse investeringen. Wij denken nochtans dat het langer openhouden van tenminste twee kernreactoren noodzakelijk is, net als een ambitieus isolatieprogramma van onze gebouwen, de versnelde bouw van alternatieve energie-infrastructuur, innovatie en gedragssturende  maatregelen (die dan wel best niet in de gezondheidsindex worden opgenomen). Die maatregelen zijn nodig om onze bevoorradingszekerheid te garanderen (1), de kostprijs van elektriciteit binnen de perken te houden (2) en onze milieuverbintenissen na te komen (3). Een goed opgebouwd en afgeklopt Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) zou een grote stap in de goede richting zijn. Dat is één van de meest urgentie dossiers waarvoor een oplossing gevonden moet worden.

Ook op een interfederaal mobiliteitsplan blijft het wachten. De maatregelen die we moeten nemen om de verkeersknoop te ontwarren, zijn ondertussen gekend. Maar durven we ze uit te voeren?

En wat met de pensioenen? Ondanks de verschillende pensioenhervormingen in de voorbije legislatuur blijft de houdbaarheid ervan op lange termijn een pijnpunt. Halen we het puntensysteem opnieuw van onder het stof? Alleen via de uitwerking van een algemene pensioenhervorming kunnen we zicht krijgen op het bepalen van de uitzonderingen voor vervroegde uittreding.

Ik denk niet dat de informateurs in hun contacten met de verschillende partijen over specifieke maatregelen gesproken hebben. Het zou wel al een goed signaal zijn als men het eens was met de doelstellingen die men moet realiseren en die in het landenrapport van de Europese Commissie aan bod komen: een hogere werkzaamheidsgraad die op termijn dient te evolueren naar 75%, vlotter verkeer, meer zekerheid op vlak van energie en meer publieke investeringen. Als VBO hechten we dan ook veel belang aan die Europese aanbevelingen, die belangrijke aandachtspunten zijn voor toekomstig beleid.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.