Herstructureringen: de sociale partners rondden hun werkzaamheden in de NAR af

Zoals afgesproken, formuleerden de sociale partners twee voorstellen over een ontwerp van centralisatie van de regelgevende teksten enerzijds en een ontwerp van uniek loket en uniek informatieplatform anderzijds.


Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
10 november 2020

Dat advies nr. 2.184 werd goedgekeurd door de NAR op 27 oktober 2020, in de nasleep van aanbeveling nr. 28 van 17 december 2019 in de NAR en het ‘kaderadvies’ nr. 2.149 van dezelfde dag (zie VBO Direct van 17 december 2019) en gebeurde in overleg met de FOD Werkgelegenheid en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

De sociale partners kwamen overeen om de website www.herstructureringen.be aan te passen. Er wordt voorgesteld om op de homepagina de volgende vier blokken te vermelden die toegang geven tot de inhoud.

1.       De teksten centraliseren

Het is de bedoeling om op een coherente manier de verschillende geldende teksten te centraliseren die te maken hebben met herstructureringen en opgesplitst zijn naargelang de thema’s die de materie omvat, met extra aandacht voor de gevallen waarbij die thema’s overlappen.

2.       De informatiestroom tussen de instanties en werkgevers vereenvoudigen en verbeteren via een uniek loket en een uniek informatieplatform

Uniek loket

De bedoeling van het uniek loket is de verplichtingen van de ondernemingen in herstructurering te verlichten en meer rechtszekerheid te bieden door te zorgen voor een ‘single point of contact’ voor kennisgevingen.

Voor de ondernemingen in herstructurering is het nodig dat een nieuwe, efficiëntere manier van communiceren wordt ontwikkeld waarbij het ‘only once’-principe wordt toegepast en voortdurend aan administratieve vereenvoudiging wordt gewerkt (onmiddellijke aard van de inlichting van het voornemen en de kennisgeving, rechtszekerheid, toegankelijkheid, minder gebruik van papier).

In het geval van bijvoorbeeld een procedure tot collectief ontslag waarbij de onderneming verplicht is om zowel de directeur van de gewestelijke tewerkstellingsdienst van de plaats waar de onderneming gevestigd is (ACTIRIS/VDAB/FOREM/ADG) als de voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO in te lichten, beoogt men een ontwerp van webtoepassing waarmee de ondernemingen in één verrichting het voornemen om over te gaan tot collectief ontslag ter kennis kunnen geven.

Uniek informatieplatform

Op dat informatieplatform zouden op een gecoördineerde en geanonimiseerde manier alle bepalingen die in verband met herstructureringen getroffen zijn, worden gebundeld om de rechtszekerheid te verbeteren en alle betrokken partijen in te lichten.

Die bepalingen zullen ook praktijken omvatten die de twee aanbevelingen van 17 december 2019 ten uitvoer leggen op het vlak van de kwaliteit van de informatie-consultatieprocedure en informatie aan de medecontractanten.

De sociale partners roepen bovendien de hulp van de FOD WASO in om een jaarlijks overzicht te krijgen van de praktijken in de herstructureringsplannen op basis van 4 criteria: behoud van tewerkstelling, begeleidende maatregelen, eindeloopbaanregelingen en tot slot vermelding van de betaling of niet-betaling van extralegale vergoedingen, zonder daarbij cijfers of berekeningsmethodes te vermelden.

Na goedkeuring door de Raad, kunnen die praktijken worden gepubliceerd op het platform.

VBO – De goedkeuring van dit laatste advies is het resultaat van aanhoudende inspanningen en constructief overleg tussen werkgevers- en vakbondsvertegenwoordigers  in de NAR. In de economische context van de COVID-19-pandemie, zijn alle partijen opgetogen met deze vooruitgang die op het juiste moment komt om de schok van de crisis op te vangen. Om bedrijven te ondersteunen in hun herstel en hen te helpen zich op de toekomst te richten, publiceerde het VBO begin november 2020  bovendien een praktische gids ‘Herstructureren met of zonder ontslagen’ die u kunt bestellen via deze link.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.