Bijkomende socio-economische maatregelen geven bedrijven extra zuurstof tijdens de coronacrisis

Op 28 april 2020 werd het bijzondere-machtenbesluit van 27 april 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit bevat een pakket socio-economische maatregelen om in de kritieke sectoren een vlotte arbeidsorganisatie te garanderen en ervoor te zorgen dat die sectoren over voldoende werknemers beschikken om te kunnen blijven functioneren. Het besluit treedt retroactief in werking vanaf 1 april 2020 en treedt buiten werking op 30 juni 2020, met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op de tijdelijke tewerkstelling in de vitale sectoren zoals land-, tuin- en bosbouw die buiten werking treden op 31 mei 2020.


Sandra Coenegrachts, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
06 mei 2020

De regering besliste dat in de kritieke sectoren werknemers die daar uitdrukkelijk voor kiezen 120 extra vrijwillige overuren kunnen presteren in het tweede kwartaal van 2020. Die bijkomende vrijwillige overuren, waarop geen overloontoeslag moet worden betaald, zouden worden vrijgesteld van inkomstenbelasting en van socialezekerheidsbijdragen, maar de wetteksten daaromtrent zijn nog in de maak.  

Het VBO verwelkomt deze maatregel, maar vindt ook dat hij moet worden uitgebreid tot alle sectoren en bedrijven die in deze moeilijke omstandigheden hun activiteiten proberen voort te zetten, dan wel herop te starten. De bedrijven worden immers allemaal op dezelfde manier geconfronteerd met personeelstekorten als gevolg van absenteïsme. Dat is des te prangender in ondernemingen waar er nood is aan gespecialiseerd of geschoold personeel dat moeilijk op korte termijn extern kan worden aangetrokken. De ondernemingen zullen daarenboven hun arbeidsorganisatie mogelijks moeten aanpassen of herzien ten gevolge van de ‘social distancing’- en andere veiligheidsmaatregelen, het achterstallig werk en een mogelijks stevige inhaalvraag.  Het is dan ook uiterst belangrijk dat alle ondernemingen hun personeel in deze uitzonderlijke tijden flexibeler kunnen inzetten. 

De tweede belangrijke maatregel voorziet dat de uren die studenten presteren in het tweede kwartaal van 2020 niet zullen meegeteld worden  bij de berekening van het maximale aantal van 475 uren per jaar. Zo kunnen de studenten vlotter mee ingeschakeld worden om het hoofd te bieden aan arbeidstekorten.

Voor de kritieke sectoren is er eveneens een versoepeling voorzien van het verbod op terbeschikkingstelling. Het wordt voor die sectoren bovendien mogelijk om tussen 1 april 2020 en 30 juni 20202 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur te sluiten zonder dat die beschouwd zullen worden als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.  Voor de arbeidsovereenkomsten geldt een verplichte minimumduur van 7 dagen.

Asielzoekers die nog geen betekening van de beslissing hebben gekregen van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zullen sneller ingeschakeld kunnen worden om te werken. De voorwaarde dat enkel de verzoekers die vier maanden na de indiening van hun verzoek om internationale bescherming daarvoor in aanmerking komen, wordt opgeschort voor zover hun verzoek geregistreerd werd ten laatste op 18 maart 2020. 

Om het acuut tekort aan arbeidskrachten in de land- ,tuin- en bosbouw op te lossen, werden eveneens enkele maatregelen genomen, zoals de tijdelijke schorsing van tijdskrediet of thematische verloven.

Naast de socio-economische maatregelen, zijn er ook maatregelen genomen om de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen te bevriezen voor volledige werklozen.  De regeling, vervat in het KB van 23 april 20 en verschenen in het BS van 30 april jl.,  houdt in dat de fase of de deelfase van de vergoedingsperiode waarin de volledig werkloze zich bevindt op 1 april 2020, wordt verlengd met drie maanden.  Ook de gerechtigden op een beroepsinschakelingsuitkering en de artiesten genieten een gelijkaardige bevriezing.

VBO - Het VBO juicht toe dat het aantal vrijwillig gepresteerde overuren in de essentiële sectoren voor het tweede kwartaal verhoogd wordt. Het pleit er evenwel voor om de maatregel uit te breiden naar alle bedrijven die in deze moeilijke omstandigheden hun activiteiten voortzetten of hervatten en te verlengen in de periode na 30 juni.  De maatregel rond studentenarbeid wordt door het VBO eveneens erg gewaardeerd, omdat studenten vlotter mee ingeschakeld kunnen worden daar waar er handen te kort zijn. Ook in de verdere fase van de relance zullen nog bijkomende flexibiliteitsmaatregelen nodig zijn om bedrijven toe te laten hun arbeidsorganisatie aan te passen aan o.m. de ‘social distancing’- en veiligheidsmaatregelen en het hogere werkritme door achterstallig werk en de stevige inhaalvraag.  Ons wettelijk kader biedt immers onvoldoende mogelijkheden om een oplossing te bieden voor de gevolgen van deze uitzonderlijke coronacrisis.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.