Burgemeesters, werk meer samen met de private sector!

Over enkele weken zullen iets meer dan zes miljoen Belgen voor een periode van zes jaar nieuwe politieke vertegenwoordigers kiezen in hun stad of gemeente. Na de coalitievorming en de gesprekken over het te realiseren programma zullen op 1 januari 2019 dan 589 burgemeesters en een veelvoud aan schepenen aan de slag gaan.Aangezien bedrijven geen stem kunnen uitbrengen bij die verkiezingen, worden zij in het verkiezingsdiscours van politici of in de respectieve gemeentelijke partijprogramma’s vaak over het hoofd gezien. Zij zijn nochtans een belangrijke levensader voor elke stad of gemeente.

Pers, COMMUNICATION & EVENTS
01 oktober 2018

Bedrijven zorgen immers voor werk dicht bij huis, zijn goed voor ongeveer 30% van de lokale belastinginkomsten (2,6 miljard euro in 2016) en ondersteunen in veel gevallen ook het lokale verenigingsleven.

Bedrijven en ondernemers verdienen dan ook de nodige aandacht van de nieuw verkozen gemeenteraadsleden, burgemeesters en schepenen. Wij hebben alvast een zestal suggesties waarmee deze laatsten aan de slag kunnen om in de komende jaren een bedrijfsvriendelijk klimaat te creëren:

1. Een positief vestigingsklimaat: Zorg voor een positief vestigingsklimaat voor ondernemingen door bereikbare ruimte te voorzien voor bedrijventerreinen, werk te maken van snelle vergunningsprocedures én te zorgen voor een specifiek ondernemersloket.

2. Betere afstemming tussen lokale, provinciale en regionale overheden: Stem zaken die belangrijk zijn voor bedrijven - zoals bijvoorbeeld belastingreglementen, tonnagebeperkingen en timing van infrastructuurwerken - goed af tussen verschillende lokale, provinciale en regionale overheden. Bedrijven die op verschillende locaties actief zijn zouden daardoor veel kosten en moeite kunnen besparen.

3. Werk samen met bedrijven in het kader van onderwijs: Beschouw ondernemingen en ondernemers niet als een noodzakelijk kwaad, maar als een cruciale schakel in het maatschappelijke weefsel, en help bijvoorbeeld bruggen slaan tussen bedrijven en gemeentelijke en provinciale onderwijsinstellingen. Lokale bedrijven en ondernemers kunnen immers bijdragen tot een betere kennis bij onderwijzers en leerlingen over de kansen en de noden op de (lokale) arbeidsmarkt. Op termijn kan dat ook een grotere interesse teweegbrengen voor jobs, stages en studentenarbeid bij lokale bedrijven.

4. Zet in op efficiëntiewinsten: Ga voort op het ingeslagen pad inzake efficiëntie dat de onhoudbare toename van het aantal gemeentepersoneelsleden in de voorbije jaren tot stilstand heeft doen komen en de lopende uitgaven van de gemeenten heeft doen dalen van 7,5% van het BBP in 2012 tot nog 7% van het BBP in 2017. Besteed daartoe niet-kerntaken (schoonmaak, catering, groendienst, huisvuilophaling, private veiligheidstaken …) verder uit aan de private sector. Herstructureer en fuseer gemeentes, OCMW’s en intercommunales tot grotere entiteiten en realiseer de daaraan verbonden schaalvoordelen. Maak ook gebruik van de vele mogelijkheden die de digitalisering biedt voor een meer kostenefficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening. Doelstelling zou moeten zijn dat alle gemeentelijke formaliteiten met bedrijven ten laatste in 2024 digitaal kunnen verlopen.

5. Investeer meer: Gebruik de gerealiseerde efficiëntiewinsten – en dus niet belastingverhogingen – om de infrastructuurinvesteringen van de lokale overheden op te krikken. Dit is dringend nodig want in de voorbije jaren zijn de investeringsinspanningen van de lokale besturen afgebrokkeld van 1% van het BBP in 2012 tot nog 0,8% van het BBP in 2017. Het is voor bedrijven immers van steeds groter belang dat ze vlot bereikbaar zijn voor werknemers en klanten, zowel fysiek als digitaal. Een goede infrastructuur voor wagen en fiets met zo weinig mogelijk verkeersproblemen én een goede telecominfrastructuur zijn dan ook cruciaal. En voor de kmo’s en grote bedrijven is het natuurlijk van groot belang dat er wordt geïnvesteerd in een aangenaam stadscentrum dat toch vlot bereikbaar is voor alle vervoersmodi.

6. Verlaag de fiscale druk: Verlicht ten slotte ook de fiscale druk voor bedrijven, bij voorkeur door – waar het nog bestaat – de specifieke gemeentelijke belastingen en die belastingen die vooruitgang in de weg staan (vb. op drijfkracht en GSM-masten) af te schaffen.

Als lokale besturen en hun mandatarissen deze zes suggesties de komende zes jaar ter harte nemen, zal dit een belangrijk verschil maken voor het vestigings- en investeringsklimaat voor onze ondernemingen. Op die manier zullen de bedrijven en ondernemers ook meer kunnen bijdragen tot hun lokale gemeenschappen via meer welvaart en meer jobs. Een mooiere win-win tussen bedrijven en lokale overheden is nauwelijks denkbaar.

U vindt heel wat Facts & Figures in verband met de impact van de lokale overheden terug via deze link.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.