Commissies en platformen

Belgian Business for Europe - BBE
Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen vzw
Comité Arbeidsveiligheid en -gezondheid
Comité Bedrijfsbeveiliging
Comité Communicatie
Commissie Energie en Klimaat 
Commissie Sociale aangelegenheden
Digitaal platform
Economische commissie
Fiscale commissie
Juridische commissie
Kmo-commissie
Platform Douane en Accijnzen
Platform Europa
Platform Europees milieubeleid
Platform International 
Platform Mobiliteit en Logistiek
Platform Verpakkingen en verpakkingsafval
Werkgroep Aanvullende pensioenen

 
Belgian Business For Europe - BBE

Rol en activiteiten
Europese wetgeving heeft een almaar grotere impact op het dagelijks leven van ondernemingen, ongeacht hun omvang of sector. De opvolging ervan is dan ook cruciaal. BBE verenigt deskundigen in Europese aangelegenheden uit onze lidfederaties en tal van ondernemingen met activiteiten in België. Zonder zich in de plaats te stellen van de andere VBO-organen waar technische Europese dossiers worden bestudeerd, vervult BBE een dubbele rol. Door vertegenwoordigers van de Europese (Commissie en Parlement) of Belgische instellingen als spreker uit te nodigen op uiteenlopende events, stelt BBE de federaties en ondernemingen die er deel van uitmaken enerzijds in staat de vinger aan de pols te houden van recente of op til zijnde wetgevende ontwikkelingen op EU-niveau, en anderzijds om de Europese en Belgische autoriteiten te sensibiliseren rond hun concrete bekommernissen.  

Voorzitter
Philippe De Buck, eredirecteur-generaal van BusinessEurope en lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

VBO-verantwoordelijke
Olivier Joris, Executive Manager van het Competentiecentrum Europa & Internationaal, oj@vbo-feb.be

Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen vzw

Rol en activiteiten
De Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen streeft een dubbel doel na:

  • de moeilijkheden onderzoeken waarmee beursgenoteerde vennootschappen worden geconfronteerd en de stem van deze bedrijven laten horen om invloed uit te oefenen op de regelgevingen die zij zullen moeten naleven;
  • als raakvlak dienen tussen de genoteerde vennootschappen en de externe autoriteiten, zoals de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de beursautoriteiten en de FOD Financiën.

Zij groepeert de verantwoordelijken van de Belgische beursgenoteerde vennootschappen.

De Vereniging neemt een standpunt in ten aanzien van Belgische of Europese initiatieven, zoals het bedrijfsrevisoraat, de door beursgenoteerde vennootschappen te verstrekken informatie, of de rechten en plichten van aandeelhouders. Bovendien volgt zij van nabij de toepassing van de Corporate Governance.

Voorzitter
Koen Dejonckheere, Chief Executive Officer, GIMV

VBO-verantwoordelijke
Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal, sma@vbo-feb.be


Comité Arbeidsveiligheid en -gezondheid

Rol en activiteiten
Het comité Arbeidsveiligheid en -gezond­heid houdt zich bezig met alle dossiers i.v.m. het welzijn van de werknemers op het werk. Meer in het bijzonder fungeert dit comité als klankbord voor het voorbereiden van de werkgeversstandpunten over ontwerpen van wetten en koninklijke besluiten in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Het comité houdt zich ook bezig met de Europese dossiers die betrekking hebben op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Hier gaat het dan voornamelijk over het voorbereiden van standpunten ten behoeve van de commissie Veiligheid en gezondheid van BusinessEurope en ten behoeve van het Raadgevend Comité voor de Veiligheid, de Hygiëne en de Gezondheidsbescherming op de Arbeidsplaats te Luxemburg, het adviesorgaan van de Europese Commissie.

Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectorfederaties en uit deskundigen aangeduid door de ondernemingen.

Tot de behandelde dossiers behoren de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk (o.a. stress, pesten), de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen, de maatregelen van ondernemingen inzake leefmilieu wat betreft hun invloed op voornoemde punten.

Voorzitter
José Herbaux, Safety & Security Manager, TOTAL Petrochemicals & Refining

VBO-verantwoordelijke
Kris De Meester, eerste adviseur bij het Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid, kdm@vbo-feb.be


Comité Bedrijfsbeveiliging

Rol en activiteiten
Het comité Bedrijfsbeveiliging brengt de behoeften en verwachtingen van de ondernemingen inzake bescherming tegen terrorisme, georganiseerde misdaad, of nog, tegen cybercriminaliteit in kaart. Dit initiatief kadert in het verlengde van het akkoord dat in 2001 gesloten werd tussen het VBO en de FOD Justitie en dat met het oog op een nauwe samenwerking met de bevoegde overheidsdiensten (federale politie, Veiligheid van de Staat, Federaal parket). Dit comité is ermee belast VBO-standpunten voor te bereiden en functioneert als spreekbuis bij het Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging, dat onder de FOD Justitie ressorteert en waarin zowel vertegenwoordigers van de overheid als van het VBO zitting hebben.

Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectorfederaties en uit bedrijfsdeskundigen.

