Algemene voorwaarden VBO VZW

1. Geleverde brochures/ boekjes of andere goederen 

1.1   Elke bestelling betekent de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 

1.2   De geleverde brochures/ boekjes of andere goederen blijven eigendom van het VBO tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten. Dit geldt niettegenstaande het faillissement van de schuldenaar van de factuur. Levering geschiedt op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. 

1.3   De factuur moet betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 8%, alsook een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25). De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

1.4   Facturen moeten worden betwist uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen die volgen op de ontvangst van de factuur. Na die termijn is iedere factuur onbetwistbaar en wordt ze bijgevolg geacht te zijn aanvaard. 

1.5   In geval van zware fout is de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de vergoeding van de directe materiële schade. De partijen zijn niet aansprakelijk voor indirecte materiële of immateriële schade, winst- of inkomensderving. 

1.6   In geval van een geschil is enkel CEPANI bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Het Belgische recht is steeds van toepassing.

2. Verhuur

2.1. Elke verhuur betekent de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 

2.2   De factuur moet betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 8%. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

2.3   Facturen moeten worden betwist uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen die volgen op de ontvangst van de factuur. Na die termijn is iedere factuur onbetwistbaar en wordt ze bijgevolg geacht te zijn aanvaard. 

2.4   De huurder is volledig verantwoordelijk voor het verloop van zijn evenement.  Hij is aansprakelijk voor elke door hemzelf, door een deelnemer aan het evenement of door een derde aangerichte schade. Het VBO wijst alle aansprakelijkheid af in geval van schade aan of verdwijning van het door de huurder aangebrachte materieel of de voorwerpen die toebehoren aan of in de gehuurde zalen tentoongesteld zijn door de ondertekenende huurder/organisator of zijn opdrachtgevers. 

2.5   In geval van een geschil is enkel CEPANI bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Het Belgische recht is steeds van toepassing.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.