Privacyverklaring

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, geven wij u graag de hierna volgende informatie mee over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het VBO.

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
Ravensteinstraat 4
1000 Brussel

Een vraag over uw gegevens? Contacteer: privacy@vbo-feb.be

U kunt ook steeds de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via
contact@apd-gba.be.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacy verklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere leden, klanten, prospecten en van hun personeel, van personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee het VBO en zijn medewerkers in contact komen in het kader van zijn missie en activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt het VBO ?
En wat is de grond voor deze verwerking?

Het VBO houdt bij:

 • Uw contactgegevens: bijvoorbeeld naam, voornaam, aanspreektitel, taal, professioneel e-mailadres, professioneel telefoonnummer, functie binnen uw organisatie ...

Als u een medewerker bent van een VBO-lid of van één van de lidbedrijven van een VBO-lid, gebruiken we deze gegevens in het kader van de diensten die het VBO verleent aan zijn leden.

Als u een persoon bent waarmee het VBO en zijn medewerkers in contact komen in het kader van zijn missie en activiteiten, zoals bijvoorbeeld ministers, kabinetschefs, kabinetsmedewerkers, professoren, ander academisch personeel enz. gebruiken we deze gegevens in het kader van de missie van het VBO om de belangen van zijn leden en van de bedrijfswereld in het algemeen te behartigen.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of voor één van onze evenementen:

 • Registreren we uw gegevens met uw akkoord, OF
 • Wanneer we uw gegevens van een derde hebben ontvangen, gebruiken we deze in het kader van de missie van het VBO om de belangen van de ondernemingen te behartigen.

U kunt zich altijd op een eenvoudige manier uitschrijven.

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met het VBO (vb. een leverancier, een huurder, een klant …), gebruiken we deze gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

Als u het VBO contacteert, bijvoorbeeld met een vraag om informatie, dan gebruiken we deze gegevens in het kader van de behandeling van uw verzoek.

Als u het VBO bezoekt, gebruiken we deze gegevens in het kader van de fysieke beveiliging van het gebouw.

Als u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens opslaan op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar onze cookieverklaring: www.vbo.be/disclaimer/.

 • Informatie over uw professionele interessedomeinen: bijvoorbeeld sociaal recht, ondernemingsrecht, fiscaliteit, economie en conjunctuur, energie …. Wij gebruiken deze gegevens wanneer u hebt toegestemd om uitnodigingen te ontvangen voor de evenementen van het VBO.
 • Voor welke VBO-evenementen u zich hebt ingeschreven. Tevens kunnen wij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent deze evenementen die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken of eventuele klachten die u aan ons heeft gericht.

Het VBO kan van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u te contacteren voor prospectie. Daarnaast kunnen wij eveneens gegevens afkomstig van externe partners gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of up-to-date te houden of voor het opstellen van een marketingprofiel.

Wat doet het VBO met deze gegevens?

 • Als u een medewerker bent van een VBO-lid of van één van de lidbedrijven van een VBO-lid:

Uw gegevens worden verwerkt omdat u een contactpersoon bent van het VBO. Uw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van de diensten van het VBO aan zijn leden vb. communicatie, vergaderingen, Werkgroepen en Commissies in het kader van het VBO-lidmaatschap van uw organisatie of onderneming.

Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de activiteiten van het VBO, over de politieke, economische en juridische actualiteit relevant voor ondernemingen en over de evenementen georganiseerd door het VBO.

 • Als u een persoon bent waarmee het VBO en zijn medewerkers in contact komen in het kader van zijn missie en activiteiten:

Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de missie van het VBO om de belangen van de ondernemingen te behartigen.

 • Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven:

Uw gegevens worden verwerkt voor de opvolging van uw inschrijving en van uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.

 • Als u zich inschrijft voor één van onze evenementen:

De gegevens die u ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt voor:

 1. de opvolging van uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen of klachten in dat kader.
 2. Voor het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
 3. Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen en organisatie van de deelnemers.
 4. Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de andere activiteiten van het VBO, over de politieke, economische en juridische actualiteit relevant voor ondernemingen en over de evenementen georganiseerd door het VBO.
 • Als u een medewerker bent van een organisatie of een ondernemingen die een contractuele relatie heeft met het VBO:

Uw gegevens worden verwerkt:

 1. Voor de opvolging van de bestelling en uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.
 2. Voor het algemeen klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
 • Als u onze website bezoekt:

Uw gegevens worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en voor de opmaak van anonieme statistieken m.b.t. de kwaliteit van de website.

 • In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden, in principe, niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

 • Aan onderaannemers in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van het VBO;
 • Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hoe lang houdt het VBO uw gegevens bij?

Het VBO houdt uw persoonsgegevens bij tot het moment waarop uw relatie met het VBO een einde neemt (vb. u bent niet langer medewerker van een VBO-lid, u bent niet langer werkzaam op een kabinet, u bent niet langer een contractspartij van het VBO, u schrijft zich uit voor de nieuwsbrief enz.), tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt vb. een wettelijke verjaringstermijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het VBO baseert de verwerking van persoonsgegevens in geen geval uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming.

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. 

Uw rechten?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@vbo-feb.be. U zal gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.

U kunt uw gegevens altijd raadplegen.

Als uw gegevens niet correct zijn, kunt u vragen dat het VBO ze corrigeert, aanvult en/of actualiseert.

Uw gegevens zijn overdraagbaar wanneer ze verwerkt worden met uw toestemming en/of met geautomatiseerde middelen.

In bepaalde gevallen (zoals voorzien door de artikelen 17, 18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)  kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door het VBO en/of vragen dat het VBO uw gegevens wist.

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst.

U kunt zich bovendien steeds richten  tot de Gegevensbeschermingsautoriteit voor vragen of klachten, via contact@apd-gba.be.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Het VBO behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.