Tot de actuele dossiers behoren cybersurveillance, de bescherming van kritieke infrastructuren, het Early Warning System, of nog, de beveiliging van ondernemingen tegen criminele fenomenen en risico's.

Voorzitter
Marc Moris, Director Corporate Prevention & Protection, Proximus

VBO-verantwoordelijke
Nathalie Ragheno, eerste adviseur bij het Competentiecentrum Recht & Onderneming, nr@vbo-feb.be 


Comité Communicatie

Rol en activiteiten
Het comité Communicatie heeft als voornaamste taken:
- de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen communicatieprofessionals te vergemakkelijken;
- de sectorfederaties optimaal te betrekken bij de grote communicatie-initiatieven van het VBO;
- een platform te bieden om te debatteren over de communicatiestrategieën en -tools die voor een reeks gemeenschappelijke uitdagingen kunnen worden ingezet, en dit door regelmatig externe sprekers uit te nodigen. De werkzaamheden van het comité dragen bij tot een positief imago van de bedrijfswereld.

Het comité groepeert de communicatieverantwoordelijken van de lidfederaties van het VBO en van de gewestelijke werkgeversorganisaties. Onder zijn leden telt het ook de communicatiedirecteuren van een aantal Belgische ondernemingen of ondernemingen actief in België en van wie de knowhow en de ervaring een troef vormen voor het comité.

Voorzitter
Laurent Winnock, Chief Communications Officer & Director Corporate Responsibility, AXA België

VBO-verantwoordelijke
Stefan Maes, hoofd Communicatie, sm@vbo-feb.be

 
Commissie Energie en Klimaat

Rol en activiteiten

De Commissie Energie-Klimaat verenigt de vertegenwoordigers van energieproducenten en -consumenten (elektriciteit en gas, petroleum …), uit alle sectoren. De Commissie volgt de actualiteit rond energie en klimaat, o.a. de werking van de elektriciteits- en gasmarkt, de competitiviteit van de energieprijzen, de Belgische doelstellingen inzake broeikasgassen, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, energiebelasting, het Europese systeem voor emissiehandel, bevoorradingszekerheid ...
De Commissie bespreekt en bepaalt de standpunten die het VBO zal verdedigen. Ze organiseert ook ontmoetingen met de belangrijkste spelers op de markt en in de politiek. De Commissie behandelt ook Europese kwesties.

Voorzitter
Michèle Sioen, Chief Executive Officer, Sioen Industries 

VBO-verantwoordelijke 
Olivier Van der Maren, Executive Manager van het competentiecentrum Duurzame ontwikkeling & Mobiliteit, VBO, ovm@vbo-feb.be 

Commissie Sociale aangelegenheden

Rol en activiteiten
De commissie Sociale aangelegenheden beslist welke standpunten het VBO, als woordvoerder van de bedrijven, zal verdedigen bij de regering, het Parlement of in de paritaire organen waarin het zitting heeft, zoals de Nationale Arbeidsraad, of beheersorganen die belast zijn met de sociale zekerheid.

Ze is samengesteld uit een veertigtal actieve leden, afkomstig uit de lidfederaties en bedrijven.

De thema's die in de commissie aan bod komen, omvatten het individueel en collectief arbeidsrecht, zowel nationaal als Europees, de evolutie van de sociale zekerheid, alle aspecten van het veiligheids- en preventiebeleid en de arbeidsmarkt.

Voorzitter
Jean-Louis Bremer, gedelegeerd bestuurder, Gondrexon

VBO-verantwoordelijke
Monica De Jonghe, directeur-generaal, ivn@vbo-feb.be 


Digital Platform

Het Digital Platform brengt deelnemers uit de verschillende reeds bestaande VBO-werkgroepen en -commissies bijeen en vult deze aan met enkele ondernemers vanop het terrein. Dit laat toe om het onderwerp te benaderen op een overkoepelende en transversale manier.

De doelstelling van het nieuwe Digital Platform is het bevorderen van de digitalisering van de Belgische bedrijven in hun verschillende bedrijfsprocessen en in hun relaties met klanten, andere bedrijven en de overheid.

Het Platform wil de informatie-uitwisseling over de verschillende aspecten van de digitalisering vlotter doen verlopen/stroomlijnen en synergieën opwekken. Daarvoor doet het een beroep op een globaal overzicht van de thema’s in verband met digitalisering die aangekaart worden binnen de verschillende meer technische/specifieke werkgroepen die reeds bestaan op het VBO (Data Protection, e-Invoicing …).

Er werden vijf actiedomeinen bepaald:

- het fungeren als een platform waar ideeën rond digitalisering kunnen worden uitgewisseld en nieuwe ontwikkelingen inzake digitalisering kunnen worden toegelicht;
- het ontwikkelen van een visie rond de digitalisering van de economie en de samenleving en de wijze waarop die het best kan worden bevorderd;
- het opvolgen, bespreken en bijsturen van het bestaande en beoogde beleid van de overheid op alle vlakken die betrekking (kunnen) hebben op de digitalisering van de economie en de samenleving;
- het fungeren als klankbord voor concrete, transversale digitaliseringsprojecten waarin het bedrijfsleven een belangrijke stakeholder is;
- het sensibiliseren van de Belgische bedrijven, ondernemers, werknemers over de mogelijkheden van de digitalisering (praktische tips, infosessies, opleidingen… ).

