Aanvullende cao maakt tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken mogelijk voor bedienden

Op 18 maart 2020 sloten de sociale partners in de NAR de aanvullende cao nr. 147, die ondernemingen die nog niet onder de regeling vielen de mogelijkheid geeft om ook een beroep te doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden, naar aanleiding van de coronacrisis.


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
25 maart 2020

Deze aanvullende en tijdelijke cao wordt gesloten in toepassing van de wet van 3 juli 1978, ter vervanging van een sectorale cao (art. 77/1, §2, 1°), met als doel om een snelle oplossing te bieden voor sectoren en ondernemingen die nog niet onder een cao of een goedgekeurd ondernemingsplan vallen. Zo hoeven die sectoren en ondernemingen geen cao meer te sluiten om de coronaperiode te dekken. 

Op basis van de aanvullende cao kan de onderneming in moeilijkheden: 

  • ofwel de arbeidsovereenkomst van de bedienden volledig opschorten (voor een maximale duur van 16 weken per jaar);
  • ofwel een regeling inzake arbeidstijdverkorting invoeren voor bedienden die minstens twee dagen per week werken (voor een maximale duur van 26 weken per jaar). 

Deze cao treedt onmiddellijk in werking en is geldig tot en met 30 juni 2020. Na evaluatie binnen de NAR, rekening houdend met de politieke, economische en gezondheidssituatie, kunnen de sociale partners besluiten om deze cao te verlengen voor een nieuwe, vaste periode. Advies nr. 2.159 van de NAR geeft toelichting bij de intentie van de sociale partners en suggereert een aantal bijkomende maatregelen aan de federale regering.  

In infoblad E54 legt de RVA uit aan welke voorwaarden de onderneming in moeilijkheden moet voldoen en worden de verschillende stappen in de procedure toegelicht.

Welke ondernemingen kunnen een beroep doen op de regeling? 

De onderneming moet aan de RVA het bewijs leveren van haar economische moeilijkheden, in overeenstemming met artikel 77/1 § 4 van de wet van 3 juli 1978. Let op: de FOD Waso stelde op zijn website dat gelet op de soepele toepassing door de RVA van werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de huidige crisis, de minister de erkenningsaanvragen als onderneming in moeilijkheden niet in overweging zal nemen wanneer de onvoorziene omstandigheid de coronacrisis betreft, en dat voor de periode vanaf 13 maart tot minstens 5 april.

Wat is de procedure?

De onderneming in moeilijkheden moet bij de RVA een aanvraag indienen via formulier C106A. Hier geldt een wettelijke termijn van 14 dagen waarbinnen de RVA in principe zijn beslissing neemt.

Opmerking: in afwachting van de beslissing kan de coronacrisis ingeroepen worden om terug te grijpen naar tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

Wanneer de werkgever economische werkloosheid inroept voor zijn bedienden op grond van cao nr. 147, en dat tot 30/06/2020, dan is geen bijzonder sociaal overleg nodig met de personeelsvertegenwoordigers, ook niet in ondernemingen met een ondernemingsraad of syndicale afvaardiging: de wettelijke informatie volstaat (art. 77/3 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten).

Wat is het bedrag van het dagsupplement ten laste van de werkgever? 

  • 5 euro per dag  
  • Als het dagelijkse bedrag voor arbeiders in de onderneming evenwel hoger is dan 5 euro per dag, dan is de onderneming wettelijk verplicht om ook haar bedienden dat bedrag toe te kennen.  

Wat met de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

Het is aan de werkgever om uit te maken wat voor hem het meest opportuun is: kiezen voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken dan wel wegens overmacht. De werkgever opteert voor een van beide stelsels, naargelang de eigenheden van zijn onderneming. Er is een koninklijk besluit in de maak ter verduidelijking van de vereenvoudigde voorwaarden voor tussenkomst van de RVA in de toekenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die gelden sinds 13 maart 2020, en nog gedurende de hele coronacrisis (zie daarvoor de website www.rva.be). 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.