Belangrijke doorstart Regering Michel

De regering Michel heeft haar lang verwachte Bijzondere Ministerraad en bijhorend begrotingsconclaaf afgerond door een vijftigtal maatregelen aan te kondigen.

Het VBO is tevreden dat op een aantal domeinen belangrijke stappen voorwaarts worden gezet die ondernemerschap, investeringen, groei en jobs verder zullen versterken. We denken bijvoorbeeld aan :


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
26 juli 2017

-          Een ingrijpende hervorming van de Vennootschapsbelasting

  • De daling van het faciaal tarief vennootschapsbelasting richting 29% (2018) en 25% (2020) voor alle ondernemingen en 20% (2018) voor de winsten tot 100.000 EUR voor de kleinere bedrijven;
  • Het behoud van de notionele interestaftrek als principe waardoor eigen kapitaal op een vergelijkbare wijze behandeld wordt als geleend kapitaal, zij het dat dit nu wordt beperkt tot de aangroei in de voorbije 5 jaar;
  • De invoering van de fiscale consolidatie vanaf 2020.

-          Een verdere dynamisering van de arbeidsmarkt waardoor de huidige mismatch tussen vraag en aanbod kan verminderd worden en een aantal remmen op aanwerving, tewerkstelling en mobiliteit worden weggewerkt:

  • (Her)invoering van een algemene, impliciete proefperiode door een verkorte opzegtermijn tijdens de eerste maanden van tewerkstelling;
  • Verruiming van de notie ‘passende dienstbetrekking’ waardoor de bemiddelingsdiensten, naast de opleiding en de eerdere job van een werkzoekende, ook op diens verworven competentie en ervaring kunnen inspelen;
  • Uitzendarbeid wordt ruimer mogelijk bij de overheid en bestaande verbodsbepalingen op uitzendarbeid in de privésector zullen worden geschrapt;
  • De integrale uitvoering  van volgende fasen van de tax shift die reeds gepland waren voor de komende jaren, met een algemene verlaging van de RSZ-werkgeversbijdragen tot 25% en een bijkomende verlaging voor lage lonen.

-          Een nieuwe en zeer eenvoudige mogelijkheid voor winstdeelname ten voordele van werknemers;

-          Een verdere versterking van het Nationaal Investeringspact waardoor het investeringsklimaat in ons land verder aangezwengeld zal worden.

MAAR … toch blijft het VBO op zijn hoede want alle details en modaliteiten zijn nog niet gekend. Er moet scrupuleus nagegaan worden of modaliteiten van procedurele of andere aard niet tot gevolg hebben dat sommige doorbraken in feite dode letter zullen blijven. Zo moeten de afspraken rond een minimumbelasting voor bedrijven dringend worden uitgeklaard om de ware gevolgen ervan voor ondernemingen in kaart te brengen. Inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting is het tevens van essentieel belang dat de lusten en lasten van de hervorming zoveel mogelijk gelijktijdig tot stand komen en dit voor alle ondernemingen.

“Het VBO is tevreden dat de Regering Michel de hervormingstrein opnieuw op het goede spoor heeft gezet, met gedurfde en verstrekkende maatregelen. De fiscale consolidatie is een historische doorbraak. Ook de integrale uitvoering van de tax shift en de daling van de vennootschapsbelasting zijn cruciaal om ons land aantrekkelijk te maken voor investeerders. Dit samen met de aangekondigde maatregelen op het vlak van de flexibilisering van de arbeidsmarkt moet er voor zorgen dat bedrijven ook in de komende jaren een partner voor groei, jobs en bijgevolg koopkracht zullen zijn. Een structureel groeipad van 2% of meer wordt met deze hervormingen mogelijk” besluit CEO Pieter Timmermans.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.