CEPANI: 50 jaar ten dienste van arbitrage en mediatie

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI), dat sinds de oprichting zijn zetel heeft op het VBO, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de missie van het Centrum nog eens toe te lichten, het te feliciteren en een aantal denksporen voor de toekomst te opperen.


Philippe Lambrecht, Bijzonder adviseur van de CEO
13 november 2019

Het Centrum werd opgericht in 1969, onder auspiciën van het Verbond van Belgische Ondernemingen en van het Belgisch Comité van de Internationale Kamer van Koophandel. CEPANI, nog steeds gevestigd in de gebouwen van het VBO, groeide uit tot het grootste  Belgische arbitrage- en mediatiecentrum, onder ander dankzij zijn alom geprezen kennis van zaken en professionele kwaliteiten. Het Centrum onderhoudt ook heel nauwe contacten met de buitenlandse arbitragecentra en promoot Brussel wereldwijd als arbitragelocatie.

Het doel van CEPANI is tweeledig. Allereerst richt het arbitrage- en mediatieprocedures in. Concreet komt het erop neer dat CEPANI een arbitrage- en mediatiereglement ter beschikking stelt, instaat voor de benoeming van arbiters, mediators en neutrale deskundigen, strikt toeziet op het goede verloop van de procedure en, indien nodig, voor logistieke en juridische dienstverlening zorgt.

Daarnaast promoot het actief arbitrage, mediatie en andere alternatieve methodes van geschillenbeslechting. Daartoe organiseert CEPANI regelmatig conferenties, colloquia en studiedagen, en publiceert het ook wetenschappelijke werken en brochures. CEPANI is ook actief betrokken bij de voorbereiding van wetgevende initiatieven ter zake. Het vervult zelf geen rol als arbiter, bemiddelaar, deskundige of neutrale derde.

50 jaar CEPANI, dat verdient felicitaties. Het Centrum heeft geijverd voor de uitbouw van alternatieve methodes voor geschillenbeslechting. Het heeft in België de opkomst van arbitrage-experts met internationale naam en faam vergemakkelijkt. Het heeft het wetenschappelijk onderzoek naar arbitrage en mediatie bevorderd, en heeft ons land en in het bijzonder Brussel op de kaart gezet als een van de referenties voor alternatieve geschillenbeslechting.

Het 6de deel van het Gerechtelijk Wetboek kent aan de beslissingen van scheidsgerechten, in de materies die vatbaar zijn voor dading, dezelfde waarde toe als de vonnissen van staatsrechtbanken. Bovendien geeft de Overeenkomst van New York de voorkeur aan arbitrage wanneer het gaat om internationale uitvoering. Talloze belangrijke contracten tussen aandeelhouders, tussen bedrijven, voor de ver- of aankoop van een onderneming, voor octrooien, voor innovatieve procedés enz. bevatten CEPANI-arbitrageclausules. Bij de opmaak van een overeenkomst moet er immers ook altijd rekening mee worden gehouden dat ze niet wordt nageleefd en de bron wordt voor een geschil tussen partijen. Op dat moment is het nuttig om na te denken over de voordelen van arbitrage.

Het is dus met recht en rede dat CEPANI op 13, 14 en 15 november zijn verjaardag viert met een feestelijk en academisch programma om u tegen te zeggen (www.cepani50.be).

Het wordt meteen ook de gelegenheid om naar de toekomst te kijken. Wat dat betreft zou ik graag twee wensen uitspreken. De eerste gaat over het verband tussen alternatieve methodes voor geschillenbeslechting en de rechterlijke orde. Naar het voorbeeld van wat er in verschillende andere steden gebeurt, denken we aan Parijs, Londen, Stockholm of Genève, is het van fundamenteel belang dat de arbitrage geruggensteund wordt door de magistratuur. De justitiële en scheidsrechterlijke rechtbanken hebben een belangrijke missie gemeen: de geschillen die hen worden voorgelegd zo rechtvaardig en doeltreffend mogelijk beslechten. De grote arbitragecentra worden geschraagd door de rechtscolleges van de rechterlijke orde. Dat vereist een kwaliteitsvolle dialoog tussen statelijke en arbitrale rechtspraak, iets waar beide trouwens baat bij hebben. Ik moedig CEPANI dan ook aan die dialoog verder te zetten, en ik wens van harte dat de magistratuur zich er steeds verder voor openstelt. De positie van Brussel als internationale rechtshotspot zal er wel bij varen.

Mijn tweede wens is ook een aanmoediging. Als voortrekker van het gebruik van digitale tools in zijn eigen procedures moet CEPANI ook resoluut in die richting inspanningen blijven leveren. Partijen en hun adviseurs doeltreffende, snelle en betaalbare procedures aanbieden is een sleutel voor nu en later. Voor ondernemingen is het tegenwoordig immers cruciaal dat geschillen waarin ze betrokken zijn, zo spoedig mogelijk worden beslecht.

Ik geloof ten volle in de toekomst van CEPANI en hoop dat men er daadkrachtig blijft ijveren om arbitrage en mediatie verder te promoten, ten gunste van het bedrijfsleven, de economie en de maatschappij.

Philippe Lambrecht,
Bestuurder-secretaris-generaal van het VBO
Vicevoorzitter CEPANI

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.