Internationale Arbeidsconferentie sluit af met een eeuwfeestverklaring en een instrument tegen geweld op het werk

De Internationale Arbeidsconferentie, de jaarlijkse bijeenkomst van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève, sloot afgelopen vrijdag af met een baanbrekende conventie over geweld en grensoverschrijdend gedrag op het werk én met een verklaring over de toekomst van de arbeid. Maar liefst 6000 vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers en vakbonden uit de 187 lidstaten debatteerden sinds 10 juni gedurende 2 weken tijdens de speciale eeuwfeesteditie van het ‘wereldparlement van werk’.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
27 juni 2019

De IAO ontstond precies 100 jaar geleden (in 1919) dankzij de vredesakkoorden na de Eerste Wereldoorlog met 10 stichtende landen, waaronder België. Een tweede grote verklaring, die van Philadelphia van 10 mei 1944, gaf het sociale mandaat van de IAO een boost. De overtuiging was en is dat “duurzame vrede enkel kan worden bereikt als ze gebaseerd is op sociale rechtvaardigheid.” 100 jaar na haar oprichting is er nu dus een ‘eeuwfeestverklaring’ die het belang en het mandaat van de IAO bevestigt, richting geeft aan toekomst en de weg plaveit naar een toekomst waarin de mens centraal staat. De focus? Ervoor zorgen dat iedereen beter wordt van de veranderingen in de wereld van het werk door sterke instellingen, een adequate bescherming en aangehouden, inclusieve en duurzame groei en werk voor allen. Onder de specifieke werkpunten:

  • Gendergelijkheid in kansen en behandeling
  • Levenslang leren en kwaliteitsvol onderwijs voor allen
  • Universele toegang tot sociale bescherming
  • Respect voor fundamentele rechten van werknemers
  • Adequate minimumlonen
  • Limieten op arbeidstijden
  • Veiligheid en gezondheid op het werk
  • Beleid dat waardig werk promoot en productiviteit aanzwengelt 

De conferentie keurde ook, met een overgrote meerderheid en met dans en gezangen, een Conventie goed m.b.t. geweld en grensoverschrijdend gedrag, de eerste standaard sinds 2011, samen met een aanbeveling over het thema. De tekst beoogt om werknemers in de breedste betekenis te beschermen tegen geweld en grensoverschrijdend gedrag op elke plaats waar ze voor en door hun werk moeten zijn, inclusief via informatie- en communicatietechnologie.

En dan was er nog het tribunaal van de conferentie, de commissie van de normen die een reeks gevallen van niet-toepassing of inbreuken op de internationale normen bespreekt. 24 landen moesten zich verantwoorden. In 6 gevallen ging het om vermeende fundamentele inbreuken. Diezelfde commissie boog zich ook over een globale studie over de aanbeveling 202 van de IAO m.b.t. sociale beschermingsvloeren.

VBO – Al bij al was dit een eeuwfeest met net te weinig glans. Een reeks hoogwaardigheidsbekleders, waaronder zomaar eventjes veertig staatshoofden, drie koningen incluis (ook onze Koning Filip) kwamen wel hun steun voor de IAO betuigen en wervende boodschappen voor waardig werk brengen. De afsluitende eeuwfeestverklaring is echter een te mager beestje. De Conventie tegen geweld is een opsteker, maar mist wel de kans om met een eenduidige universele definitie en met een specifieke vermelding van kwetsbare groepen een aantal onaanvaardbare praktijken een halt toe te roepen. De IAO zal zich moeten bewijzen met resultaten op het terrein om ook de komende 100 jaar een toonaangevende rol te kunnen spelen en te wegen op de toekomst van werk. Gedurende de hele conferentie liepen de onderhandelingen uiterst moeizaam. Dat er toch een resultaat is voor elk onderdeel van de conferentie geeft dan wel weer vertrouwen in de capaciteiten van werkgevers, werknemers en overheden om tot gezamenlijke conclusies te komen en een hefboom te zijn voor een wereld van werk die welvaart en rechtvaardigheid voor allen mogelijk maakt.

Een uitgebreider verslag binnenkort op onze website.

Zie ook ilo.org en internationalview.org 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.