Focus op de sociale dialoog op Europees niveau

BusinessEurope, waar het VBO lid van is, hecht veel belang aan de Europese sociale dialoog voor het scheppen van voorwaarden voor beter presterende arbeidsmarkten en sociale stelsels in de EU-lidstaten. De sociale partners en de sociale dialoog zijn immers van fundamenteel belang om onze arbeidsmarkten productiever, concurrerender en veerkrachtiger te maken, zeker nu we proberen om het economische herstel na COVID-19 voort te zetten in een moeilijke geopolitieke, economische en sociale context.


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
05 juli 2022

Op 28 juni 2022 hebben de Europese sociale partners (*) een werkprogramma voor de sociale dialoog 2022-2024 ondertekend, met daarin acties op zes gebieden:

  1. Telewerk en (de)connectie
  2. Ecologische transitie
  3. Werkgelegenheid voor jongeren
  4. Privacy en toezicht op het werk
  5. Betere overeenstemming van vaardigheden in Europa
  6. Capaciteitsopbouw van de sociale partners

Wat telewerk en (de)connectie betreft, verbinden de Europese sociale partners zich ertoe hun autonome overeenkomst van 2002 inzake telewerk te actualiseren en vervolgens te eisen om die overeenkomst in een bindende richtlijn om te zetten.

In 2002 sloten de Europese sociale partners een overeenkomst over telewerken, waarin onder meer regels over het verstrekken van apparatuur, gezondheid en veiligheid werden vastgelegd en waarin werd bepaald dat telewerkers dezelfde rechten hebben als werknemers die in de onderneming werken. Voor die update moeten de sociale partners onder meer rekening houden met de evolutie van de digitalisering, het hybride werken, de eerbiediging van het privéleven, en tegelijk moeten ook bepaalde lessen worden getrokken uit de COVID-19-pandemie.

Verder zal de Europese Commissie in september 2022 een tweeledig initiatief voorstellen om de sociale dialoog te bevorderen en aan te moedigen. Dat initiatief, waar met grote belangstelling naar wordt uitgekeken, zal bestaan uit:

een mededeling van de Commissie om de sociale dialoog op Europees niveau nog meer te ondersteunen (betere naleving van de Europese sociale overeenkomsten, financiële steun voor de implementatie van die overeenkomsten, coördinatoren voor de sociale dialoog in elk DG van de Europese Commissie, evaluatie van de tripartiete raadgevende comités ...)

een aanbeveling van de Raad om de nationale sociale dialoog doeltreffender te maken, in 13 lidstaten in het bijzonder. De procedure van het Europees Semester en de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds zijn daartoe essentiële instrumenten.

Binnen die context nodigen de werkgevers de Commissie uit om van de komende mededeling over de sociale dialoog gebruik te maken om zich te verbinden tot de oprichting van twee nieuwe raadgevende comités inzake werkgelegenheid en sociale bescherming. Die comités zouden de gelegenheid bieden om de samenwerking tussen de Commissie, de lidstaten en de sociale partners over die kwesties te versterken. In de context van de demografische vergrijzing, met een krimpende beroepsbevolking en een groeiend aandeel afhankelijke personen in onze samenlevingen, zal het cruciaal zijn om de werkzaamheidsgraad op te krikken om ook in de toekomst efficiënte stelsels voor sociale bescherming te behouden. Die raadgevende comités zouden ook van essentieel belang zijn om doeltreffend te kunnen reageren op de groeiende tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden in de context van het herstel na COVID-19 en de oorlog in Oekraïne, en om een goede uitrol van de Nationale plannen voor herstel en veerkracht, in samenwerking met de sociale partners, te garanderen.

(*) De drie Europese werkgeversorganisaties (BusinessEurope, SGI Europe en SMEunited) en het Europees Verbond van Vakverenigingen 

Foto ©Shutterstock

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.