COVID-19: Grenzen, buurlanden en EU

UPDATE 17/09/2020

> Lees ons volledige dossier Impact coronavirus (COVID-19) op ondernemingen

> Meer info over de douanes in de COVID-19 FAQ van het Nationaal Forum

Inhoudsopgave
1. België – grensarbeiders
2. Informatie over buurlanden
3. Europese maatregelen
4. Europese uitvoermaatregelen – varia 

 

UPDATE 17 september: de regering besliste op 8 juli tot grensoverschrijdende reisbeperkingen/aanbevelingen waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen rode, oranje en groene zones. Die zones worden gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.belgium.be).

Deze zones en bijhorende beperkingen zijn enkel van toepassing op niet-essentiële verplaatsingen.

Voor verplaatsingen van langer dan 48 uur (ongeacht of het een essentiële of niet-essentiële verplaatsing betreft) dient vanaf 1 augustus het elektronische Public Health Passenger Locator Form ingevuld te worden (zie https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/).

Essentiële verplaatsingen, o.a. om professionele redenen en woon-werkverkeer, blijven toegelaten. In het geval van een essentiële verplaatsing vanuit een rode zone, dienen echter enkele maatregelen in acht genomen te worden:

 • Grensarbeiders en essentiële verplaatsingen korter dan 48 uur: geen quarantaineplicht, geen verplichte testing, geen PLF
 • Essentiële verplaatsingen langer dan 48 uur: de werknemer dient zichzelf 2 weken in quarantaine te plaatsen, maar mag die verlaten om een essentiële activiteit uit te voeren, PLF invullen verplicht, testing verplicht.
 • Essentiële verplaatsingen d.m.v. vliegtuig/boot:
  • Indien verplaatsing langer dan 48 uur: quarantaine (die verlaten mag worden voor uitvoering van essentiële activiteit), PLF, testing.
  • Indien verplaatsing korter dan 48 uur: geen quarantaine, geen testing, wél PLF invullen. De werknemer krijgt dan een sms, maar dient zich niet aan te melden voor testing.

We raden daarbij opnieuw aan om de werknemer te voorzien van een attest van de werkgever teneinde de essentiële verplaatsing vanuit/naar een rode zone te motiveren.

UPDATE 15 JUNI: vanaf 15 juni zijn de Belgische grenzen opnieuw geopend voor alle verkeer binnen Europa. Er zijn geen attesten of vignetten meer vereist. Reizen buiten Europa kan voorlopig nog niet.

Om te controleren naar waar kan worden gereisd en welke landen Belgen (onder bepaalde voorwaarden) wel/niet toelaten, zie de website met reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken.

 

1. België – grensarbeiders

België - Nederland

UPDATE 8 JUNI: verlenging tot en met 30 juni van akkoord over thuiswerk grensarbeiders gedurende COVID-19-gezondheidscrisis

Op 30 april 2020 sloten de Belgische en Nederlandse autoriteiten een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis.

De toepassingsperiode van dit akkoord met betrekking tot thuiswerk liep oorspronkelijk van 11 maart tot en met 31 mei 2020 en is nu verlengd tot 30 juni 2020. Meer info

België – Frankrijk

Overmacht – aangepast regime grensarbeiders

De Belgische en Franse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand die verband houdt met het coronavirus voldoet aan alle kenmerken van een geval van overmacht. Aldus werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020 de aanwezigheid van een Franse grensarbeider in zijn woonplaats in Frankrijk (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen (cfr. artikel 7, b, van het aanvullend Protocol met betrekking tot de grensarbeiders). Deze maatregel is tot nader order van toepassing. Meer info 

België – Luxemburg

Overmacht – aangepast regime grensarbeiders

Uitzonderlijke maatregel m.b.t. telewerken van grensarbeiders. Het slotprotocol van het Belgisch-Luxemburgs Verdrag voorziet in een tolerantieregel die de grensarbeider in staat stelt zijn activiteit gedurende maximaal 24 dagen buiten zijn normale staat van activiteit uit te oefenen, terwijl hij in deze staat belastbaar blijft. De Belgische en Luxemburgse autoriteiten zijn van mening dat de huidige situatie in verband met het coronavirus een geval van overmacht is, waarvoor geen dag valt onder de 24-dagenregel. Daarom is besloten dat vanaf zaterdag 14 maart 2020 de aanwezigheid van een werknemer bij hem thuis, met name om telewerk te verrichten, niet in aanmerking wordt genomen bij de berekening van de periode van 24 dagen. Deze maatregel is van toepassing tot 30 juni. Meer info

 

2. Informatie over buurlanden

Frankrijk

Algemene informatie

Steunmaatregelen voor ondernemingen van de Franse overheid (FR)

Nederland

Duitsland

UPDATE 8 JUNI: verlenging tot en met 30 juni van akkoord over thuiswerk grensarbeiders gedurende COVID-19-gezondheidscrisis

Op 6 mei 2020 sloten de Belgische en Duitse autoriteiten een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis.

De toepassingsperiode van dit akkoord met betrekking tot thuiswerk liep oorspronkelijk van 11 maart tot en met 31 mei 2020 en is nu verlengd tot 30 juni 2020. Meer info

Veelgestelde (arbeidsrechtelijke) vragen (Engels)

 

3. Europese maatregelen

UPDATE 16 april: Beslissing van de Europese Commissie om invoerrechten en btw te schorsen opde invoer van goederen nodig ter bestrijding van de pandemie van het COVID-19-virus.

Het gaat hierbij om bestellingen geplaatst door overheidsinstellingen, humanitaire organisaties en liefdadigheidsinstellingen, maar dit kan een invloed hebben op alle importketens. Meer info

Initiatieven ter ondersteuning van de inspanningen van de Lidstaten

 • De Europese Commissie keurde een tijdelijk kader goed zodat lidstaten ten volle gebruik kunnen maken van de flexibiliteit in de regels op gebied van overheidssteun om de economie te ondersteunen in de context van de COVID-19-pandemie.
 • De Commissie stelt de Raad voor om op gecoördineerde en doortastende wijze de volledige flexibiliteit van de staatssteunregeling en het stabiliteits- en groeipact toe te passen voor maatregelen ter inperking van COVID-19 en ter verzachting van negatieve sociaal-economische effecten (negatieve groei of sterke daling van de activiteit).
  Daarbij wil men uitzonderlijke uitgaven kunnen maken, zoals voor gezondheidszorg en gerichte steun voor bedrijven en werknemers.
 • De Commissie zal de Raad voorstellen om de algehele crisisclausule te activeren, om algemenere begrotingsmaatregelen mogelijk te maken.
 • De EC stelde ook voor om een ‘Coronavirus Response Investment Initiative’ op te richten dat 37 miljard euro middelen krijgt (mix van cofinanciering uit de EU-begroting en structurele, nog niet aangeboorde fondsen). De lidstaten keurden het voorstel goed op 30 maart.
 • De ECB heeft een nieuw ‘quantitative easing’-programma aangekondigd (o.a. opkopen van schuldbewijzen) voor een bedrag van 750 miljard euro.
 • EU-initiatieven om de bevolking te ondersteunen bij onevenredige gevolgen voor het inkomen en de werkgelegenheid; blijvende gevolgen van de crisis voorkomen.
 • Initiatief voor Europese coördinatie van productie, opslag, beschikbaarheid en rationeel gebruik van medische beschermingsuitrusting en geneesmiddelen in de EU, d.m.v. richtlijnen aan lidstaten voor controlemechanismen die de bevoorradingszekerheid en een versnelde gezamenlijke aanbestedingsprocedure moeten waarborgen.

Initiatieven ter ondersteuning van de bedrijven

 • Ondersteunen van zwaar getroffen kmo’s met liquiditeit en aflossingsvrijstelling, aanvullend op nationale maatregelen: 1 miljard euro wordt uit de EU-begroting overgemaakt aan het Europees Investeringsfonds om banken te stimuleren liquiditeit te verschaffen aan kmo’s; in totaal minstens 100.000 Europese kmo’s helpen met ongeveer 8 miljard euro aan financiering.
 • Gerichte wetgeving om luchtvaartmaatschappijen tijdelijk te ontheffen van de ‘use it or lose it’-regel.
 • Onderhouden van contacten met lidstaten, internationale autoriteiten en EU-sectororganisaties om de impact van COVID-19 op de toeristische sector te monitoren en steunmaatregelen te coördineren.
 • Aanbeveling over beschermingsuitrusting zonder CE-markering.
 • Ondersteunen van ondernemingen en economie, o.m. via liquiditeit van de financiële sector.

Initiatieven met betrekking tot de grenzen – EU interne markt

Gecoördineerde aanpak

De Europese Commissie lanceerde op 16 maart richtlijnen om het beheer van de binnengrenzen van de EU te coördineren. Die werden ondertussen goedgekeurd door de staatshoofden en regeringsleiders. Meer info

Green lanes: de EU wil “laisser passer” voor alle vrachtwagens aan de EU-binnengrenzen

Maar daar kon de EC het niet bij laten voor het beheer van de grenzen. De wildgroei aan nieuwe pop-upregels voor transporten die binnengrenzen oversteken veroorzaakte immers ongewenste blokkages, oponthoud en zelfs samenscholingen. De Europese Commissie lanceerde dan ook vrij snel een debat over de noodzaak van een gezamenlijke aanpak voor goederentransporten, de zogenaamde ‘green lanes’.

Op 23 maart werd de EU-communicatie daaromtrent de wereld ingestuurd. De 4 doelstellingen van die green lanes (m.a.w. de algemene aanbevelingen van de EC) zijn dat een oponthoud aan een grens voor een goederentransport niet meer dan 15 minuten mag duren (1). De green lanes worden opengesteld voor alle soorten goederen (2), nationale beperkingen op transporten worden opgeheven (3) en de administratieve procedures worden geminimaliseerd voor werknemers uit de transportsector, ongeacht hun nationaliteit (4).

Het VBO staat volledig achter dit initiatief, dat tegemoetkomt aan alle eerder geformuleerde bezorgdheden om het deze cruciale sector mogelijk te maken de bevoorrading in Europa te verzekeren. Het zal nu kwestie zijn om deze boodschap ingang te doen vinden bij ALLE lidstaten.

Meer informatie: het document van de EC (23/3/2020) met praktische richtlijnen 

Richtlijn voor het vrij verkeer van werknemers

Op 30 maart publiceerde de Europese Commissie richtlijnen voor de uitoefening van het vrij verkeer van werknemers tijdens de COVID-19-crisis. De grote lijnen:

 • De Commissie maant de lidstaten aan om te blijven toelaten en faciliteren dat grensarbeiders die in essentiële sectoren werken, de grenzen kunnen blijven oversteken en hun professionele activiteiten kunnen blijven uitvoeren. Ook voor seizoensarbeiders en gedetacheerde werknemers in ‘cruciale beroepen’ pleit de Commissie bij de lidstaten voor het garanderen van een vlotte doorgang.
 • De Commissie onderlijnt het essentiële belang van het vrij verkeer van alle werknemers in ‘cruciale beroepen’. Daarbij wordt een lijst van beroepen opgesomd (blz. 3), waarbij de focus ligt op de voedings-, veiligheids-, medische, farmaceutische en transportsector, en gelieerde ondersteunende diensten.
 • De Commissie roept lidstaten op om specifieke procedures te voorzien om een vlotte grensovergang te garanderen voor de werknemers in voorgenoemde beroepen, alsook om best practices te delen in de Technische Werkgroep.

Meer info:

 

4. Europese uitvoermaatregelen – varia

UPDATE 8 JUNI: informatiebrochure invoerproces mondmaskers

De FOD Financiën publiceerde de informatiebrochure ‘Invoerproces mondmaskers’ om ondernemingen en verenigingen te informeren hoe mondmaskers te importeren en waarmee rekening te houden (vereiste informatie en documenten, douanetechnisch). Let wel, die informatie geldt enkel voor invoer uit derde landen. De aankoop van mondmaskers binnen de Europese Unie valt onder het vrije verkeer van goederen.

UPDATE 24 april: nieuwe Europese verordening inzake uitvoervergunning van beschermend materiaal 

De uitvoeringsverordening (EU)2020/568 van de Europese Commissie van 23 april 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning legt nieuwe maatregelen op inzake de uitvoer van bepaalde producten, en geeft daarbij een lijst van de geviseerde goederen. Deze nieuwe verordening treedt in werking vanaf 26 april voor een periode van 30 dagen, die verlengd kan worden. De voorgaande verordening 402/2020 wordt zodoende stopgezet op zondag 26 april.

Meer informatie: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/568/oj

De lijst met geviseerde producten/codes:

 1. Beschermende corrigerende brillen en contactlenzen
  • Bescherming tegen mogelijk besmettelijk materiaal
  • De ogen en de zone daarrond omsluitend
  • Compatibel met verschillende modellen maskers met de aanduiding “filtering face piece” (FFP, filterend gelaatstuk) en mond- en neusmaskers,
  • Transparante lens
  • Herbruikbaar (kan worden gereinigd en ontsmet) of voor eenmalig gebruik
  • Het afdichten van de gezichtshuid. 

Ex 9004 90 10
Ex 9004 90 90

 1. Mond- en neusbeschermingsmiddelen
  • Maskers ter bescherming van de gebruiker tegen mogelijk besmettelijk materiaal en/of ter bescherming van de omgeving tegen door de gebruiker verspreid, mogelijk besmettelijk materiaal
  • Herbruikbaar (kan worden gereinigd en ontsmet) of voor eenmalig gebruik
  • Kan een gelaatscherm omvatten,
  • Al dan niet voorzien van een vervangbare filter.

Ex 6307 90 98
Ex 9020 00 00

 1. Beschermende kleding
  • Niet-steriele kleding (bv. schort, pak) voor de bescherming van de gebruiker tegen mogelijk besmettelijk materiaal of om te voorkomen dat de gebruiker zulk materiaal verspreidt.
  • Herbruikbaar (kan worden gereinigd en ontsmet) of voor eenmalig gebruik.

Ex 3926 20 00
Ex 4015 90 00
Ex 6113 00
Ex 6114
Ex 6210 10 10
Ex 6210 10 92
Ex 6210 10 98
Ex 6210 20 00
Ex 6210 30 00
Ex 6210 40 00
Ex 6210 50 00
Ex 6211 32 10
Ex 6211 32 90
Ex 6211 33 10
Ex 6211 33 90

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De Europese Commissie heeft de nieuwe uitvoermaatregel voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast. Een uitvoervergunning zal vanaf 21/03/2020 niet langer noodzakelijk zijn voor vervoer naar Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. Die vrijstelling is tevens geldig voor Andorra, de Faeröer, San Marino en Vaticaanstad alsmede voor de geassocieerde landen en gebieden die bijzondere betrekkingen onderhouden met Denemarken, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (de zogenaamde bijlage II-landen).

Voor België is de bevoegde instantie om dergelijke vergunning te bekomen de FOD Economie (meer informatie en contactgegevens). Een vergunning is noodzakelijk voor goederen met goederencodes vermeld op de website van de FOD Economie, waarbij de goederen bovendien beantwoorden aan de beschrijving. Het betreft persoonlijk beschermingsmateriaal ter bescherming tegen mogelijk besmettelijk materiaal en ter bescherming van de omgeving tegen door de gebruiker verspreid, mogelijk besmettelijk materiaal. Beschermende sportartikelen, beschermende accessoires in de automobielsector en andere beschermingsmiddelen niet voor bescherming tegen besmetting zijn daar niet in gevat.

De FOD Economie voorziet in de mogelijkheid voor attestering voor bedrijven met goederen die buiten het bereik vallen van de uitvoermaatregel. Dankzij dit attest bewijst het bedrijf aan de douane niet geïmpacteerd te zijn door de uitvoermaatregel voor deze geattesteerde goederen.  Hieronder de stappen om een dergelijk attest te vragen:

 • Neem contact op met de FOD Economie (pbm-epi-export402@economie.fgov.be)
 • Vermeld uw EORI-nummer
 • Vermeld voor welke goederen (gedetailleerde beschrijving) met welke goederencode u een attestering wenst

Hebt u een attest van de FOD Economie ontvangen? Vermeld dit dan in vak 44 onder de certificaatcode Y975. Daar geeft u in het tweede deelvak het attestnummer in (ECO/2020/00000X).

Meer info:

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.