COVID-19: Test, isolatie, quarantaine

UPDATE 14/01/2021

1. Ziek of symptomatisch
2. Wie en wanneer kan/moet getest worden?
3. Procedure als je geen symptomen hebt
4. Rol van de arbeidsarts
5. Quarantaine en isolatie
6. Maatregelen contacten
7. Samenvattende tabel 

 

1. Ziek of symptomatisch 

1.1. Een zieke werknemer op het werk

Wanneer de werknemer ziek wordt op het werk en hij nog in staat is om zelfstandig terug naar huis te keren, vraagt u hem of haar met aandrang om naar huis te gaan en zo snel mogelijk de huisarts telefonisch te contacteren. Deze verplaatsing gebeurt best niet met het openbaar vervoer. Indien het openbaar vervoer echter de enige mogelijkheid is, dan vraagt u de zieke werknemer om tijdens de rit naar huis de principes van nies- en hoestetiquette strikt toe te passen en voor het vertrek de handen te wassen met water en zeep. 

Indien de werknemer kennelijk niet meer de kracht heeft om nog zelf naar huis te gaan, dan hangt de wijze waarop u moet handelen af van de medische toestand van de werknemer:

 • Lijkt de werknemer ernstig ziek te zijn en is er sprake van een snelle achteruitgang van de gezondheidstoestand, dan kunt u een beroep doen op de diensten voor dringende geneeskundige hulpverlening. Zij kunnen de zieke werknemer eventueel naar een ziekenhuis brengen.
 • Voor een minder ernstig zieke werknemer die u toch niet alleen naar huis wil laten vertrekken, zoekt u best in samenspraak met de familie en/of eventueel de huisarts een oplossing. Werkgevers kunnen in overleg met hun interne preventieadviseur of met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk een procedure opstellen om zelf een transport naar huis te organiseren voor werknemers die ziek worden op het werk. Zij houden hierbij maximaal rekening met de hierboven vermelde aanbevelingen. 

Maatregelen ten aanzien van uw andere werknemers 

Om te voorkomen dat een werknemer die ziek wordt op het werk andere werknemers besmet, neemt u best de volgende maatregelen:

 • Voorzie indien mogelijk een lokaal waarin de zieke persoon kan afgezonderd worden wanneer hij of zij niet onmiddellijk zelf naar huis kan vertrekken.
 • Laat de zieke werknemer een mondmasker opzetten nadat hij zijn handen heeft gewassen of ontsmet.
 • Wijs de werknemer uitdrukkelijk op de principes van een goede nies- en hoesthygiëne en vraag hem vóór het transport zijn of haar handen te wassen.
 • Laat zeker de oppervlakken (bureau, deurklinken, gebruikte toestellen …) ontsmetten waarmee de zieke werknemer in contact is geweest. Het coronavirus wordt geïnactiveerd door alle courant gebruikte ontsmettingsmiddelen. 

1.2. Instructies voor werknemers die thuis ziek worden

Werknemers die thuis ziek worden en symptomen hebben dienen telefonisch contact op te nemen met hun huisarts. Zij mogen niet meer gaan werken en zullen in de meeste gevallen thuis in quarantaine of isolatie gehouden worden. Enkelingen die ernstiger ziek zijn, worden opgenomen in een ziekenhuis. 

Symptomen:

 • Hoest
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Koorts
 • Pijnklachten
 • Moeheid
 • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
 • Diarree

Als de huisarts vermoedt dat je corona (COVID-19) hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren.

In afwachting van het resultaat

 • Thuisblijven
 • De gegevens noteren van alle personen waarmee je in contact kwam tot twee dagen voor je symptomen begonnen. Deze lijst zal enkel gebruikt worden als de test positief is, in het kader van contactopvolging.

Je krijgt steeds het resultaat van je test, ongeacht of het positief of negatief is.

Is de test positief?

 • Blijf thuis -> isolatie!
 • Volg het advies van de huisarts.
 • De contactopvolging begint.
 • Zie het kaderstuk over wat je moet doen bij isolatie als je positief test.
 • De isolatie wordt opgeheven ten vroegste 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingssymptomen.

Is de test negatief?

Isolatie stopt zodra de klinische toestand het toelaat.

