VBO PERSBERICHT
24 juli 2018
 
 
 

Het zomerakkoord van de federale regering: meer plussen dan minnen

De federale regering heeft zopas de begrotingscontrole afgerond. “Het is positief dat een reeks van dossiers die het regeringswerk hypothekeerden, zoals Arco en Belfius, gedeblokkeerd werden. Daarnaast is het goed dat men maatregelen genomen heeft die meer werkzoekenden moet leiden naar knelpuntberoepen”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

In België bleven in het eerste kwartaal van 2018 gemiddeld meer dan 140.000 vacatures oningevuld. De vacaturegraad bedraagt op dit moment 3,47%, wat betekent dat er op 1000 openstaande vacatures bijna 35 oningevuld blijven. Daarmee zij we helaas Europees kampioen. Dat vraagt om een concreet actieplan. De krapte stelt zich immers nu, niet morgen!

De plussen

Een versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering is een goede zaak. Door de uitkering in de eerste zes maanden van werkloosheid te verhogen om ze vervolgens sneller te laten dalen, neemt de regering een belangrijke maatregel om de werkloosheidsval tegen te gaan. Het is belangrijk dat dit budgetneutraal gebeurt.

Door werkzoekenden via een premie aan te sporen om een opleiding te volgen richting een knelpuntberoep, slaan we een dubbelslag: meer tewerkstelling in die sectoren die écht nood hebben aan arbeidskrachten. Deze werkzoekenden zullen immers sneller een job vinden. Al blijft een effectief controle- en sanctiebeleid een essentiële opdracht voor de bemiddelingsdiensten in het kader van de plicht van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Ook de aanpassing van het scholingsbeding is noodzakelijk: zo worden werkgevers die opleidingen geven beloond door werknemers langer in dienst te kunnen houden.

Werknemers die worden ontslagen moeten zich bij de bevoegde bemiddelingsdienst inschrijven binnen de maand na de kennisgeving van hun ontslag. Het is belangrijk dat bij de uitvoering van de maatregel het gezamenlijk advies van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad wordt gevolgd.

Het is goed dat de anciënniteitsverloning terug op de agenda wordt gezet. Het VBO is immers al langer voorstander van een hervorming van de lonen, die niet langer moeten worden gekoppeld aan leeftijd maar aan competentie en productiviteit.

De minnen

Het VBO is zoals steeds beducht voor de concrete uitvoering van de maatregelen in de arbeidsdeal en vooral in de begroting. In de komende weken zullen de teksten dan ook verder onderzocht worden op hun al dan niet kostenverhogend effect voor de bedrijven.

Daarnaast mag er geen ‘vrijblijvendheid’ zijn in de voorstellen die geformuleerd werden. Zo zal de studie naar de anciënniteitsverloning in ons land uitwijzen dat de lonen voor de meer ervaren werknemers te hoog zijn in vergelijking met de productiviteit. De vraag is of er daarna effectief actie wordt ondernomen om deze resultaten om te zetten in concrete acties.

Het VBO beseft weliswaar dat het invullen van de vele openstaande vacatures niet alleen het resultaat kan zijn van regeringsmaatregelen: “Het is belangrijk dat federale en regionale regeringen nu snel deze arbeidsdeal omzetten in concrete wetgevende initiatieven en maatregelen die snel tastbaar worden op het terrein. De krapte op de arbeidsmarkt stelt zich immers nu. Ook als werkgevers zullen wij ons deel doen, door te blijven zeggen dat ondernemingen niet meer op zoek moeten gaan naar de witte raaf en meer moeten inzetten op on-the-job-training”, aldus Pieter Timmermans.

 

 
 
COMMUNICATION & EVENTS
24 JULI 2018
 
Contactgegevens Persdienst
 
 
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
 
 
Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy