Privacyverklaring

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, geven we u graag de volgende informatie mee over de verwerking van uw persoonsgegevens door het VBO. 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), Ravensteinstraat 4 te 1000 Brussel. 

Een vraag over uw gegevens of over de verwerking ervan? Contacteer dan privacy@vbo-feb.be

Voor vragen en klachten kunt u ook steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht? 

Deze verklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van de persoonsgegevens van onze huidige en voormalige leden en hun personeel, van onze huidige en potentiële klanten, van personen die hun interesse hebben getoond in onze diensten en van personen waarmee het VBO en zijn medewerkers in contact komen in het kader van hun opdracht en activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt het VBO? 
Wat is het doeleinde van die verwerking? 

Het VBO bewaart:

 • Uw identificatiegegevens: naargelang uw relatie met het VBO, kunnen we de volgende gegevens bewaren: uw naam, voornaam, aanspreektitel, taal, professioneel e-mailadres en telefoonnummer, functie binnen uw organisatie …
 • Informatie betreffende uw professionele vakgebieden: bijvoorbeeld arbeidsrecht, ondernemingsrecht, fiscaliteit, economie en conjunctuur, energie …
 • De VBO-evenementen waarvoor u zich hebt ingeschreven, alsook uw abonnementen op onze publicaties (nieuwsbrief enz.).
  We kunnen tevens de antwoorden of opmerkingen met betrekking tot die evenementen bewaren die u ons bezorgt in het kader van tevredenheidsonderzoeken, of met betrekking tot eventuele klachten die u aan ons hebt gericht.

Het VBO kan eveneens gegevens over u ontvangen via derde partijen (andere beroepsorganisaties, medeorganisatoren, sponsors van onze evenementen enz.). We kunnen die gegevens gebruiken om u te contacteren voor marketingdoeleinden. Voorts kunnen we gegevens afkomstig van externe partners ook aanwenden om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of actueel te houden. 

U kunt hoe dan ook op elk moment en op een heel eenvoudige manier uw gegevens laten wissen uit onze bestanden. 

Wat doet het VBO met deze gegevens? 

 • Als u een medewerker bent van een VBO-lid of van een onderneming aangesloten bij een VBO-lid, dan gebruiken we deze gegevens in het kader van de diensten die het VBO aan zijn leden verleent. Uw gegevens worden verwerkt omdat u een contactpersoon bent van het VBO. Ze worden tevens verwerkt voor de organisatie van de diensten die het VBO verstrekt aan zijn leden (vb. communicatie, vergaderingen, werkgroepen en commissies in het kader van het VBO-lidmaatschap van uw organisatie of onderneming). Uw gegevens worden eveneens gebruikt om u in te lichten over de activiteiten en evenementen die het VBO organiseert, en over de politieke, economische en juridische actualiteit die relevant is voor de ondernemingen. 
 • Als u een persoon bent waarmee het VBO en zijn medewerkers in contact komen in het kader van zijn missie en activiteiten (vb. ministers, kabinetschefs, kabinetsmedewerkers, professoren, ander academisch personeel enz.), dangebruiken we deze gegevens in het kader van de missie van het VBO om de belangen van zijn leden en van de bedrijfswereld in het algemeen te promoten en te behartigen. 
 • Als u bent geabonneerd op onze nieuwsbrieven, dan bewaren we uw gegevens met uw toestemming en worden ze verwerkt om uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen of klachten in dat kader op te volgen. 
 • Als u zich inschrijft voor een van onze evenementen, dan worden de gegevens die u ons daarvoor verstrekt met uw toestemming verwerkt voor de volgende doeleinden: 
  - de opvolging van uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen of klachten in dat kader;
  - het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen;
  - voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen en de organisatie van de deelnemers;
  - uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de andere activiteiten van het VBO, over de voor ondernemingen relevante politieke, economische en juridische actualiteit en over de andere evenementen die het VBO organiseert. 
 • Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met het VBO (vb. een leverancier, een huurder, een klant …), gebruiken we deze gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie. Uw gegevens worden verwerkt:
  - voor de opvolging van de bestelling en van uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader;
  - voor het algemene klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen. 
 • Als u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens opslaan op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar onze cookieverklaring: www.vbo.be/disclaimer/. Uw gegevens worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en om anonieme statistieken op te maken m.b.t. de kwaliteit van de website. 
 • Als u het VBO contacteert, bijvoorbeeld met een vraag om informatie, dan gebruiken we deze gegevens in het kader van de behandeling van uw verzoek. 
 • Als u de kantoren van het VBO betreedt, dan gebruiken we de identificatiegegevens die u verstrekt aan het onthaal in het kader van de fysieke beveiliging van het gebouw. 

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden 

Uw gegevens worden, in principe, niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven.
Het betreft in voorkomend geval:

 • onderaannemers in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van het VBO;
 • bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen. 

Hoe lang houdt het VBO uw gegevens bij? 

Het VBO houdt uw persoonsgegevens bij tot het moment waarop uw relatie met het VBO een einde neemt (vb. u bent niet langer medewerker van een VBO-lid, u bent niet langer werkzaam op een kabinet, u bent niet langer een contractpartij van het VBO, u schrijft zich uit voor de nieuwsbrief enz.), tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt (vb. een wettelijke verjaringstermijn).

Geautomatiseerde besluitvorming 

Het VBO baseert de verwerking van persoonsgegevens in geen geval uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming. 

Wij beschermen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. Daartoe nemen we alle maatregelen die technisch en organisatorisch nodig zijn. 

Wat zijn uw rechten, en hoe oefent u ze uit? 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@vbo-feb.be.
Er zal u gevraagd worden uw identiteit te bewijzen. 

U kunt uw gegevens altijd raadplegen. Als uw gegevens niet correct zijn, kunt u vragen dat het VBO ze corrigeert, aanvult en/of actualiseert. Daartoe volstaat het ons te contacteren via e-mail: privacy@vbo-feb.be

Uw gegevens zijn overdraagbaar wanneer ze verwerkt worden met uw toestemming en/of met geautomatiseerde middelen.

In bepaalde gevallen (zoals bepaald door de artikelen 17, 18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door het VBO en/of vragen dat het VBO uw gegevens wist. 

Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u die op elk moment en op eenvoudig verzoek weer intrekken. Die intrekking geldt weliswaar enkel voor de toekomst.

U kunt zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit voor vragen of klachten, via contact@apd-gba.be

Wijzigingen van deze privacyverklaring 

Het VBO behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.