 

2. Wie en wanneer kan/moet getest worden?

 • Ziek / symptomen (zie 1.)
 • Asymptomatische hoogrisicocontacten van een geval van COVID-19 ten vroegste 7 dagen na het laatste hoogrisicocontact (zie 3.1.)
 • Bepaalde reizigers, meer info op deze pagina
 • Laagrisicocontacten, in het kader van clusteronderzoek in essentiële sectoren en bedrijven. Hiervoor worden per sector specifieke protocollen opgesteld die gevolgd moeten worden zodra de infrastructuur beschikbaar is om positieve resultaten te melden aan Sciensano.

 

3. Procedure als je geen symptomen hebt

3.1. Als je in nauw contact kwam met iemand die het coronavirus heeft 

 • Ga in quarantaine. Hoogrisicocontacten kunnen zelf het quarantainecertificaat voor hun werkgever downloaden (maximale duur 10 dagen) via www.mijngezondheid.be.
 • Je wordt gecontacteerd in het kader van contactopvolging en je krijgt de nodige informatie om een test te laten uitvoeren.
 • Laat je testen op de zevende dag van je quarantaine.

Is de test negatief?

Je mag de quarantaine onmiddellijk verlaten. Verhoogde waakzaamheid tot 14 dagen na het contact.

Niet getest?

Je mag 10 dagen na het laatste risicovolle contact uit de quarantaine. Verhoogde waakzaamheid tot 14 dagen na het contact.

Is de test positief?

 • De quarantaine wordt verlengd met 7 dagen isolatie te tellen vanaf de datum van de test.
 • Volg het advies van de arts.
 • De contactopvolging begint.
 • Nauwe contacten gaan in quarantaine.
 • Zie het kaderstuk over wat je moet doen bij isolatie.

3.2. Ontwikkel je toch symptomen tijdens de quarantaine?

Ga in isolatie en maak een afspraak voor een test.

Is de test positief?

 • De quarantaine wordt verlengd met 7 dagen isolatie te tellen vanaf de datum van de start van symptomen.
 • Volg het advies van de huisarts.
 • De contactopvolging begint.
 • Zie het kaderstuk over wat je moet doen bij isolatie.

Is de test negatief?

Isolatie stopt zodra de klinische toestand het toelaat.

3.3. Als je terugkeert uit een rode zone

Alle info vindt u via deze pagina.

Wat is een contactpersoon?

Een contactpersoon is elke persoon die contact heeft gehad met een bevestigd COVID-19-geval binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode van het geval (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen, of langer als de symptomen aanhouden). Voor een asymptomatische persoon met een positieve PCR-test wordt een contactpersoon gedefinieerd als iemand die contact heeft gehad met die persoon binnen een tijdspanne van 2 dagen voordat het staal werd genomen, tot 7 dagen erna.

N.B. Indien een persoon zelf een bevestigd geval van COVID-19 was (PCR+) in de afgelopen 8 weken, wordt die niet beschouwd als een contactpersoon.

Hoogrisicocontacten of nauwe contacten

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “hoog” beschouwd (nauwe contacten).

 • Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (“face to face”), bijvoorbeeld in een gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen. Indien er een volledige scheiding was door een wand uit plexiglas valt dit niet onder een face to face contact.
 • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19-patiënt.
 • Een persoon die in direct contact is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een COVID-19-patiënt.
 • Een persoon die door de "Coronalert"-applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.
 • Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19-patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt, tenzij alle betrokkenen correct een mondmasker droegen.

Laagrisicocontacten

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “laag” beschouwd:

 • Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19-patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).
 • Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19-patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”).
 • Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken (behalve de naaste buren, indien geen afstand van 1,5m werd gerespecteerd), of samen zaten in een wachtkamer.

 

4. Rol van de arbeidsarts

De rol van arbeidsarts wordt eerstdaags geofficialiseerd via een Koninklijk besluit betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19. In de feiten nemen de arbeidsartsen deze rol al op.

De arbeidsarts wordt belast met de volgende bijkomende specifieke taken:

1. Het opsporen van de hoogrisicocontacten in de onderneming, rekening houdend met de richtlijnen van de bevoegde overheid, in de volgende situaties:

 • Zodra hij kennis heeft van een werknemer die COVID-19-positief is en die werknemer in de onderneming aanwezig was in de dagen voorafgaand aan de afname van de test of het optreden van de symptomen.
 • Zodra hij over aanwijzingen beschikt dat er een risico op een uitbraak bestaat in de onderneming.

2. Het verstrekken van een quarantaineattest aan de werknemers van de onderneming die door de arbeidsarts als hoogrisicocontacten worden beschouwd. De arbeidsarts brengt de werkgever daarvan op de hoogte zodat hij erop kan toezien dat de werknemer zich tijdens de quarantaine houdt aan de regels inzake toegelaten werkzaamheden.

3. Het doorverwijzen voor de afname van een test op COVID-19 van de volgende werknemers die fysiek aanwezig zijn op het werk, en dit conform de teststrategie die door de bevoegde overheid wordt bepaald:

 • Werknemers die door de arbeidsarts als hoogrisicocontact werden geïdentificeerd.
 • Werknemers voor wie de arbeidsarts oordeelt dat een test noodzakelijk is om in de onderneming een (dreigende) uitbraak onder controle te houden, in het kader van clusterbeheer.
 • Werknemers die gewoonlijk niet in België verblijven en hier slechts tijdelijk werkzaam zijn, en waarvan er minstens één symptomen vertoont of positief heeft getest op COVID-19, in het kader van clusterbeheer;
 • Werknemers die in het kader van hun werk buitenlandse verplaatsingen moeten maken en waarbij een negatieve COVID-19-test noodzakelijk is om hun werk te kunnen uitvoeren; 
 • Werknemers in bepaalde specifieke omstandigheden wanneer daartoe wordt beslist door de bevoegde overheid met instemming van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

5. Quarantaine en isolatie

Quarantaine betekent dat je preventief wordt afgezonderd om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken.

Isolatie betekent een verstrengde vorm van quarantaine als je positief test op het coronavirus.

5.1. Quarantaine 

Je moet in quarantaine wanneer:

 • Je je ziek voelt, maar nog geen positieve coronatest hebt afgelegd.
 • Je nauw contact had met een persoon die corona heeft.
 • Je in bepaalde gevallen uit het buitenland komt, voor alle info zie deze pagina.

Zie het kaderstuk over wat je moet doen bij quarantaine.

De duur van de quarantaine thuis is maximum 10 dagen na het laatste risicovolle contact of na het laatste verblijf in rode zone indien beschouwd als risico. Een negatief testresultaat leidt tot een vroegtijdig einde van de quarantaine. Indien tijdens de quarantaineperiode bij één van de huisgenoten COVID-19 bevestigd wordt, begint de periode van 10 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste risicovolle contact.

De betrokkene kan zijn quarantainecertificaat voor de werkgever downloaden (maximale duur 10 dagen) via www.mijngezondheid.be. Het certificaat zal standaard opgesteld worden voor de maximale periode van 10 dagen, maar er zal vermeld worden dat deze periode eventueel ingekort kan worden bij een negatief testresultaat (met vermelding van de datum die overeenstemt met “dag 7”).

Quarantaine. Wat moet je doen?

 • Draag altijd een mondneusmasker.Vermijd contact met andere mensen.
 • Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek ...), maar enkel indien niemand anders daarvoor kan zorgen en per uitzondering.
 • Laat geen andere personen in je huis.
 • Je mag niet op bezoek bij anderen.
 • Je mag in je tuin of op je terras zitten.
 • Hou je gezondheid zorgvuldig in de gaten, meet o.a. 2 keer per dag je temperatuur.
 • Zet je ramen open.
 • Poets elke dag wat je veel aanraakt (bijvoorbeeld deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc.).
 • Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis wonen (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, lakens enz.).
 • Gebruik een ander toilet dan de personen die in je huis wonen, als het kan.
 • Gebruik een andere badkamer dan personen die in je huis wonen, als het kan.

Volg je de regels voor quarantaine of isolatie niet, dan kan je een straf of boete krijgen.


5.2. Isolatie
 

Je moet in isolatie wanneer je positief test op het coronavirus. De isolatie duurt minstens 7 dagen. 

Procedure isolatie

 • Blijf 7 dagen in je huis.
 • Ben je na 7 dagen nog ziek of word je ziek? Blijf in je huis tot je niet meer ziek bent.
 • Huisgenoten en andere nauwe contacten van de patiënt worden gevraagd om in quarantaine te gaan/blijven.

