COVID-19: Overzicht steunmaatregelen voor bedrijven

UPDATE 09/07/2020 – U vindt hier een actueel overzicht van alle relevante links naar economische, sociale en fiscale steunmaatregelen voor bedrijven die uitgevaardigd werden door zowel de federale als gewestelijke regeringen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

> Lees ons volledige dossier Impact coronavirus (COVID-19) op ondernemingen 

 

Federaal
1. Socio-economisch
1.1. Tijdelijke werkloosheid
1.2. Arbeidstijd
1.3. Arbeidsorganisatie & flexibiliteit
1.4. RSZ
1.5. Divers
2. Fiscaal & parafiscaal
2.1. Vennootschaps- en rechtspersonenbelasting
2.2. BTW en bedrijfsvoorheffing
2.3. Fiscale schulden en faillissement
2.4. Divers
3. Andere
Regionaal
Steden en gemeenten
> Europa

 

Federaal

Nuttige links:

1. Socio-economisch

1.1. Tijdelijke werkloosheid

>> Lees ook ons volledig dossier rond tijdelijke werkloosheid voor alle details

UPDATE 15 JUNI: nieuwe maatregelen coronawerkloosheid

De regering nam op vrijdag 12 juni aanvullende maatregelen inzake de werkloosheidsregeling. Daarbij wordt voorzien in een overgang van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht naar de klassieke economische werkloosheid. Deze ‘overgangsvorm’ van economische werkloosheid kan worden gebruikt als het bedrijf een omzetdaling van 10% optekent. De werknemer zal 2 dagen opleiding volgen per maand werkloosheid en zal 70% van zijn laatste geplafonneerde loon blijven ontvangen.

Meer informatie over de exacte formaliteiten volgt nog.

UPDATE 6 JUNI: verlenging maatregelen tijdelijke werkloosheid

De tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht wordt verlengd tot en met 31 augustus 2020. Specifiek voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de horeca, worden deze maatregelen verlengd tot en met 31 december 2020 teneinde de sociaal-economische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten te verzachten.

Meer informatie over de exacte formaliteiten en de lijst met betrokken sectoren volgt.

Persbericht eerste minister

28 april  Cumuleren van 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering met loon

Om land-, tuin- en bosbouw te helpen aan arbeidskrachten kunnen tijdelijk werklozen die in voormelde sectoren (eventueel via uitzendarbeid) aan de slag gaan, tijdens de maanden april en mei 75% van hun uitkering tijdelijke werkloosheid (incl. de RVA-toeslag bij overmacht van 5,63 euro) behouden (K.B. 23-4-2020).

Ook voor SWT’ers geldt mutatis mutandis een gelijkaardige regeling (K.B. 23-4-2020).

1.2. Arbeidstijd

UPDATE 15 JUNI: nieuwe maatregelen voor vermindering arbeidsduur

De regering nam op vrijdag 12 juni aanvullende maatregelen inzake de mogelijkheid voor ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden om de arbeidsduur te verminderenin afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten en om ontslagen te voorkomen, hetzij via een collectieve arbeidsduurvermindering, hetzij via het tijdskrediet, hetzij via het tijdskrediet eindeloopbaan waarvan de toegang met een uitkering zal worden verlaagd van 57 tot 55 jaar.

Meer informatie over de exacte formaliteiten volgt nog.

28 april  Toekenning van 120 extra vrijwillige overuren naar analogie van het bestaande systeem in de horeca

Voor de werkgevers die tot de kritieke sectoren behoren, worden de 100 vrijwillige overuren die gespreid kunnen worden over een kalenderjaar, zoals voorzien in artikel 25 bis §1, eerste lid van de Arbeidswet, voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020 verhoogd met 120 uren. Werknemers in de kritieke sectoren die daar uitdrukkelijk voor opteren, kunnen dus bovenop de bestaande en wettelijk bepaalde 100 vrijwillige overuren, er 120 extra presteren in deze afgebakende periode (in het totaal dus max. 220 uren).

Die bijkomende vrijwillige overuren worden vrijgesteld van inkomstenbelasting. Ze  komen niet in aanmerking  voor de belastingvermindering voor overwerk in hoofde van de werknemer, noch voor de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing voor overwerk in hoofde van de werkgever. M.b.t. het socialezekerheidsregime worden deze vrijwillige overuren uitgesloten uit het loonbegrip.

