COVID-19: Aanbevelingen inzake veiligheid en gezondheid

UPDATE 20/04/2020 – Om de juiste maatregelen inzake preventie en bescherming op het werk te bepalen, gaat u in de eerste plaats te rade bij uw interne preventiedienst. Die kan zich daarin laten bijstaan door de bevoegde preventieadviseurs van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, waaronder de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Tijdige en correcte informatie aan de medewerkers en gepaste maatregelen zijn niet enkel noodzakelijk voor hun gezondheid en veiligheid, maar ook voor hun psychisch welbevinden. 

> Lees ons volledige dossier Impact coronavirus (COVID-19) op ondernemingen

 

NIEUW: De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk heeft zopas een brief gepubliceerd die betrekking heeft op de werking en de dienstverlening van de afdelingen medisch toezicht van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk in COVID-19 crisis.

 • De periodieke gezondheidsbeoordelingen en de aanvullende medische handelingen worden opgeschort tot de pandemie onder controle is in België.
 • De arbeidsarts heeft geen specifieke opdracht in de opsporing van zieke werknemers die kennelijk of mogelijks symptomen hebben.
 • Aanvragen voor het opstarten van een re-integratietraject behoren momenteel niet tot de prioriteit.
 • De volgende onderzoeken moeten in de mate dat ze gevraagd worden, uitgevoerd worden:
  • Voorafgaande gezondheidsbeoordeling.
  • Onderzoeken bij werkhervatting (eventueel bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting).
  • Spontane raadplegingen.
  • Onderzoeken in kader van moederschapsbescherming (aangepast of ander werk, werkverwijdering).
  • Vervallen van rijgeschiktheidsattest.

Dit zijn de algemeen erkende hygiënemaatregelen om besmetting te voorkomen:

 1. Was je handen regelmatig met water en vloeibare zeep.
 2. Vermijd handen geven.
 3. Hoest of nies in een papieren zakdoekje en gooi dit onmiddellijk in een gesloten vuilnisbak. Heb je geen zakdoek, hoest of nies dan in de binnenkant van je elleboog.
 4. Blijf thuis als je ziek bent. Bespreek bij milde klachten met je verantwoordelijke, en bekijk eventueel of je (meer) kan telewerken.
 5. Vermijd nauw contact (met personen die ziek zijn). Probeer 1,5 meter afstand te houden.
 6. Raak je gezicht niet aan met je handen. 

 

Hoe ga ik als werkgever om met werknemers die corona- of griepsymptomen vertonen?

Het aantal Coronabesmettingen kent een sterke stijging in ons land en in de rest van Europa. Als werkgever heeft u er alle baat bij om voldoende preventiemaatregelen te nemen op de werkvloer. Zo kunt u de verspreiding van het virus onder uw medewerkers voorkomen.

Welke maatregelen neemt u best wanneer u als werkgever geconfronteerd wordt met een werknemer die symptomen vertoont die wijzen op een besmetting met het Coronavirus?

Maatregelen ten aanzien van een zieke werknemer

Wanneer de werknemer ziek wordt op het werk en hij nog in staat is om zelfstandig terug naar huis te keren, vraagt u hem of haar met aandrang om naar huis te gaan en zo snel mogelijk de huisarts telefonisch te contacteren. Deze verplaatsing gebeurt best niet met het openbaar vervoer. Indien het openbaar vervoer echter de enige mogelijkheid is, dan vraagt u de zieke werknemer om tijdens de rit naar huis de principes van nies- en hoestetiquette strikt toe te passen en voor het vertrek de handen te wassen met water en zeep.

Indien de werknemer kennelijk niet meer de kracht heeft om nog zelf naar huis te gaan, dan hangt de wijze waarop u moet handelen af van de medische toestand van de werknemer:

 • Lijkt de werknemer ernstig ziek te zijn en is er sprake van een snelle achteruitgang van de gezondheidstoestand, dan kunt u een beroep doen op de diensten voor dringende geneeskundige hulpverlening. Zij kunnen de zieke werknemer eventueel naar een ziekenhuis brengen.
 • Voor een minder ernstig zieke werknemer die u toch niet alleen naar huis wil laten vertrekken, zoekt u best in samenspraak met de familie en/of eventueel de huisarts een oplossing. Werkgevers kunnen in overleg met hun interne preventieadviseur of met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk een procedure opstellen om zelf een transport naar huis te organiseren voor werknemers die ziek worden op het werk. Zij houden hierbij maximaal rekening met de hierboven vermelde aanbevelingen.

