Regelgeving voor ondernemingen: nieuwigheden verwacht in 2019

Worden de voorgestelde hervormingen in 2019 doorgevoerd, wordt de reeks wetsvoorstellen overgedragen naar een volgende legislatuur, of wordt er in zijn geheel van afgezien? Hierna volgt een overzicht van de voornaamste wijzigingen die in 2018 werden voorbereid.

Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
Erik Peetermans, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
09 januari 2019

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’): cruciaal voor ondernemingen!
Dit wetsontwerp is, als gevolg van de val van de regering, op de valreep niet goedgekeurd door het federaal parlement. Het nieuwe wetboek zal het juridische kader voor vennootschappen en verenigingen aanzienlijk vereenvoudigen en moderniseren. Zo wordt bijvoorbeeld gesnoeid in het aantal vennootschapsvormen, wordt de notie kapitaal verlaten in de BV en wordt de invoering van meervoudig stemrecht mogelijk. Het VBO benadrukt het belang van deze omvangrijke hervorming voor de ondernemingswereld en hoopt dat die, gezien het vergevorderde stadium van de tekst, alsnog doorgang kan vinden. In nauwe samenwerking met Fednot en Graydon Belgium NV heeft het VBO een brochure uitgegeven waarin de belangrijkste punten van de hervorming beknopt worden toegelicht.

UBO-register: bereid u tijdig voor!
Het preventieve instrument inzake de strijd tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme is gemoderniseerd. Een van de innovaties is de invoering van een nationaal register van uiteindelijke begunstigden (‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s)) van vennootschappen en andere juridische entiteiten: het UBO-register.

De wet verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden. Bestuurders dienen vervolgens verschillende informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te voeren in het UBO-register. De bedoeling is vast te stellen wie er effectief achter een juridische entiteit zit en de transparantie inzake eigendomsstructuren te verhogen. De deadline voor de eerste inschrijving van de UBO’s van uw vennootschap, vzw of stichting is 31 maart 2019.

Brussels International Business Court: naar de finishlijn in 2019
De definitieve goedkeuring van het Brussels International Business Court, een Engelstalige ondernemingsrechtbank, is eveneens vlak voor de finishlijn gesneuveld door de val van de regering. Het BIBC zou een belangrijke impuls kunnen geven aan de internationale uitstraling van Brussel en onze hoofdstad als juridisch expertisecentrum verder op de kaart kunnen zetten. Het VBO roept dan ook op om dit project alsnog doorgang te laten vinden zodat deze rechtbank in de loop van 2019 operationeel kan worden. 

Hervorming van het Burgerlijk Wetboek
Het Burgerlijk Wetboek wordt hervormd tot het nieuw Burgerlijk Wetboek. Verschillende onderwerpen werden al in wetsontwerpen gegoten: het bewijs- en goederenrecht, het verbintenissenrecht en het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.

De ministerraad keurde in oktober 2018 zowel het wetsontwerp van Boek III (“goederen”), als het wetsontwerp van Boek VIII (“bewijs”) in tweede lezing goed. De hervormingen van Boek III zullen er vooral voor zorgen dat de reeds bestaande regelgeving die nu verspreid te vinden is, wordt samengevoegd in één Boek. De hervormingen van Boek VIII hebben onder andere tot doel (i) te voorzien in eenvormige en duidelijke definities voor cruciale begrippen (zoals het geschrift en de handtekening), (ii) de reeds in de rechtsleer en/of rechtspraak bestaande fundamentele beginselen (die geenszins ter discussie staan) in de wet te integreren, en (iii) te zorgen voor een versoepeling van het bewijsstelsel op bepaalde punten (bijvoorbeeld door het plafond te verhogen van € 375,00 naar € 3.500,00 zodat het vrije bewijsstelsel van toepassing is op vele verrichtingen).

