Diversiteit als motor voor constante verbeteringOp de website van BESIX lezen we ‘Overal ter wereld en op elk bouwterrein ijvert BESIX ervoor om diverse mensen bij haar activiteiten te betrekken, ongeacht hun geslacht, ras, geloofsovertuiging, rang, sociale achtergrond of opleidingsniveau’. Een dergelijke aanpak komt niet uit de lucht vallen. Op welke pijlers steunt uw diversiteitsbeleid?
BESIX is sinds haar oprichting meer dan 100 jaar geleden een internationale onderneming. Werken met uiteenlopende culturen, omgevingen en personen zit dan ook in ons DNA. Dat vertaalt zich in onze waarden. Een van die waarden is RESPECT. Ons diversiteitsbeleid stoelt op gelijkheid van kansen, gelijke behandeling en gelijkheid van informatie. Wij hebben daarom verschillende procedures om iedere intimidatie of discriminatie op grond van geslacht, ras, geloof, herkomstland, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of lichamelijke beperking uit te sluiten. BESIX respecteert daarenboven de lokale en internationale wetgeving, die nog andere individuele kenmerken of statuten kan beschermen.


Hoe geeft u uw diversiteitsbeleid gestalte in de Belgische vestigingen van BESIX ?
In België hebben meerdere vennootschappen van de Groep – BESIX, Jacques Delens en Vanhout – officieel het Diversiteitscharter onderschreven, een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarin engageren ze zich ertoe 1) geen enkele vorm van discriminatie te dulden op het vlak van geslacht, etniciteit, religieuze en/of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele geaardheid, leeftijd of beperking; 2) een hr-beleid te implementeren gebaseerd op non-discriminatie en diversiteit; 3) diversiteit te trachten te weerspiegelen in hun personeelsbestand; 4) een algemeen diversiteitsbeleid te voeren. Hoewel maar enkele vennootschappen van de Groep het charter hebben onderschreven, zijn ze er allemaal toe verbonden de diversiteit te bewaken binnen hun teams. Die verplichting of althans stellige aanbeveling geldt zowel voor bedienden als voor arbeiders.

Welke concrete initiatieven behelst uw diversiteitsbeleid? Zijn die initiatieven gericht op alle personeelscategorieën (alle niveaus) of enkel bepaalde geledingen?
BESIX heeft haar beleid herzien om gelijke kansen en transparante communicatie mogelijk te maken. Jaarlijks maken we een rapport op over gendergelijkheid en om de drie jaar meten we de tevredenheid van onze medewerkers op verschillende punten via onze enquête rond werknemersengagement. Concreter organiseerden wij in 2018 werksessies rond diversiteit met ons personeel, en meer bepaald onze vrouwelijke medewerkers en onze collega’s met verschillende nationaliteiten en herkomst. Wij wilden een klaardere kijk krijgen op hun bekommernissen en hun mening over de diversiteit binnen de Groep, de positieve punten en de werkpunten, welke nieuwe acties we op touw konden zetten … Vanuit die workshops werd een concreet actieplan opgesteld, dat in 2019 zal worden uitgerold. Dat focust onder meer op loonbaanplanning.

U deed onlangs een beroep op Hassan Al Hilou, een jonge geëngageerde immigrant, die zich beetje bij beetje in de markt wist te zetten als diversiteitsconsultant en talentontwikkelaar. De toegang tot werk faciliteren voor jonge allochtonen in plaats van hen te stigmatiseren, is zijn credo. Hij staat bekend als de jongste ondernemer van België. Wat is het resultaat van die samenwerking? En hoe kwam die tot stand?

BESIX ziet diversiteit als een opportuniteit, niet als een bedreiging. Een hefboom om toekomstig talent en ontwikkeling te triggeren. Hassan helpt de onderneming op drie assen. Eén: onbewuste vooroordelen. Wat doen wij van nature uit, maar kan fout geïnterpreteerd worden? Hassan is voor ons een blik van buitenaf. Twee: toegang tot het talent van morgen. Hassan is een voorbeeld voor veel mensen, hij heeft een netwerk, hij is enthousiast. Via die rol kunnen wij BESIX dichter bij de volgende generatie masterstudenten krijgen. En ten slotte drie: de plezierfactor. Samenwerken met Hassan en zijn ideeën stimuleert de creativiteit van onze hr-teams in wat wij doen rond diversiteit. Onze samenwerking steunt op wederzijds respect, vanuit de overtuiging dat wij samen een sterke community kunnen opbouwen en dus ook een sterker BESIX.

En internationaal? Varieert het diversiteitsbeleid met de verschillende vestigingen wereldwijd, bijvoorbeeld door culturele bijzonderheden, of haalt een sterke grote lijn de bovenhand?
BESIX Group ondertekende in 2017 een internationaal kaderakkoord over eerlijke arbeidsomstandigheden met ‘Bouw- en Houtwerkers Internationaal’ (BWI)  en de Europese ondernemingsraad van de Groep. Het doel van dit wereldwijde akkoord is om het welzijn van

alle bedienden en alle arbeiders die voor de Groep werken te bevorderen en te beschermen. Het geldt voor alle entiteiten wereldwijd en ook voor alle onderaannemers en leveranciers. Het illustreert het engagement van de Groep voor de toepassing van eerlijke werkomstandigheden op al haar werknemers, ongeacht hun leeftijd, beperking, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, ouderschap, ras, geloof, politieke opvattingen of overtuigingen.

Ziet BESIX diversiteit als een plicht, een noodzaak of nog iets anders ?
Dat hangt er een beetje van af hoe je één en ander definieert. Een noodzaak, dat zeker. Maar voor ons is diversiteit een motor voor constante verbetering. Diversiteit opzoeken is inherent aan een hr-beleid gebaseerd op kwaliteit, bekwaamheid, skills, enthousiasme en wederzijds respect. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit een economische en sociale meerwaarde creëert die ons uiteindelijk in staat stelt om beter in te spelen op de verwachtingen van onze klanten. Onze langetermijndoelstelling is om ons te profileren als een harmonieuze en open onderneming. Wij zetten ons er dagelijks voor in om een aantrekkelijke werkplek te co-creëren voor allen, ongeacht geslacht, nationaliteit/herkomst, leeftijd …

Diversiteit op de werkvloer behelst ook een streven naar (meer) gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Hoe komt dit tot uiting bij BESIX?
Gendergelijkheid neemt een belangrijke plek in bij de ‘maatschappelijke’ prioriteiten van de Groep. Hoewel de samenstelling van de teams logischerwijs bepaald is door de hoofdactiviteit van de Groep (bouw), waakt BESIX niet minder over de naleving van haar ‘Competency Banding’, een systeem dat de gelijkheid tussen man en vrouw binnen de Groep garandeert, door de karakteristieken van alle functies te beschrijven zonder geslachtsvermelding in het gezochte profiel. Alle werknemers hebben toegang tot dit systeem. Alle functies zijn opgenomen in de classificatie, zonder verwijzing naar het geslacht van de kandidaten. Geslacht is echter maar één component van ons beleid, dat zoals ik al zei ook leeftijd, herkomst enz. omvat.

Kunt u een voorbeeld geven van een initiatief i.v.m. het herkomstland?
BESIX nam onlangs deel aan een programma circulaire migratie opgezet door de FOD Economie. Voor die eerste ervaring koos BESIX Afrikaanse landen met goede universitaire netwerken en waar de Groep belangen heeft. Er werd een stagiair geselecteerd voor een stage van acht maanden binnen ons engineering-departement, die daarna werd aangeworven voor een van onze projecten in Ivoorkust. Dankzij dat positieve resultaat hebben we besloten de ervaring volgend jaar voort te zetten.

Wat is het motto van BESIX inzake rekrutering?
BESIX ondersteunt haar medewerkers overal op dezelfde manier, doorheen hun hele loopbaan, van indiensttreding tot pensionering, door ondersteuning, , opleiding, coaching en persoonlijke ontwikkeling. De Groep is constant op zoek naar nieuw talent, met of zonder ervaring, en bevordert de directe aanwerving van lokaal personeel door gemengde teams samen te stellen om de samenwerking en interactie tussen werknemers te bevorderen. Lokale werknemers hebben de mogelijkheid om opleidingen op maat te volgen, waardoor ze  achteraf  grotere uitdagingen en verantwoordelijkheden kunnen aangaan. Onze activiteiten creëren hierdoor zowel direct als  indirect tewerkstelling in de landen waar we actief zijn.

Welke boodschap zou u willen overbrengen om andere bedrijven te overtuigen werk te maken van een diversiteitsbeleid?
Je moet angst voor diversiteit ombuigen naar creativiteit door diversiteit. In een wereld die steeds globaler wordt, worden talent en creativiteit zeldzamer, en is het van het grootste belang alles te benutten wat tot je ontwikkeling kan bijdragen. Diversiteit is wat dat betreft een bron van nieuwe ideeën en nieuwe uitdagingen. Die halen het beste uit een onderneming. Een open deur biedt zoveel meer kansen dan een gesloten deur!


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.