Zeg niet btw-rekening, maar -provisie

In het kader van de dichting van de btw-kloof (* in 2019 ongeveer 4,444 miljard euro in België) besliste de federale regering op 2 december 2022 om werk te maken van de modernisering van de huidige btw-ketting, zijnde het geheel van opeenvolgende periodieke btw-aangiften en de bijbehorende betalingen. 


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
14 december 2022

Daarnaast werd besloten om naar het voorbeeld van ‘het voorstel van vereenvoudigde aangifte’ een ‘vervangende aangifte’ te introduceren om belastingplichtigen die hun btw-verplichtingen niet nakomen aan te zetten om alsnog een aangifte in te dienen. Tegelijkertijd wordt het leven van de belastingplichtigen die hun verplichtingen correct naleven makkelijker gemaakt. Het wetsontwerp – dat in nauw overleg met de stakeholders werd voorbereid – ligt momenteel voor advies bij de Raad van State.

Weg met rekening-courant, lang leve de provisierekening

Een van de voornaamste wijzigen is de afschaffing van de btw-rekening-courant. Voortaan zouden btw-kredieten centraal worden beheerd op een btw-provisierekening die te raadplegen zal zijn via MyMinfin. De centralisering zal het mogelijk maken om op een transparante en flexibele manier opgestapelde tegoeden te beheren. De belastingplichtige zou op die manier vrijwel onmiddellijk zijn tegoeden kunnen opvragen, kunnen aanwenden als btw-voorschot of gebruiken ter afwikkeling van overige fiscale schulden.

Wat btw-tegoeden ontstaan tijdens de aangifteperiode betreft, kan de belastingplichtige ervoor kiezen om onmiddellijk een aanvraag tot teruggaaf bij de aangifte in te dienen of te laten overboeken naar de provisierekening.

Voor elk wat wils

Een ander aspect dat zou worden gewijzigd is de uiterste indiendatum voor kwartaalaangevers. Bij koninklijk besluit zal worden bepaald dat de uiterste datum zal worden verlaat tot de 25ste van de maand volgend op aangifteperiode (Qx+1). Vanwege budgettaire overwegingen blijft de uiterste datum voor maandaangevers ongewijzigd (20ste van Mx+1).

Daartegenover staat dat de terugbetaling van btw-kredieten voor maandaangevers in de toekomst sneller zal verlopen dan voordien. Voor maandaangevers zal de teruggave binnen de twee maanden na de aangifteperiode worden afgewikkeld. Voor kwartaalaangevers zou er niets veranderen (3 maanden).

Vervangende aangifte voor nalatige belastingplichtigen

Tot slot, om de beperkte groep aan niet-indieners verder terug te dringen, introduceert de administratie de automatische procedure van vervangende aangifte. De vervangende aangifte zal bij niet- of laattijdige indiening worden opgesteld 3 maanden na de betreffende aangifteperiode. Indien de belastingplichtige alsnog een (laattijdige) aangifte indient, zal de procedure onmiddellijk worden beëindigd. Bij ontvangst van de vervangende aangifte heeft de belastingplichtige een maand de tijd om te reageren alvorens de vervangende aangifte definitief kan worden.

Het verschuldigde bedrag van de vervangende aangifte is gelijk aan het hoogste verschuldigde bedrag van de 12 maanden voorafgaand aan de betreffende aangifteperiode waarbij een minimum wordt gehanteerd van 2.100 euro (te indexeren). Bij een gebrek aan voorgaande aangiften wordt een minimaal opeisbaar bedrag gehanteerd.

(*) De btw-kloof is het globale verschil, in absolute waarde of weergegeven in een percentage, tussen de verwachte btw-inkomsten en het werkelijk geïnde bedrag.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.