© belga

Nieuw jaar, nieuw (stimulerend) fiscaal beleid?

Na een bewogen democratisch debat in de commissie Financiën en Begroting werd op 22 december 2022 de programmawet door de Kamer goedgekeurd. De fiscale maatregelen die daarin zijn vervat, komen grotendeels overeen met wat wij u meegaven in onze bijdrage van 12 oktober 2022.


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
12 januari 2023

De tijdelijke overwinstbelasting ten laste van de respectievelijk de energiesector en de oliesector werd echter in twee aparte wetten afgeklopt. Wat de versterking van de verpakkingsheffing betreft, wordt in de loop van 2023 een initiatief verwacht.

Nieuwe minimumbelasting?

Met de programmawet werd getracht om vroegtijdig een antwoord te bieden op de invoering van een minimumbelasting van 15% door een wijziging van de fiscale korf, die tijdelijk wordt beperkt tot 70%, tot de implementatie van de Europese minimumbelastingrichtlijn.

Op 12 december 2022 bereikten de Europese ministers van Financiën daarover een akkoord. De volgende stap is de implementatie in Belgische wetgeving.

De uitdaging zal erin bestaan om dubbele belasting te vermijden (m.n. terugdraaiing  van de wijziging van de fiscale korf), de implementatie door het bedrijfsleven te faciliteren en procedures uit te werken die conflicten tussen bedrijven en landen, en landen onderling, spoedig beslechten.

De implementatie moet oog hebben voor competitiviteit, dat betekent in de eerste plaats geen gold-plating bij implementatie en verder dat de bestaande fiscale incentives (o.a. inzake O&O) in lijn moeten worden gebracht met de internationale regels.

Nieuwe termijnen

Een nieuw jaar betekent ook een nieuw aanslagjaar, waarop vanaf 1 januari 2023 nieuwe
aanslag-, onderzoeks-, bewaar- en bezwaartermijnen van toepassing zijn. Een overzicht van de nieuwe fiscale termijnen is terug te vinden in onze bijdrage van 20 september 2022.

Er zal over moeten worden gewaakt dat de uitgebreide onderzoeksbevoegdheid van de fiscus niet leidt tot onnodige rechtsonzekerheid voor de bonafide belastingplichtige.

Nieuwe maatregelen?

Eind 2021 werd reeds beslist dat België over zou gaan tot verplichte elektronische b2b-facturatie  in een gestructureerd formaat (e-invoicing), maar het was wachten op het Europese ‘VAT in the Digital Age’-pakket dat een kader schept voor onder andere e-invoicing en e-rapportering. Dat pakket werd op 8 december 2022 door de Commissie voorgesteld en zal in 2023 worden besproken. In de tussentijd liggen de werkzaamheden op Belgisch niveau stil.

Wat met de fiscale hervorming? Sinds de begrotingsopmaak is niets nieuws bekend. Het VBO heeft evenwel niet stilgezeten en heeft met het ‘Dashboard Fiscale Hervorming’ een eerste inschatting van de impact gemaakt. Een voorstel van de minister wordt verwacht in maart 2023.

VBO - 2022 was opnieuw een jaar van crisis. Het uitblijven van positief beleid maakte het bedrijfsleven bijzonder cynisch. 2023 moet het jaar zijn van een nieuw fiscaal beleid. Een beleid dat ondernemerschap, het nemen van risico’s, investeringen in kennis en innovatie ondersteunt. Een beleid op basis van een langetermijnvisie in combinatie met een standstill inzake nieuwe belastingen en administratieve en/of rapporteringsverplichtingen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.