Hierop dient ook geen overloontoeslag te worden betaald, in tegenstelling tot de “gewone” vrijwillige overuren. Ze dienen niet te worden gerecupereerd, zoals dat geldt voor alle vrijwillige overuren.

Deze bijkomende 120 vrijwillige overuren worden niet meegeteld voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur (artikel 26 bis, §1 Arbeidswet) noch voor de naleving van de interne grens (artikel 26 bis, §1bis Arbeidswet).

Wat de formaliteiten betreft, volstaat het dat de werknemer hiervoor uitdrukkelijk zijn toestemming geeft. Er zijn geen verdere formaliteiten voorzien (artikel 25 bis van de Arbeidswet).

1.3. Arbeidsorganisatie & flexibiliteit

29 juni – Corona-TK, -arbeidsduurvermindering en -landingsbanen voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering

Als onderneming in moeilijkheden of onderneming in herstructurering, alsook voor de erkenning, wordt verwezen naar de SWT-reglementering (artikel 14 en verder van het KB van 3 mei 2007). De minister van Werk kan een erkenning verlenen zónder het sluiten van een cao-SWT.

Corona-tijdskrediet kan opgenomen worden indien er een akkoord is tussen de werkgever en de werknemer. Elke voltijdse werknemer kan 1/5 corona-tijdskrediet opnemen. Elke voltijdse en werknemer die min. 3/4 werkt kan 1/2 corona-tijdskrediet opnemen. De periode van vermindering is minimum 1 maand en kan verlengd worden tot maximum 6 maanden. De periode van corona-tijdskrediet telt niet mee voor het normale tijdskrediet.

Corona-collectieve arbeidsduurvermindering kan via een ondernemings-cao of arbeidsreglement ingevoerd worden voor maximum 1 jaar. Het betreft een 1/4 of 1/5 arbeidsduurvermindering en ook de vierdagenweek kan ingevoerd worden. Een forfaitaire doelgroepvermindering per kwartaal is van toepassing. De looncompensatie moet minstens 3/4 van de forfaitaire vermindering bedragen maar het brutoloon van de werknemer mag niet hoger zijn dan het brutoloon waarop hij recht had vóór de invoering.

Corona-landingsbanen met een uitkering zullen toegankelijk zijn voor voltijdse werknemers van 55 jaar en ouder. Zij kunnen 1/2 en 1/5 landingsbaan nemen. Een beroepsverleden van 25 jaar als loontrekkende is wel nodig. De minimumperiode betreft 1 maand.

28 april  Versoepeling van het verbod op terbeschikkingstelling

Er wordt tijdelijk een afwijking voorzien op het verbod van terbeschikkingstelling, waardoor een werkgever, naast zijn gewone activiteiten, zijn vaste werknemers ter beschikking kan stellen van een gebruiker die behoort tot de kritieke sectoren en dat gedurende de periode tussen de inwerkingtreding van dit besluit, zijnde 1 april 2020 tot de beëindiging ervan, zijnde 30 juni 2020.

De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling moeten worden vastgelegd in een geschrift, dat moet worden opgesteld vóór het begin van de terbeschikkingstelling en ondertekend door de drie partijen, zijnde de werkgever, de werknemer en de gebruiker. Dit geschreven akkoord van de werknemer is niet vereist wanneer de stilzwijgende toestemming een gewoonte is in de bedrijfstak waar de werknemer is tewerkgesteld.

De vaste werknemer die ter beschikking wordt gesteld, moet wel reeds voor 10 april 2020 in dienst zijn genomen door de oorspronkelijke werkgever.

Voor het overige zijn er geen verdere formaliteiten vereist. Er is dus geen toestemming nodig van de vakbonden, noch van de inspectiediensten.

De oorspronkelijke arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer blijft gelden tijdens de terbeschikkingstelling. Maar de gebruiker wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit voortvloeien. 

Verder mogen de lonen, vergoedingen en voordelen in geen geval lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen, m.a.w. toepassing van het user pay-principe.

Tot slot is de gebruiker tijdens de terbeschikkingstelling verantwoordelijk voor de toepassing van de reglementering en de bescherming van de arbeid die gelden op de plaats van het werk (artikel 19 Wet van 24 juni 1987). Dat geldt o.m. inzake arbeidsduur maar ook in andere domeinen waaronder veiligheid en gezondheid van de werknemers.

