EU Single Permit: nu één gecombineerde procedure voor arbeids- en verblijfsvergunning

België en de gewesten implementeerden op 1 januari 2019 de Europese richtlijn 2011/98/EU, waardoor de procedure om een arbeids- en verblijfsvergunning aan te vragen voor werknemers uit derde landen vereenvoudigd wordt tot één enkele aanvraagprocedure.


Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
07 februari 2019

Waar het uitreiken van de arbeidsvergunning een gewestelijke bevoegdheid en de uitreiking van verblijfsvergunningen een federale bevoegdheid is, betekent de ‘single permit’ of de ‘gecombineerde vergunning’ een nauwere samenwerking tussen de verschillende autoriteiten, die resulteert in een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf omvat.

Concreet betekent dit dat bepaalde arbeidskaarten worden afgeschaft (o.a. type C), maar ook dat bepaalde categorieën buitenlandse werknemers die initieel vrijgesteld waren van de arbeidskaart (vb. onderzoekers) nu wel de gecombineerde aanvraagprocedure dienen te doorlopen alvorens in België aan de slag te kunnen gaan.

Vanaf 1 januari 2019 trad bijgevolg de volgende procedure in werking:

  1. De werkgever (in geval van tewerkstelling voor bepaalde duur) of de buitenlandse werknemer (in geval van tewerkstelling voor onbepaalde duur) moet de aanvraag, samen met de ondersteunende documenten m.b.t. tewerkstelling en verblijf, indienen bij de bevoegde gewestelijke dienst voor werkgelegenheid.
  2. De gewestelijke dienst voor werkgelegenheid zal het aanvraagpakket controleren op ontvankelijkheid en overmaken aan de Dienst Vreemdelingenzaken, die beslist over het verblijf. Tegelijkertijd controleert de gewestelijke instantie de criteria voor de arbeidsvergunning, en voert de FOD Binnenlandse Zaken een veiligheidsscreening van de betrokken werknemer uit.
  3. Een definitieve beslissing dient binnen de 4 maanden na de beslissing tot ontvankelijkheid van het dossier genomen te worden. In het geval van een positieve beslissing kan de aanvrager een gecombineerde vergunning aanvragen bij de gemeente (indien reeds in België) of een visum ophalen bij de ambassade/het consulaat, waarna de vergunning bij aankomst in België afgehaald kan worden bij de plaatselijke gemeentediensten.

Indien de werknemer reeds over een arbeidskaart beschikt, dan blijft deze geldig. Een nieuwe single permit hoeft pas 2 maanden voor de vervaldatum van de huidige vergunning aangevraagd te worden.

Op basis van onderstaande territoriale aanknopingspunten wordt bepaald welk gewest bevoegd is:

  1. Gewest van vestigingseenheid waar de activiteiten van de buitenlandse werknemer geconcentreerd zijn (indien werkgever/gebruiker van de dienstverrichting 1 of meerdere vestigingseenheden bezit die in 1 of verschillende gewesten gesitueerd zijn);
  2. Gewest van de maatschappelijke zetel van de onderneming (indien hoofdzakelijke plaats van tewerkstelling niet kan worden bepaald);
  3. Gewest waar de onderdaan van het derde land zijn activiteiten zal uitoefenen (indien werkgever/gebruiker van de dienstverrichting geen maatschappelijke zetel en geen vestigingseenheid in België bezit).

Hoewel de single permit van toepassing is voor het volledige Belgische grondgebied, kunnen de gewesten wel restricties toepassen. In het geval van de toelating tot arbeid van onbepaalde duur voor tewerkstelling op het volledige Belgische grondgebied kunnen gewesten voorbehoud maken om dwingende redenen van algemeen belang. Indien het gaat om toelating tot arbeid van bepaalde duur, voor dezelfde werkgever voor tewerkstelling op het hele Belgische grondgebied, moeten alle gewestelijke voorwaarden m.b.t. toelating of vrijstelling vervuld zijn.

De single permit is niét van toepassing op onderdanen van derde landen die (1) in België willen werken en wonen voor minder dan 90 dagen (hiervoor blijft de huidige regeling (aanvragen van arbeidskaart B) gelden); (2) naar België willen komen voor andere redenen dan werk; (3) intra-corporate transferees (dit betreft een andere richtlijn 2014/66/EU en regeling); en (4) seizoenarbeiders en au pairs. Daarnaast geeft een single permit géén recht om in een ander EU-land te werken.

Meer informatie op de websites van de bevoegde instanties:
Vlaanderen
Waals Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Duitstalige Gemeenschap
Dienst Vreemdelingenzaken

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.