De isolatie wordt opgeheven ten vroegste 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met beterschap van de overige symptomen.

Isolatie. Wat moet je doen?

 • Ga niet naar buiten.
 • Je mag in je tuin of op je terras zitten.
 • Laat geen andere personen in je huis.
 • Je mag niet op bezoek.
 • Zet je ramen open.
 • Poets elke dag wat je veel aanraakt (bijvoorbeeld deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc.).
 • Blijf weg van de personen die in je huis wonen.
 • Huisgenoten gaan in quarantaine (en eventuele nauwe contacten).
 • Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis wonen (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, lakens enz.)
 • Gebruik een ander toilet dan de personen die in je huis wonen, als het kan.
 • Gebruik een andere badkamer dan personen die in je huis wonen, als het kan.
 • Gebruik een andere slaapkamer dan de personen die in je huis wonen, als het kan.

Volg je de regels voor quarantaine of isolatie niet, dan kan je een straf of boete krijgen.


5.3. Mag je werken tijdens quarantaine of isolatie?

Als je kan thuiswerken, moet je thuiswerken. Je gaat niet naar de werkplek. Als je niet kan thuiswerken, krijg je een attest van de dokter. Daarmee kan je aan je werkgever bewijzen dat je in quarantaine moet blijven. Er kan een beroep gedaan worden op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht.

Voor personen die een essentieel beroep uitoefenen, zoals zorgverleners, kan werken per hoge uitzondering toegestaan worden indien dit de enige mogelijkheid is om de continuïteit van de zorg/dienst te waarborgen, mits:

 • het dragen van adequate beschermingsmiddelen: een mondmasker in textiel voor alle verplaatsingen buitenshuis, dus ook op het werk.
 • het naleven van een strikte handhygiëne;
 • een actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van COVID-19;
 • het behoud van een afstand van minstens 1,5 m van collega’s;
 • het vermijden van sociale contacten buiten het werk;
 • het niet reizen.

Let wel, dit is niet hetzelfde als werken in cruciale sectoren of essentiële diensten. Hier gaat het om personen wiens beroep/functie essentieel is.

Deze uitzondering geldt enkel voor preventieve quarantaine, NIET voor isolatie na een positief testresultaat.

 

6. Maatregelen contacten

6.1. Nauwe contacten (hoog risico)

Quarantaine (zie 3.1)

Tijdens de 10-daagse quarantaineperiode EN de 4 dagen na het einde van de quarantaine moeten de volgende maatregelen worden genomen:

 • Bijzondere aandacht moet worden besteed aan basishygiënemaatregelen.
 • Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden.
 • Contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen.
 • Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 7 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden aangehouden

6.2. Laag risico contacten 

Quarantaine is niet nodig voor asymptomatische laag risico contacten.

 Wel gedurende 14 dagen na het risico contact:

 • Sociale contacten tot een minimum beperken, met respect van een afstand van 1,5 meter.
 • Extra aandacht besteden aan de basis hygiënemaatregelen.
 • Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden.

Afname van een test om een infectie uit te sluiten bij asymptomatische personen is niet nodig. Bij ontwikkelen van symptomen wordt de persoon een mogelijk geval en moet er telefonisch contact worden opgenomen met de huisarts.

6.3. Contact van een contact

Wat als je in contact kwam met een persoon die in quarantaine is geplaatst (contact van een bevestigde COVID-19-patiënt)? Mag je gaan werken?

Er zijn geen bijkomende maatregelen nodig voor een “contact van een contact”. Enkel indien je zelf in contact geweest bent met een bevestigd geval moet je mogelijks in quarantaine.

 

7. Samenvattende tabel

 Nauw contactLaag risico contactContact van een contact

Quarantaine

Minstens 7 dagen na het contact indien negatieve test / 10 dagen zonder test

-

-

Test

Dag 7 na contact + indien symptomen optreden 

Indien symptomen optreden

Indien symptomen optreden

Sociale contacten

Vermijden tijdens quarantaine + beperken nadien (tot 14 dagen na contact)

Gedurende 14 dagen beperken

Zoals voor de algemene bevolking

Opvolging gezondheidstoestand

14 dagen

14 dagen

-

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.