Maatregelen ten aanzien van uw andere werknemers

Om te voorkomen dat een werknemer die ziek wordt op het werk andere werknemers besmet, neemt u best de volgende maatregelen:

 • Voorzie indien mogelijk een lokaal waarin de zieke persoon kan afgezonderd worden wanneer hij of zij niet onmiddellijk zelf naar huis kan vertrekken. 
 • Indien u op het werk over mondmaskers beschikt, dan is het aan te raden om de zieke werknemer een mondmasker te laten opzetten nadat hij zijn handen heeft gewassen of ontsmet. Als er geen mondmaskers zijn, kan men aan de werknemer vragen om zijn mond en neus af te dekken met een doek of een sjaal.
 • Wijs uw werknemer uitdrukkelijk op de principes van een goede nies- en hoesthygiëne en vraag hem vóór het transport zijn of haar handen te wassen.
 • Laat zeker de oppervlakken (bureau, deurklinken, gebruikte toestellen…) ontsmetten waarmee de zieke werknemer in contact is geweest. Het coronavirus wordt geïnactiveerd door alle courant gebruikte ontsmettingsmiddelen.

 

Welke maatregelen neem ik best op in mijn beleid?

Om het beleid van het bedrijf af te toetsen op het vlak van preventie, hygiëne en social distancing kan volgende checklist gebruikt worden (FOD WASO): Checklist preventie Covid-19. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst op een aantal aangewezen preventiemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek zo goed mogelijk tegen te gaan:

 1. Eenvoudige manieren om de verspreiding van COVID-19 op je werkplek tegen te gaan
 2. Vergaderingen en events
 3. Zaken om rekening mee te houden wanneer jij en je werknemers op reis gaan
 4. Bereid je bedrijf voor op een geval van COVID-19 in je werkomgeving 

We raden aan om de officiële Engelse teksten te consulteren. De vertaalde documenten waarnaar verwezen wordt op de website van de FOD WASO en de FOD Volksgezondheid zijn geen officiële WHO-vertalingen en bevatten fouten en onnauwkeurigheden ten aanzien van de originele tekst. Raadpleeg de teksten hier.

Daarnaast zijn er ook richtlijnen voor beschermingsmiddelen:

Alle informatie over leveranciers van hydroalcoholische handgels en ontsmettingsmiddelen vindt u hier.

COVID-19 en beroepsziekte

Personeelsleden met COVID-19 die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte als de infectie medisch in verband kan staan met de risicodragende beroepsactiviteit. Deze regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

In de huidige context van de COVID-19-pandemie kan een duidelijk verhoogd risico worden aanvaard in de volgende gevallen:

Personeel dat bepaalde activiteiten uitvoert

 • het personeel dat instaat voor het vervoer van patiënten die besmet of mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2; (‘mogelijk besmette patiënten’ zijn personen met nieuwe klachten van een acute bovenste of onderste luchtweginfectie of met verergering van chronische respiratoire klachten)
 • het personeel van triageposten die specifiek zijn opgezet om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2;
 • personeelsleden die, met het oog op diagnosestelling, onderzoeken uitvoeren of klinische stalen afnemen bij patiënten die mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2;
 • laboranten die manipulaties in open fase uitvoeren met klinische stalen van verdachte of bevestigde gevallen ter analyse van een SARS-CoV-2 besmetting.
 • in de ziekenhuizen:
  • het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;
  • het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;
  • het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen;
  • personeelsleden die diagnostische of therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die besmet of mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2;
 • het personeel werkzaam in andere ziekenhuisdiensten en in verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer gevallen binnen een periode van maximum twee weken); woonzorgcentra, rusthuizen en collectieve woonvormen voor zieken en personen met een handicap worden gelijkgesteld met verzorgingsinstellingen.

Personeel werkzaam in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen

In de voornoemde diensten en instellingen gaat het over het medisch en paramedisch personeel dat patiënten behandelt of verzorgt en het logistiek en schoonmaakpersoneel dat instaat voor onderhoud of reiniging van besmette toestellen of lokalen.

Anderen

Gevallen van COVID-19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een of meer COVID-19-patiënten.

Wie niet in de gezondheidssector werkt, kan eventueel erkend worden via het ‘open systeem’. Deze personen moeten niet alleen blootgesteld zijn aan het beroepsrisico van de ziekte, zij moeten bovendien bewijzen dat zij de ziekte werkelijk door het werk hebben opgelopen.

De aanvrager hoeft niet aan te geven via welk systeem hij erkend wil worden. Fedris zal dat zelf uitmaken en zo nodig bijkomende vragen stellen.

Fedris volgt de evolutie van de epidemie op de voet en zal zijn beleid, indien nodig, bijsturen aan de hand van nieuwe informatie die beschikbaar komt. Dat kan betekenen dat ook andere beroepsgroepen voor erkenning in aanmerking komen.

Meer info

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.