In eerste lezing heeft de ministerraad het voorontwerp van wet over Boek V (“verbintenissen”) goedgekeurd. Deze hervorming beoogt de modernisering van het verbintenissenrecht en zorgt voor de codificatie van de reeds in de rechtspraak en/of rechtsleer gekende oplossingen/beginselen, welke nog niet te vinden zijn in het huidige wetboek.

De publieke consultaties van de voorstelteksten met betrekking tot de buitencontractuele aansprakelijkheid zijn afgerond in mei 2018. De FOD Justitie heeft een voorontwerp van wet gepubliceerd. Deze tekst zal (i) een meer duidelijke en leesbare structuur creëren, (ii) enkele ontwikkelingen in de rechtspraak bevestigen en (iii) vernieuwingen invoeren op gebieden waar de rechtspraak onzeker of tegenstrijdig is. Wij willen benadrukken dat het voorontwerp m.b.t. de buitencontractuele aansprakelijkheid nog niet in eerste lezing door de ministerraad is aangenomen, en zelfs nog niet in IKW is besproken.

E-privacy
Het voorstel voor een ‘E-privacy’-verordening bevat bepalingen die, als aanvulling op de GDPR, privacyrechten beschermen op het vlak van de elektronische communicatie. Ook de confidentialiteit van elektronische communicatie is een sleutelbegrip in de ontwerpverordening. Waar voorheen enkel de inhoud van digitale communicatie beschermd werd (denk aan de inhoud van een e-mail of sms-bericht), worden met deze verordening ook de metadata (de karakteristieken van de data: datum & tijd, IP-adres, etc.) beschermd. De verordening is (zij het nipt) door het Europees Parlement aangenomen. Het is nu wachten op het akkoord van de Raad.

New deal for consumers
De New Deal voor consumenten is een wetgevend voorstel van de Europese Commissie, gepubliceerd in april 2018. Het doel van deze “New Deal” is (i) het versterken van de handhaving van het consumentenbeleid, (ii) het moderniseren van de regels, en (iii) het verbreden van de mogelijkheid tot collectieve schadeclaims door de invoering van een Europese class action. De New Deal bestaat uit twee voorstellen van richtlijn en wordt momenteel besproken in het Europees Parlement en de Raad.

Implementatie van de NIS-richtlijn
Ook het wetsontwerp tot omzetting van de NIS-richtlijn wacht enkel nog op goedkeuring van het parlement na goedkeuring in de Kamercommissie. Door dit wetsontwerp streeft België een hoog beveiligingsniveau van netwerk- en informatiesystemen na en hoopt zo bij te dragen aan het hoge gemeenschappelijke beveiligingsniveau binnen de EU. Er worden verplichtingen opgelegd, zoals het opmaken en uitwerken van een beveiligingsbeleid, het aanwijzen van een contactpunt voor de beveiliging van zijn netwerk- en informatiesystemen en het organiseren van jaarlijkse interne en driejaarlijkse externe audits. Deze verplichtingen zijn verdeeld over twee categorieën: (i) de operatoren van essentiële diensten (energie, vervoer, financiën, gezondheidszorg, drinkwater en digitale infrastructuren) en (ii) de digitale dienstverleners (onlinemarktplaatsen, onlinezoekmachines en cloudcomputerdiensten).

Verkoop van goederen en digitale inhoud aan consumenten
Eind 2015 lanceerde de Europese Commissie twee voorstellen van richtlijn met betrekking tot de verkoop aan consumenten. Het ene voorstel heeft betrekking op de verkoop van goederen en het andere voorstel handelt over de verkoop van digitale inhoud zoals software, computerspelletjes, etc. Een van de bedoelingen van deze voorstellen is om grensoverschrijdend ondernemen eenvoudiger te maken dankzij maximaal geharmoniseerde Europese regels. Daarnaast voorzien deze voorstellen ook in een zekere verhoging van het niveau van consumentenbescherming door o.a. de periode van de omkering van de bewijslast ten voordele van de consument te verlengen van 6 maanden tot 1 jaar. Er is een reële kans dat dit dossier nog voor de verkiezingen door zowel het Europees Parlement als door de Raad wordt aangenomen.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.