Is het geboorteverlof verplicht maken wel een goed idee?

In de Kamercommissie Sociale Zaken is momenteel druk overleg aan de gang over het voorstel om het bestaande geboorteverlof op te trekken van 10 naar 20 dagen of meer, en om het bovendien verplicht te maken. Tijdens een hoorzitting op 5 februari mochten de sociale partners hun visie toelichten (meer daarover in advies 2.154 van de Nationale Arbeidsraad (NAR) van 17 december 2019).


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
10 februari 2020

Als je weet dat 93,8% van de vaders gemiddeld 12 dagen thuisblijft na de geboorte van een kind en een derde van de 6,2% vaders dat dat niet doet, daar ook heel bewust voor kiest, dan rijst de vraag wat het nut is van een dergelijke verplichting (de cijfers komen uit een studie van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen (hierna IGVM)). Volgens ons is het dan ook niet nodig en bovendien niet proportioneel om dit verlof te verplichten. Het is niet de taak van de overheid om te bepalen hoe ouders hun gezinsleven en de zorg voor hun kinderen organiseren. Ouders verdienen keuzevrijheid en voldoende waarborgen voor het behoud van een adequaat gezinsinkomen.

Naast de 10 dagen geboorteverlof hebben vaders/meeouders recht op 4 maanden ouderschapsverlof en 51 maanden tijdskrediet. Dat is meer dan de Scandinavische landen en dan onze buurlanden. De uitbreiding naar 20 dagen zou de sociale zekerheid 90 miljoen euro kosten! We onderschrijven de doelstelling die de voorgelegde wetsvoorstellen nastreven, namelijk om vaders en meeouders ertoe aan te zetten hun dagen vaderschaps-/geboorteverlof effectief op te nemen. Maar de hoge kostprijs, de nood aan een efficiënte arbeidsorganisatie en de keuzevrijheid voor de werknemer zijn essentiële elementen in dit debat. De volgende stap moet dan ook zijn om de verschillende redenen die de daadwerkelijke opname van het huidige verlof belemmeren, te identificeren en vervolgens de efficiëntste manieren uit te werken om die belemmeringen weg te werken. Dat is alleszins wat de sociale partners gezamenlijk stellen in het NAR-advies.

VBO ­– Het VBO pleit voor een globale herziening van het verlofsysteem, die het evenwicht tussen werk en privé en een grotere gendergelijkheid bevordert. We kunnen het verplichten en uitbreiden van het geboorteverlof immers niet los zien van het ouderschapsverlof en tijdskrediet. Daarbij herinneren we aan rapport nr. 76 van de Nationale Arbeidsraad (van 15 december 2009), waarin een zeer nuttige leidraad werd opgesteld voor de beleidsmakers, die vandaag nog steeds actueel is. Vandaar ook onze oproep aan hen: laat de sociale partners een globaal voorstel uitwerken, dat rekening houdt met de huidige maatschappelijke noden, en inzet op gendergelijkheid, eenvoud en transparantie, en dat alles binnen een budgettair neutraal kader.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.