28 april  Korte opeenvolgende contracten

In de kritieke sectoren is het mogelijk om, in afwijking op artikel 10 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur te sluiten zonder dat ze beschouwd worden als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, en dat gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit, zijnde tot 30 juni Voor die arbeidsovereenkomsten geldt een verplichte minimumduur van 7 dagen.

1.4. RSZ

26 maart  Nieuwe onlinedienst: Coronacrisis Check RSZ-uitstel

Komt u in aanmerking voor uitstel van RSZ-betalingen? Check het op http://www.uitstelrszbetalingen.be/

Door de coronapandemie kunnen de ondernemingen gebruikmaken van steunmaatregelen inzake betalingen aan de RSZ. Dit is wat er voorzien is:

1. Uitstel van betaling van de sociale bijdragen tot en met 15 december 2020 voor:

 • Ondernemingen die verplicht gesloten zijn;
 • Ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten, maar die alsnog volledig zijn dichtgegaan omdat ze onmogelijk de sanitaire maatregelen konden handhaven;
 • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn maar die, om andere redenen dan de onmogelijke naleving van de sanitaire maatregelen, beslist hebben om volledig te sluiten;
 • Ondernemingen die niet volledig gesloten zijn, maar die niettemin hun economische activiteit sterk zien terugvallen, te weten:
  • een omzetdaling van minstens 65% uit btw-plichtige handelingen voor het tweede kwartaal van 2020;
   en/of
  • een daling van minstens 65% van de bij de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal van 2020.

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn, krijgen automatisch uitstel. De andere beoogde bedrijven kunnen uitstel krijgen na een voorafgaande verklaring op eer. Die verklaring op eer kan ingediend worden tot en met 31/7/2020.

2. De mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan te vragen aan de RSZ voor betaling van de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020. De afbetalingsplannen toegekend naar aanleiding van de regeringsbeslissing van 6 maart 2020 zijn plannen gespreid over 24 maanden, evenwel gebonden aan sancties (vermeerderingen en verwijlinteresten). In het kader van KB nr. 17 van 4 mei 2020 worden afbetalingsplannen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020 die eveneens over 24 maanden gespreid worden, toegekend zonder toepassing van sancties (los van de vermeerderingen en verwijlinteresten bij laattijdige betaling van de maandelijkse aflossingen).

Voor meer informatie, zie:

1.5. Divers

UPDATE 15 JUNI: nieuwe maatregelen voor corona-ouderschapsverlof en kosten voor telewerk

UPDATE 15 JUNI: nieuwe maatregelen voor corona-ouderschapsverlof en telewerkkosten

De regering nam op vrijdag 12 juni aanvullende maatregelen:

 • Uitbreiding van de toegang tot corona-ouderschapsverlof: dit loopt tot 30 september met een uitkering die wordt verhoogd tot 150% voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking.
 • De door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed, tot een maximum van 127 euro per maand.

Meer informatie over de exacte formaliteiten volgt nog.

UPDATE 6 JUNI: consumptiecheque van maximum 300 euro ter versterking van de koopkracht, gericht op de zwaarst getroffen sectoren

Ter versterking van de koopkracht besliste de Kern+10 om een consumptiecheque ter waarde van maximum 300 euro toe te kennen, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die kan door de werkgever worden toegekend voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector en de sportsector. Deze cheque is 100% aftrekbaar en belastingvrij, niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Hij valt niet onder de loonnorm, maar wordt in principe ingevoerd via cao.

De consumptiecheque samengevat:

 • Voor sector horeca, sport en cultuur
 • Fiscaal en parafiscaal vrijgesteld
 • Buiten de loonnorm
 • 300 euro max. (10 euro max. per cheque)
 • Geldigheid: 1 jaar van 8/6/2020 t.e.m. 7/6/2021
 • Uitreiking t.e.m. 31/12/2020, maar cheques kunnen t.e.m. 7/6/2021 worden gebruikt
 • Cascade van toepassing (cao gesloten op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak, bij gebrek aan een syndicale delegatie, schriftelijke individuele overeenkomst)
 • Momenteel papieren cheque (het moet snel gaan, de erkenningsprocedure voor de elektronische cheque duurt lang) maar het is toch de bedoeling om ook een elektronische cheque te voorzien.

