Nieuwe sociale maatregelen op 1 januari 2021

Begin 2021 is een reeks nieuwe maatregelen voor de bedrijven in werking getreden. Hierna volgt een overzicht van de voornaamste.


Sandra Coenegrachts, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Gianni Duvillier, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
06 januari 2021

Fonds Sluiting Ondernemingen 

Op het Beheerscomité van het Fonds Sluiting Ondernemingen is op 17 december 2020 omtrent de bijdragevoeten voor 2021 een akkoord tussen het VBO en de vakbonden bereikt. De Nationale Arbeidsraad heeft die beslissing bevestigd op 21 december jl. De bijdragevoeten voor de klassieke taken blijven behouden op het niveau van 2020. De bijdrage voor tijdelijke werkloosheid werd zoals de traditie het wil vastgesteld op de evenwichtsbijdragevoet. Voor 2021 bedraagt die 0,14%.

Deze bijdragevoeten moeten zoals steeds nog door de Koning bevestigd worden. Vandaar het nodige voorbehoud tot publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

Verlenging van het systeem van bijdrageverminderingen voor eerste aanwervingen

Dankzij dit systeem kan de werkgever een doelgroepvermindering genieten voor een eerste aanwerving. Op die manier wordt hij als nieuwe werkgever volledig vrijgesteld van

werkgeversbijdragen voor 1 werknemer gedurende de hele duurtijd van zijn tewerkstelling. Die maatregel, die op 1 januari 2016 in werking trad en van toepassing bleef tot en met 31 december 2020, wordt dus in 2021 verlengd.

Aanvangsleeftijd voor SWT

Sinds 31 december 2020 wordt de aanvangsleeftijd voor SWT in de ondernemingen in herstructurering en/of in moeilijkheden vastgelegd op 60 jaar. De werknemer moet de leeftijdsvoorwaarde vervullen ten laatste op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag als de werkgever overgaat tot collectief ontslag.

Aanvullende pensioenen

De uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie die werden genomen voor aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen op het gebied van sociale zekerheid worden verlengd tot 31 maart 2021 (programmawet van 20 december 2020, BS 30 december 2020). Dat betekent dat de werkgevers die beslissen de pensioentoezegging op te schorten tijdens de hele periode van tijdelijke werkloosheid (als gevolg van overmacht of om economische redenen in het kader van de coronacrisis) die afloopt ná 30 september 2020, de overlijdensdekking moeten behouden zoals ze bestond aan de vooravond van de periode van tijdelijke werkloosheid tot 31 maart 2021.

Verhoging van het aantal vrijwillige overuren bij de werkgevers die tot de cruciale sectoren behoren

Bedrijven die werkzaam zijn in de cruciale sectoren, kunnen hun werknemers die daar uitdrukkelijk voor kiezen, tijdens het eerste kwartaal van 2021 120 extra vrijwillige overuren laten presteren, met een maximum evenwel van 220 overuren. 

Deze bijkomende vrijwillige overuren worden vrijgesteld van inkomstenbelasting en socialezekerheidsbijdragen. Hierop dient geen overloontoeslag te worden betaald en ze dienen ook niet te worden gerecupereerd.

Deze bijkomende 120 vrijwillige overuren worden niet meegeteld voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur, noch voor de naleving van de interne grens.

Uitbreiding geboorteverlof naar 15 dagen

Het geboorteverlof voor vaders en meemoeders wordt uitgebreid naar 15 dagen voor geboortes vanaf 1 januari 2021. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit op 20 dagen gebracht.

Nuttige bedragen voor de werkgevers

a. Loondrempels

Sinds 1 januari 2021 werden de loondrempels die zijn bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (BS van 9 december 2020):

  • de drempel van 35.761 euro die van toepassing is op het concurrentiebeding (laagste grens) en het scholingsbeding werd opgetrokken tot 36.201 euro;
  • de drempel van 71.523 euro die van toepassing is op het concurrentiebeding (hoogste grens) en scheidsrechterlijk beding werd opgetrokken tot 72.402 euro.

Voor het scholingsbeding is sinds 10 november 2018 de drempelvoorwaarde niet meer van toepassing in geval van een opleiding voor een beroep dat of een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies (wet van 14 oktober 2018, BS, 31 oktober 2018). De plaats van tewerkstelling bepaalt welke gewestelijke lijst van toepassing is.

Ter herinnering: de bedragen van 2013 blijven nuttig voor het bepalen van ‘deel 1’ van de opzeggingstermijn die van toepassing is op bedienden aangeworven vóór 1 januari 2014:

b. Voor beslag of overdracht vatbare loonbedragen

Sinds 1 januari 2021 zien de voor beslag of overdracht vatbare loonbedragen er als volgt uit (KB van 10 december 2020 tot uitvoering van artikel 1409 §2 Ger.W. en bericht over de indexering van de bedragen voor kind ten laste van het KB van 27 december 2004, beide verschenen in het BS van 17 december 2020):Het forfaitaire bedrag voor de verhoging voor kinderen ten laste is 71 euro.

c. Niet-recurrente voordelen (cao 90)

Het plafond wordt ieder jaar geïndexeerd op 1 januari. Voor de bonussen die in 2021 betaald worden, wordt het plafond vastgelegd op 3.447 euro (in plaats van 3.413 euro in 2020).

Het fiscale plafond wordt vastgesteld op 2.998 euro voor de betalingen die worden uitgevoerd in 2021.

Als de bonus die plafonds overschrijdt, wordt het excedentaire deel onderworpen aan de berekening van de gewone socialezekerheidsbijdragen en aan de belasting.

d. SWT-bedrag

Voor de nieuwe SWT’ers, wordt het nieuwe loonplafond dat in aanmerking genomen moet worden voor de berekening van het nettoreferteloon vastgelegd op 4179,43 euro per maand (herwaarderingscoëfficiënt van 1,0032). 

De coëfficiënt van 1,0032 (voor een volledig jaar) moet ook worden toegepast op het bedrag van de aanvullende vergoedingen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.