Begroting gezondheidszorg 2020 goedgekeurd door ministerraad

Nadat een eerder begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité van het RIZIV op 21 oktober niet goedgekeurd werd door de Algemene Raad van het RIZIV, lag de bal in het kamp van minister De Block. Haar voorstel voor de begroting gezondheidszorg 2020 werd op 22 november goedgekeurd door de ministerraad.


Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
02 december 2019

De globale begrotingsdoelstelling voor 2020 bedraagt 27.654.648.000 euro. Uit technische ramingen bleek echter dat de globale begrotingsdoelstelling overschreden zou worden met 308 miljoen euro. Door middel van technische correcties, de herevaluatie van een aantal uitgavenposten, de significante besparingen ten belope van 122 miljoen euro in de sector farmaceutische specialiteiten, en het volledig opnemen van de 69 miljoen euro voorzien als structurele blokkering, wordt die overschrijding gecorrigeerd. Samen met aanvullende maatregelen (o.m. inzake de uitbreiding van de financiering van contraceptie voor jongeren) leidt dat tot een lagere zorgfactuur van 65 miljoen euro voor de patiënt.

Enkele centrale punten waarop deze begroting is gebaseerd:

-  Integrale toekenning van de wettelijke begrotingsnorm van 1,5%, zonder toepassing van een structurele blokkering;
-  Integrale terbeschikkingstelling van de voorziene indexenveloppes;
-  Besparingsmaatregelen in de sector farmaceutische specialiteiten voor 161 miljoen euro op jaarbasis;
-  De zorgfactuur voor de patiënt wordt verlaagd met 65 miljoen euro;
-  De verzekering van de financiële middelen vereist voor de uitvoering van de begroting geneeskundige verzorging.

Daarnaast worden ook nieuwe beleidsmaatregelen opgenomen, zoals onder meer de uitbreiding van de financiering van contraceptiva voor jongeren en maatregelen betreffende de maximumfactuur als gevolg van de zesde staatshervorming.

VBO – Het is fundamenteel dat naast een verantwoordelijke jaarlijkse begroting ook ingezet wordt op een duurzame langetermijnvisie over de toekomst van onze gezondheidszorg. We onderlijnen daarbij onder meer het belang van een performante gezondheidszorg, zonder verspilling, alsook een  transversale aanpak en de noodzaak om nog meer in te zetten op preventie, waar voor ons land nog grote uitdagingen liggen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.