Betere bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op de werkplek

Op woensdag 15 mei was het VBO dé ontmoetingsplaats voor beleidsmakers, experten en sociale partners voor een conferentie, debatten en het uitwisselen van goede praktijken voor het vermijden en terugdringen van de blootstellingen aan kankerverwekkende en andere gevaarlijke stoffen op de werkplek.

De conferentie is onderdeel van de ‘gezonde werkplekken’-campagne 2018/19 van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) in alle EU-lidstaten: ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’ In dit geval ging het om een gezamenlijke organisatie van BusinessEurope en de overheden van België, Nederland en Luxemburg.

De focus werd gelegd op de vitale rol van sector- en brancheorganisaties. Op EU- en nationaal niveau zijn een hele reeks grenswaarden vastgelegd voor blootstelling aan kankerverwekkende en andere gevaarlijke stoffen. Hoe gaan bedrijven voldoen aan de nieuwe grenswaarden? Welke maatregelen moeten ze nemen en wat betekent dat voor hun werknemers? Dat zijn cruciale vragen. Toepassing van de preventieprincipes is immers vele malen belangrijker dan het louter vaststellen van grenswaarden. Sector- en brancheorganisaties zijn het meest geschikt om de noodzakelijke hulp te leveren aan hun bedrijven.

Verschillende organisaties getuigden dan ook van hun betrokkenheid, hun ambities en al lopende acties en goede praktijken als voorbeeld en inspiratie voor andere sectoren. De nadruk lag daarbij op de concrete toepassing van het STOP-principe: Substitutie (vervanging van stoffen) waar mogelijk en vervolgens kijken naar Technische maatregelen (gesloten proces, afscherming, enz.). Indien dat onvoldoende resultaten oplevert, komen Organisatorische maatregelen (aantal blootgestelde werknemers beperken in aantal en tijd) en ten slotte Persoonlijke bescherming (filtermaskers, beschermende kleding …) voor situaties waarbij er nog te grote restrisico’s zijn.

Ook op het marktplein aan de rand van de conferentie werden succesvolle sectorale en interprofessionele initiatieven uit de Benelux-landen en op EU-niveau voorgesteld en  ervaringen met tools, campagnes en maatregelen uitgewisseld.

Het initiatief past ook in de EU Roadmap over kankerverwekkende stoffen, een samenwerkingsverband tussen een reeks overheden, de Europese Commissie, EU-OSHA en de Europese sociale partners om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek te reduceren en als prioriteit op de agenda te houden. De Roadmap is een vrijwillig actieprogramma dat voorziet in de uitwisseling van goede praktijken, het vergroten van de kennis bij bedrijven over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hoe die effectief terug te dringen.

Kris De Meester (VBO) en Becky Smith (BusinessEurope) – op de foto’s – benadrukten in de paneldiscussies het belang van dit soort aanpak. Een benadering die vertrekt van een breed draagvlak en de actieve steun van de betrokken actoren met een focus op toepassing in de praktijk is een veel betere garantie op een betere bescherming van werknemers dan een nieuwe reeks wettelijke voorschriften.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.