Sociale partners verduidelijken procedure voor toewijzing van paritair comité

Tijdens zijn voltallige vergadering van 23 februari 2016 heeft de NAR de principes en de procedure verduidelijkt die van toepassing zijn voor de toewijzing van een paritair comité (PC) en van een ”werkgeverscategorie” door de RSZ aan een onderneming.


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
03 maart 2016

Tijdens de technische besprekingen tussen, enerzijds, de sociale partners en anderzijds, de diensten van de RSZ en van de FOD Werkgelegenheid (A.D. Collectieve arbeidsbetrekkingen en A.D. Toezicht op de sociale wetten) hebben de sociale partners geprobeerd de verschillende soorten problemen – zowel juridische als financiële – waarmee de werkgever met betrekking tot de toewijzing van het op zijn onderneming toepasselijke PC kan worden geconfronteerd te inventariseren en te objectiveren.

Het is bekend dat de bevoegdheidsgebieden van de verschillende PC’s niet altijd goed aangepast zijn aan de evolutieve ondernemingsrealiteit en dat er “grijze” zones bestaan, waardoor de keuze van het PC aanleiding kan geven tot betwisting. Er doen zich problemen voor, in het bijzonder wanneer de RSZ niet het door de werkgever of door zijn sociaal secretariaat voorgestelde nummer van het PC toepast, of wanneer de economische activiteit van de onderneming geleidelijk is geëvolueerd, waardoor ze op bepaald moment onder het bevoegdheidsgebied van een ander PC valt. In geval van twijfel bij RSZ (of soms bij de werkgever zelf) wordt doorgaans de FOD Werkgelegenheid geraadpleegd om zijn advies te geven over het toepasselijke PC, na onderzoek op het terrein door de inspectie.

Wat de sociale partners heeft gemotiveerd om uit eigen beweging NAR-advies nr. 1976 uit te brengen, was de noodzaak om de administratieve procedure voor toewijzing van het PC sneller maar vooral voor alle partijen transparanter te maken, alsook de wil om de financiële gevolgen van een regularisatie van de RSZ-bijdragen in geval van wijziging van het PC na afloop van deze administratieve procedure te beperken.

VBO – Ook al gaan deze betwistingen tussen werkgever en RSZ tegenwoordig over een beperkt aantal gevallen, toch is het VBO verheugd dat de betrokken openbare diensten duidelijke engagementen hebben aangegaan om de kwaliteit van hun interventies bij de controle van de keuze van het PC te verbeteren, en vooral om het preventieve overleg te stimuleren. De door de NAR gekozen weg is dus die van de preventie, om latere betwistingen en regularisaties van sociale bijdragen te voorkomen. Ten slotte raadt de NAR aan dat, als het PC niettemin moet worden gewijzigd, de regularisatie heel wat meer zou worden beperkt in de tijd (maximum 1 kwartaal) dan thans het geval is. Wij raden aan dit advies nr. 1976 eens te lezen, want het heeft de verdienste een heldere kijk te geven op een bijzonder ondoorzichtige problematiek.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.