Persbericht eerste minister

5 mei – Nieuw medisch attest

Al sinds het begin van de coronacrisis bestaat er onder artsen, werkgevers en werknemers af en toe onduidelijkheid over de toepassing van de attestering wegens arbeidsongeschiktheid. Op initiatief van de sociale partners besliste de overheid om voortaan te werken met 2 soorten attesten die door de huisarts kunnen worden opgemaakt: een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid en een getuigschrift van quarantaine. De modellen voor die getuigschriften zijn beschikbaar op de website van het RIZIV (link hieronder). De inhoud komt overeen met wat de sociale partners zijn overeengekomen. De getuigschriftmodellen worden deze week geïntegreerd in de software van de artsen. In het beste geval zijn ze deze week al operationeel, anders volgende week (11/5). De regering opteerde voor een bredere aanpak dan die van de G10. De getuigschriften zijn niet enkel bedoeld voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen. Het quarantainegetuigschrift wordt ook aangewend in het kader van het opsporen en opvolgen (tracing) van COVID-19, niet enkel om een duidelijk attest te hebben voor de werkgever.

Meer info

28 april  Studentenarbeid

Artikel 6 van het volmachtenbesluit beoogt om de regel die zegt dat studenten binnen 475 uren per jaar kunnen werken (jaarlijkse contingent) zonder daarvoor onderworpen te zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers, tijdelijk aan te passen. De uren van het tweede kwartaal worden geneutraliseerd, zodat die niet in rekening worden gebracht voor de berekening van het contingent.

Artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 wordt aangevuld met:

“§ 4. In afwijking van de paragrafen 1 en 3 worden de voor het tweede kwartaal 2020 gepresteerde uren niet in rekening gebracht voor de berekening van het jaarlijks contingent van 475 uren”.

Op die manier kunnen studenten bijkomende arbeidskracht leveren aan kritieke sectoren zoals de grootdistributie of de voedingssector, die daar op dit ogenblik grote behoefte aan hebben.

Aangezien de RSZ-aangifte op kwartaalbasis gebeurt, moet de bedoelde maatregel op 1 april in werking kunnen treden en gedurende een volledig kwartaal blijven gelden.

Praktisch zijn er 2 mechanismen die een rol spelen voor de studenten en het contingent:

 • de uren die door de werkgever worden gereserveerd in de toepassing Dimona: het contingent van de student wordt onmiddellijk aangepast in functie van de uren die door de werkgever worden gereserveerd.
  Bijvoorbeeld: indien een werkgever een reservering heeft gedaan van 100u voor het 2e trimester en indien de student niet gewerkt heeft in het 1e trimester, zal hij zodra de uren gereserveerd werden in Dimona in zijn contingent zien: ‘resterende uren: 375’. Het doel hier is dus dat de gereserveerde uren voor het 2e trimester geneutraliseerd worden en dat de teller van het contingent er geen rekening mee houdt. In het voorbeeld zal de student zien: ‘resterende uren: 475’.
 • de uren die worden aangegeven in de multifunctionele aangifte (DmfA) die elk trimester bij de RSZ wordt ingediend: het betreft hier uren die effectief gepresteerd zijn door de student. Het kan zijn dat de student meer of minder uren heeft gepresteerd dan de uren gereserveerd in Dimona. Bij het indienen van de aangifte wordt het contingent automatisch opnieuw aangepast met de in DmfA en dus na het kwartaal aangegeven uren.

28 april  Tijdelijke schorsing tijdskrediet/loopbaanonderbreking om te werken bij eigen werkgever en herneming ervan na tijdelijke tewerkstelling bij eigen werkgever

Artikel 8 van het volmachtenbesluit maakt het mogelijk dat een werknemer die tewerkgesteld is bij een werkgever uit een vitale sector (land-, tuin- en bosbouw) en zijn arbeidsprestaties onderbreekt of heeft verminderd, met zijn werkgever kan overeenkomen om de betrokken onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen. Na afloop van de tijdelijke schorsing wordt de oorspronkelijke onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties onder de oorspronkelijke voorwaarden voortgezet voor de resterende duur.

Die mogelijkheid geldt enkel indien de werknemer wordt tewerkgesteld bij een werkgever uit een vitale sector. In bedrijven die behoren tot vitale sectoren kan een werknemer zijn lopende loopbaanonderbreking, thematisch verlof of tijdskrediet tijdelijk schorsen. Dat is een tijdelijke vrijwillige schorsing. Ze is van toepassing is op de regelingen tijdskrediet, loopbaanonderbreking en de thematische verloven.

