VBO PERSBERICHT
14 juli 2021
 
 
 

Enkel een coherent, realistisch en betaalbaar Europees klimaatbeleid zal succes kunnen boeken

De Europese Commissie heeft vandaag haar bijzonder ambitieus klimaatpakket ‘Fit for 55’ voorgesteld. Dat pakket is een verzameling van beleidsvoorstellen die de Europese ambitie om het eerste klimaatneutrale continent te worden moet helpen waarmaken. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) waarschuwt dat het wetgevend pakket moet uitmonden in een coherent, realistisch en betaalbaar beleid zodat de toekomst van de Europese industrie niet in gevaar wordt gebracht.

Vandaag heeft de Europese Commissie haar ‘Fit for 55’-pakket voorgesteld. Dat pakket is een verzameling van beleidsvoorstellen om de Europese emissies met minstens 55% te verminderen tegen 2030. Het aanscherpen van de reductiedoelstelling voor 2030 is volgens de Europese Commissie absoluut noodzakelijk om tegen 2050 koolstofneutraal te kunnen worden.

Het VBO is tevreden dat het ‘Fit for 55’-pakket eindelijk werd gepubliceerd en dat zo de voorstellen die de basis zullen vormen voor het toekomstige Europese klimaatbeleid duidelijk worden. Het is immers van groot belang dat bedrijven snel zicht krijgen op de ingrijpende veranderingen die op hen afkomen zodat ze de nodige aanpassingen en investeringen tijdig kunnen opstarten.

Van meet af aan waarschuwt het VBO voor volgende elementen uit het pakket:

  • De beleidmakers moeten erover waken dat het ‘carbon border adjustment mechanism’, dat een koolstofprijs oplegt bij de invoer van bepaalde goederen van buiten de EU, andere landen niet aanzet tot het nemen van sancties of aanleiding geeft tot verschuivingen op de waardeketen om zo te vermijden dat we meer afgewerkte producten in plaats van grondstoffen zouden invoeren;
  • De ‘Effort Sharing Regulation’ die de verdeling van de reductiedoelstelling voor elke lidstaat vastlegt, moet volgens het VBO zoveel mogelijk gebeuren op basis van het technisch-economische potentieel van elke lidstaat om een billijke en eerlijke verdeling tussen de landen te verzekeren.
  • Om ‘carbon leakage’, met name bedrijven die omwille van de kosten van het klimaatbeleid hun productie verplaatsen naar andere landen met minder strenge emissiebeperkingen, te vermijden is het belangrijk dat er binnen het EU-emissiehandelssysteem voldoende vrije uitstootrechten beschikbaar blijven. De Europese Commissie lijkt echter te denken aan een snelle uitfasering van de vrije uitstootrechten, wat nefast zal zijn voor de industrie in Europa.

Ten slotte vraagt het VBO dat de EU het voortouw blijft nemen in een actieve en proactieve diplomatie op het niveau van de internationale klimaatonderhandelingen. Dat om andere landen – en zeker de meest geïndustrialiseerde –  ertoe te verbinden om hun broeikasgasuitstoot terug te dringen.

“Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben nu de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat het pakket met wetsvoorstellen uitmondt in een coherent én realistisch geheel. We verzoeken de Belgische overheden en Europarlementariërs dan ook om hierop toe te zien wanneer zij de teksten bespreken. Bovendien kan de groene omwenteling alleen maar succesvol zijn als ze de Europese industrie niet in gevaar brengt. Het pakket moet de industrie er dus toe in staat stellen om zich de komende jaren te heroriënteren naar klimaatneutraliteit in 2050. De Belgische bedrijven zullen dus extra inspanningen moeten doen om de nieuwe klimaatdoelstellingen te halen. We hopen daarom dat eerst het Europese en dan het Belgische wetgevende proces om tot de definitieve teksten te komen niet te lang zal aanslepen, want voor ondernemingen is een duidelijk regelgevend kader de sleutel tot investeringen”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

 
 
COMMUNICATION & EVENTS
14 JULI 2021
 
Contactgegevens Persdienst
 
 
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
 
 
Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy