Corona-ouderschapsverlof

Ouders met kinderen jonger dan 12 jaar kunnen binnenkort gebruikmaken van het corona-ouderschapsverlof om de coronacrisisperiode te overbruggen. Dat heeft de ministerraad op 2 mei beslist. Let op! Het is nog niet mogelijk om het corona-ouderschapsverlof aan te vragen bij de RVA. Het ontwerp van KB ligt momenteel voor bij de Raad van State, waarna het nog gepubliceerd moet worden in het Belgisch Staatsblad. Slechts dan kunnen aanvragen ingediend worden.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
06 mei 2020

Werkende ouders (ook pleeg- of adoptieouders), die ten minste 1 maand in dienst zijn bij hun werkgever, kunnen het verlof van 1 mei tot 30 juni opnemen, voor zover hun kind de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. Het kan worden opgenomen in de vorm van een halftijdse vermindering van arbeidsprestaties voor voltijders of deeltijders die minstens 3/4 werken, of in 1/5vermindering van arbeidsprestaties voor voltijders. Het kan opgenomen worden in één keer tot het einde van de maatregel, of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten.

Het opnemen van dit corona-ouderschapsverlof is financieel voordeliger dan het normale ouderschapsverlof. De uitkering is 25% hoger dan de uitkering voor het normale ouderschapsverlof.

Daarbij heeft het corona-ouderschapsverlof als voordeel dat het niet meetelt voor de maximale duurtijd van het normale ouderschapsverlof. Het corona-ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof. De extra coronaverlofdagen komen niet in mindering van het ‘normale’ recht op ouderschapsverlof.

De werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen enerzijds hun lopend verlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof (bv. een 1/2 gewoon ouderschapsverlof in een 1/2 corona-ouderschapsverlof) of anderzijds hun lopend gewoon ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof vragen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een 1/2 corona-ouderschapsverlof).

De werknemer moet zijn werkgever drie werkdagen op voorhand inlichten over de wens het corona-ouderschapsverlof te nemen. De werkgever moet dat binnen de 6 dagen goedkeuren of weigeren. De RVA zal een invulformulier ter beschikking stellen dat aan de RVA overgemaakt dient te worden. Zodra de formaliteiten vervuld zijn, kan de werknemer aanspraak maken op een uitkering ten laste van de RVA. De werknemer kan op de website van de RVA nadere informatie vinden met betrekking tot die uitkering. Zodra het besluit dat de regeling bevestigt wordt gepubliceerd en er dus corona-ouderschapsverlof opgenomen kan worden, zal de RVA (https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-ouderschapsverlof) op zijn website een mededeling publiceren met alle nodige informatie (infoblad, formulier ...). De werknemer kan al met zijn werkgever het ouderschapsverlof overeenkomen en invoeren, waarna een retroactieve aanvraag voor de uitkering bij RVA mogelijk zal zijn eens de formulieren online staan.

De informatie in dit artikel is onder voorbehoud van publicatie van het bijzondere-volmachtenbesluit in het Belgisch Staatsblad.

VBO - Het VBO benadrukt het belang van een goed evenwicht tussen werk en privé, zeker in de huidige coronacrisis, die het voor ouders met kinderen extra moeilijk maakt. Maar ook bedrijven staan voor gigantische uitdagingen om in deze moeilijke context te blijven functioneren, of de activiteit herop te starten. Het zou goed zijn de bedrijven ook extra middelen in handen te geven om de arbeidsorganisatie binnen de strikte veiligheidsregels soepeler te kunnen invullen. Het huidige strikte wettelijke kader biedt daarvoor geen afdoende oplossing. Wij merken wel op dat door de verhoging van de uitkering met 25% sommige categorieën van werknemers in een 1/5 arbeidsduurvermindering meer zullen verdienen dan bij voltijdse tewerkstelling. Dat moet worden bijgestuurd.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.