De tijdelijke schorsing van de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties is slechts mogelijk tot en met de datum van buitenwerkingtreding van dit besluit.

Tijdens de periode van schorsing van de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties is er geen recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA. De werknemer moet de RVA op de hoogte brengen van de tijdelijke schorsing. De RVA kan voorzien in een modelformulier om die mededeling te verrichten.

28 april  Tijdelijke schorsing van tijdskrediet/loopbaanonderbreking om te werken bij een andere werkgever met behoud van 75% van de uitkering

Artikel 9 van het volmachtenbesluit maakt het mogelijk dat een werknemer die zijn arbeidsprestaties onderbreekt of heeft verminderd, tijdens de duur van die onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties tijdelijk tewerkgesteld kan worden door een andere werkgever die behoort tot een vitale sector (land-, tuin- en bosbouw). Doel is om daar eventuele tekorten aan arbeidskrachten op te vangen.

Het feit dat een werknemer tijdens een periode van loopbaanonderbreking, thematisch verlof of tijdskrediet bij een andere werkgever gaat werken, is in principe niet verenigbaar met de vereiste motivering van het tijdskrediet. De bijzondere situatie ten gevolge van de COVID-19-epidemie en -pandemie verantwoordt evenwel dat van dat principe kan worden afgeweken op vrijwillige basis.

 • De arbeidsovereenkomst bij de andere werkgever wordt schriftelijk vastgesteld en bevat een einddatum die de dag van buitenwerkingtreding van dit besluit niet overschrijdt.
 • De werknemer brengt de RVA schriftelijk op de hoogte van elke nieuwe tewerkstelling. De RVA kan voorzien in een modelformulier om die mededeling te verrichten.
 • In tegenstelling tot de normale regeling behoudt de werknemer het recht op de onderbrekingsuitkering indien hij een nieuwe tewerkstelling aanvangt bij een andere werkgever die behoort tot een vitale sector, en zo te vermijden dat hij financieel benadeeld wordt. Het bedrag van de onderbrekingsuitkering wordt evenwel met een kwart verminderd voor de duur van de arbeidsovereenkomst. De werknemer behoudt dus 75% van de onderbrekingsuitkering tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst. Indien de betrokkene geen volledige maand werkt, gebeurt de vermindering pro rata. Iemand in loopbaanonderbreking die gedurende een onvolledige maand werkt bij een werkgever, zal zijn RVA-uitkering gehalveerd zien voor die onvolledige maand en zijn RVA-uitkering voor 100% behouden in het overige deel van de maand waarin hij niet werkt.

28 april  Werkloosheid: bevriezing van de degressiviteit/inschakelingsperiode

In het Belgisch Staatsblad van 30 april is het koninklijk besluit van 23 april 2020 gepubliceerd tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen.

De bevriezing van de degressiviteit heeft betrekking op de volledig werklozen. De regeling houdt in dat de fase of de deelfase van de vergoedingsperiode waarin de volledig werkloze zich bevindt op 1 april 2020, wordt verlengd met drie maanden.

Ook de gerechtigden op een beroepsinschakelingsuitkering en de artiesten genieten een gelijkaardige bevriezing.

28 april  Inschakeling asielzoekers

Artikel 3 van het volmachtenbesluit schrapt de voorwaarde zoals bepaald in artikel 18, 3° van het koninklijk besluit van 2 september 2018 dat enkel de verzoekers die vier maanden na de indiening van hun verzoek om internationale bescherming nog geen betekening van de beslissing hebben gekregen van de Commisaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, mogen werken. De voorwaarde wordt opgeschort voor zover hun verzoek geregistreerd werd ten laatste op 18 maart 2020.

Deze verzoekers hebben gedurende heel hun procedure recht op materiële hulp. Het is het Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers dat deze opvang organiseert conform de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. Er wordt echter als belastende voorwaarde opgelegd dat deze verzoekers een opvangplaats moeten kunnen krijgen bij hun werkgever, teneinde het aantal verplaatsingen door werknemers te beperken. Die opvang kan zowel door de feitelijke als door de wettelijke werkgever worden voorzien.

