Staking en uitzendarbeid: neem de uitzendkrachten hun vrije wil en hun inkomsten niet af!

Bij een staking worden uitzendkrachten in sommige ondernemingen gegijzeld door de vakbondsvertegenwoordigers. Zij ontnemen hen het recht om te kiezen tussen werken en staken. De vakbonden kunnen niemand verplichten om mee te staken. Nochtans eigenen sommigen zich de macht toe om de niet-stakende uitzendkrachten alle activiteit en dus alle arbeidsinkomsten voor die verloren dagen te ontzeggen. Dat is buiten alle proportie en onaanvaardbaar.


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
20 februari 2019

Het stakingsrecht is erkend door de nationale en internationale rechtsorde. Dat lijdt geen twijfel. Het lijdt ook geen twijfel dat het stakingsrecht geen absoluut recht is. Op nationaal niveau kunnen er grenzen worden gesteld aan het stakingsrecht, voor zover die een doelstelling van algemeen belang dienen en ze evenredig zijn met het behalen van die doelstelling. Zo vermeldt het Europees Sociaal Handvest (Raad van Europa) dat bepaalde grenzen aan het recht om collectief actie te voeren “in een democratische samenleving noodzakelijk zijn voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en voor de bescherming van de openbare orde, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden”.

De Internationale Arbeidsorganisatie vindt het ook heel belangrijk dat de stakers de rechten en vrijheden van anderen respecteren. Onder ‘anderen’ verstaan we de werknemers die niet staken, werkgevers, gebruikers en derden. Vrijheid van vereniging impliceert ook de vrijheid om zich niet te verenigen, en dus niet te staken. Het is belangrijk dat ook uitzendkrachten vrij kunnen kiezen om al dan niet deel te nemen aan een staking in de onderneming waar ze aan het werk zijn.

Daarnaast legt het Comité voor vakbondsvrijheid, een tripartiet orgaan van de IAO, op dat de werkgever geen nieuwe werknemers mag aanwerven om de stakers te vervangen. Zo is het tijdens een staking verboden om contracten van bepaalde duur te sluiten of om nieuwe uitzendkrachten aan te werven. Dat verbod is er opdat de staking zijn doel niet zou missen en de effecten ervan niet zouden worden geneutraliseerd, in het bijzonder in geval van een moeilijk collectief conflict binnen een onderneming.

In België bepaalt de cao 108 betreffende de uitzendarbeid dat een uitzendbureau geen uitzendkrachten bij een gebruiker mag tewerkstellen of aan het werk houden in geval van staking of lock-out. Die situatie moet voor ieder geval afzonderlijk worden beoordeeld. Zo controleert de gebruiker of zijn eigen onderneming staakt. Is dat het geval, dan verwittigt hij onmiddellijk het uitzendbureau. Dat trekt, conform cao 108, onmiddellijk alle werknemers tewerkgesteld bij die gebruiker terug. Bij een interprofessionele manifestatie is de situatie vaak niet vergelijkbaar met een stakingssituatie en kunnen de uitzendkrachten die al aan het werk zijn, dat ook blijven.

Hoe dan ook, zou het ingaan tegen de Europese Richtlijn 2008/104 betreffende uitzendarbeid (art. 4.1), alsook tegen het grondwettelijke beginsel van de gelijkheid en de niet-discriminatie, om een algemeen en absoluut verbod uit te vaardigen tegen het tewerkstellen en aan het werk houden van alle Belgische uitzendkrachten tijdens vakbondsacties.

VBO – We moeten de uitzendkracht de individuele vrijheid laten om te kiezen om in geval van een vakbondsactie aan het werk te blijven, of om uit vrije wil deel te nemen aan de collectieve actie van de vakbonden. De ondernemingen zullen, wanneer er bij hen gestaakt wordt, geen nieuwe uitzendkrachten aanwerven om de stakers te vervangen. Wederzijds respect voor elkaars rechten en vrijheden moet worden gegarandeerd voor alle personen die betrokken zijn bij of gevolgen ondervinden van een staking.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.