2. Fiscaal & parafiscaal

Overzicht van alle fiscale maatregelen voor bedrijven en zelfstandigen

2.1. Vennootschaps- en rechtspersonenbelasting

20 maart  Er wordt voorzien in uitstel van betaling inzake fiscaliteit (twee maanden) en inzake sociale bijdragen (uitstel van voor de eerste twee kwartalen). Er is ook voorzien in bepaalde vrijstellingen.

18 maart  Uitstel voor indiening van aangiften in vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen, tot en met donderdag 30 april 2020 (enkel voor aangiften met uiterste indieningsdatum tussen 16 maart en 30 april 2020);

18 maart  Uitstel van betaling van personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-inwoners en rechtspersonenbelasting: extra termijn van 2 maanden bovenop normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten (aanslagjaar 2019 gevestigd vanaf 12 maart 2020). Meer info

Voor de betaling van deze schulden gevestigd vóór 12 maart 2020 gelden de op 6 maart aangekondigde steunmaatregelen (zie SPF Financiën Steunmaatregelen betreffende het coronavirus).

2.2. BTW en bedrijfsvoorheffing

UPDATE 15 JUNI: oprichting van nieuw taxsheltersysteem COVID-19 voor kmo’s

De regering nam op vrijdag 12 juni aanvullende maatregelen met het oog op het aanmoedigen van investeringen:

 • Een nieuw taxsheltersysteem COVID-19, tijdelijk tot het einde van het jaar en dat openstaat voor alle kmo’s die de gevolgen van de COVID-19-crisis hebben ondervonden.
 • Een verhoogde investeringsaftrek (25%) voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn gedaan.
 • De verhoging van 50 naar 100% van de aftrekbaarheid van kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en de catering tot 31 december.
 • De opschorting van het btw-voorschot van december 2020. Ter herinnering: bedrijven moeten normaal gesproken vóór 20 december een voorschot betalen en dat zal met een maand worden uitgesteld.

Meer informatie over de exacte formaliteiten volgt nog.

UPDATE 6 JUNI: fiscale steunmaatregelen voor sectoren in moeilijkheden – vrijstelling bedrijfsvoorheffing en 6% btw op diensten

Voor sectoren in moeilijkheden,waaronder de horeca, worden diverse fiscale maatregelen getroffen om de sociaal-economische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten te verzachten. Het betreft:

 • Horeca: btw op alle diensten, met uitzondering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020 verlaagd tot 6%;
 • Gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing gedurende de komende 3 maanden voor zwaar getroffen sectoren die toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid.

Meer informatie over de exacte formaliteiten en de lijst met betrokken sectoren volgt.

Persbericht eerste minister
Website FOD Financiën

5 mei  6% btw op levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beschermingsmiddelen van 4 mei tot 31 december 2020

Ter bevordering van het aanbod voor iedereen van goederen die nodig zijn voor de naleving van de preventieve maatregelen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie, heeft de Ministerraad op 2 mei beslist om het desbetreffende KB te wijzigen met het oog op een tijdelijke verlaging van het btw-tarief naar 6% op de levering, intracommunautaire verwerving en de invoer van de mondmaskers en hydroalcoholische gels. Deze maatregel is geldig vanaf 4 mei tot 31 december 2020.

 1. Mondmaskers (PDF, 52.67 KB) beoogd door de codes NC 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 en 9020 00 00 10.
 2. Hydroalcoholische gels.

Meer info

14 april  Bijkomende steunmaatregelen inzake btw en bedrijfsvoorheffing: uitstel voor indiening van btw-aangiften en betaling voor de maand april

In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april twee maanden automatisch uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing.

 • Btw:
  • Indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven over de maand april 2020: termijn verlengd tot 5 juni 2020.
  • Uitstel van betaling voor de periodieke btw-aangifte over de maand april 2020: termijn verlengd tot 20 juli 2020.
 • Bedrijfsvoorheffing: Betaling voor de maand april - termijn verlengd tot 15 juli 2020.

Meer info

30 maart  Btw-maandaangiften : Alle indieners van btw-maandaangiften - ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder bepaalde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020). Meer info

26 maart  Geen btw op schenkingen medische hulpgoederen aan ziekenhuizen

Bedrijven die voorraden van medische hulpgoederen schenken aan ziekenhuizen en zorginstellingen zijn daarop geen btw verschuldigd. Ook de productie en schenking van medische hulpgoederen zal in rekening kunnen worden gebracht als beroepskost. Meer info

18 maart  Uitstel voor indienen van btw-aangiften (periodieke aangiften, intracommunautaire opgaven, jaarlijkse klantenlisting): zie website FOD Financiën voor verdere specificaties en deadlines;

18 maart  Uitstel van betaling van btw en bedrijfsvoorheffing: zie website FOD Financiën voor verdere specificaties en deadlines;

2.3. Fiscale schulden en faillissementen

14 april  Instelling van een tijdelijk moratorium op faillissementen van bedrijven en verlenging van betalingstermijnen opgenomen in reorganisatieplan

14 april  Inhoudingsplicht bij fiscale schulden

Volgend op de automatische verlenging van de betalingstermijn van diverse belastingen, zal hier eveneens rekening mee gehouden worden bij de controle van fiscale schulden en de aflevering van attesten voor inhoudingsplicht bij facturaties voor de uitvoering van werken in onroerende staat (zie www.checkinhoudingsplicht.be):

 • De maatregelen hebben doorgaans betrekking op bronbelastingen. Die worden niet in rekening gebracht bij de inhoudingsplicht (tot op het moment van inkohiering of op register stelling). De applicaties zijn aangepast aan de uitgebreide betaaltermijnen zodanig dat ook geen inkohiering/op register stelling volgt, indien de normale betaaltermijn niet wordt gerespecteerd (die zal pas gebeuren ná het verstrijken van de uitgebreide betalingstermijn). Dit geldt ook voor de aanslagen PB/VENB/BNI waarvan de betaaltermijn in ICPC werd aangepast. In MyMinFin worden de uitgebreide betaaltermijnen reeds gevisualiseerd. De aanslagen behouden zolang het kenmerk "niet eisbaar" en komen hierdoor niet in aanmerking voor die inhoudingsplicht;
 • Voor de ingekohierde/op register gestelde schulden kan, in het kader van de corona-maatregelen, een betalingsregeling worden bekomen. Deze schulden komen zodoende in code 2 én dus niet in aanmerking voor de inhoudingsplicht;
 • Indien betwisting bestaat over de correctheid van het attest, kan steeds door de bevoegde administratie manueel worden ingegrepen door de inhouding op “neen” te plaatsen.

2.4. Divers

20 maart  Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor vertragingen in de uitvoering van deze opdrachten als zij de gevolgen van Covid-19 ondervinden. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen.

20 maart  Wat de horeca betreft, zal er soepelheid zijn bij de toepassing van de "take away" (fiscaal en FAVV – geen nieuwe vergunning nodig voor restaurants). Brasserieën worden op hun beurt niet gestraft in geval van onderconsumptie.

3. Andere

20 maart - Wat betreft de reissector zal in geval van annulering van een pakketreis een voucher van gelijke waarde worden toegekend, die minstens één jaar geldig is.

20 maart - Wat betreft de evenementensector zijn de gekochte tickets nog steeds geldig als het evenement wordt uitgesteld. Als de consument het evenement niet kan bijwonen, wordt er voldoende tijd voorzien voor de terugbetaling

 

Regionaal 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Overzicht van Brusselse maatregelen:

Vlaams Gewest

Vanaf 27 maart kunnen bedrijven online de corona-hinderpremie aanvragen. Alle info hier

Overzicht van Vlaamse maatregelen:

Waals Gewest

Vanaf 27 maart kunnen bedrijven online de corona-hinderpremie aanvragen. Alle info hier

Overzicht van Waalse maatregelen:

 

Steden en gemeenten

Verschillende steden en gemeenten ondernemen eveneens initiatieven ter ondersteuning van de ondernemingen. Meer info hier en op de websites van de betrokken steden en gemeenten. 

 

Europa

Operationele startfase van de Credendo Bridge Guarantee

De Europese Commissie keurde een nieuwe, door Credendo voorgestelde garantie goed voor kredieten aan ondernemingen met exportactiviteiten die lijden onder de coronaepidemie.

De garantie wordt georganiseerd door Credendo, die optreedt voor rekening van de staat. Dankzij de Credendo Bridge Guarantee kunnen ondernemingen, meer bepaald kmo’s, de nodige bankkredieten verkrijgen in deze woelige periode. Met dit product garandeert Credendo tot 80% van de overbruggingskredieten met een duur van maximaal een jaar.

U vindt alle informatie, technische details, aanvaardingscriteria en aanvraagformulieren van dit product op onze website, via de volgende link:

OESO

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.