Er werden zes strategische thema’s gedefinieerd. Het gaat om: (i) Digital Infrastructure, (ii) Digital Confidence, (iii) Digital Skills, jobs en entrepreneurship, (iv) Digital business, (v) Digital government en (vi) Digital security.

Het Digital Platform zal zich prioritair toespitsen op de volgende drie acties:

- een evaluatie na twee jaar van het 10-puntenplan voor een digitale economie;
- definitie van digitalisering;
- actualisering van het 10-puntenplan.

Voorzitter
Benoît Degrève, voorzitter van Febuco (Federatie van Business Consultants) en Managing Partner Global Business Services BeLux and Public Sector BeNeLux, IBM Belgium, Netherlands & Luxembourg

VBO-verantwoordelijke
Raf Van Bulck, adjunct-adviseur bij het Competentiecentrum Economie & Conjunctuur, rvb@vbo-feb.be


Economische commissie

Rol en activiteiten
In de Economische commissie vindt er overleg plaats tussen het VBO en zijn leden over economische thema's. Zij is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sector en nodigt geregeld ook gastsprekers uit.

Tweemaal per jaar maken de leden van de Economische commissie een stand van zaken op van het reilen en zeilen in hun sector. Deze gegevens dienen als basis voor het opstellen van de economische vooruitzichten van het VBO.

De Economische commissie buigt zich ook elk jaar over het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven dat het Belgische concurrentievermogen bespreekt en als basis dient voor de tweejaarlijkse IPA-onderhandelingen.

Minstens tweemaal per jaar wordt ook een stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de begroting.  Nog andere onderwerpen die tijdens de commissie geregeld aan bod komen zijn: de financiering van de ondernemingen, het opvolgen van de inflatie, 'economic governance' op Europees niveau, innovatie,…

Voorzitter
Jan Van Hove, Chief economist, KBC Group

VBO-verantwoordelijke
Edward Roosens, Chief Economist van het VBO, Executive Manager van het Competentiecentrum Economie & Conjunctuur, er@vbo-feb.be


Fiscale commissie

Rol en activiteiten
De Fiscale commissie wil niet alleen de fiscale verwachtingen en problemen van de bedrijven leren kennen, maar ook proactief werken aan een betere fiscale bedrijfsomgeving. Daartoe heeft zij verschillende permanente werkgroepen (btw, groene fiscaliteit, douane en accijnzen, internationale overeenkomsten...) of ad-hocgroepen opgericht; die stellen conclusies op die dan in plenaire vergadering worden besproken. Dankzij een permanente uitwisseling van informatie met de overheid en haar administratie, trachten deze werkgroepen zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de redactie van wetteksten die door de regering worden ontworpen, en constructieve oplossingen aan te reiken voor de problemen van de ondernemingen.

De voornaamste actuele dossiers zijn: de bestrijding van belastingfraude, de administratieve vereenvoudiging voor bedrijven, de bevordering van een aangepaste, stabiele en competitieve fiscaliteit voor bedrijven (inclusief reflectiewerkzaamheden met het oog op de invoering van een geconsolideerde en optionele heffingsgrondslag op Europees vlak), de fiscaliteit van kmo's, de fiscale stimuli - in het bijzonder voor O&O, de lastenverlaging op inkomen uit arbeid, de Europese reflectiewerkzaamheden over de toekomst van het btw-stelsel, de toepassing van de Europese richtlijn betreffende elektronische facturatie, de groene fiscaliteit (en in het bijzonder de follow-up van de Europese werkzaamheden betreffende de herziening van de elektriciteits- en energiebelastingrichtlijn), het Nationaal Douaneforum, de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, de verbetering van het Belgisch netwerk van belastingverdragen, en de werkzaamheden van de OESO.

Voorzitter
Hilde Wampers, Director Group Tax, Proximus

VBO-verantwoordelijke
Jean Baeten, Executive Manager van het Competentiecentrum Fiscaliteit & Investeringen, jb@vbo-feb.be


Juridische commissie

Rol en activiteiten
De Juridische commissie werkt de standpunten van het VBO uit over alle materies die onder het bedrijfsrecht ressorteren en om een initiatief van de werkgeversorganisatie vragen. Dat doet zij op eigen gezag of in het kader van regelgevende initiatieven op Belgisch, Europees of internationaal niveau. Zij is het stadium net voor de beslissingsorganen van het VBO.

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectorfederaties.

Enkele actuele dossiers zijn de economische code, de betalingstermijnen, de continuïteit van de ondernemingen, de dematerialisatie van effecten, ‘smart regulation’,’class action’, het eenheidsoctrooi of nog, het boekhoudrecht en de hervormingen van het mededingingsrecht.

Voorzitter
Jean Eylenbosch, Vice-President European Government Relations, Coca-Cola European Partners

VBO-verantwoordelijke
Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal, sma@vbo-feb.be


 Kmo-commissie

Rol en activiteiten
Via de Kmo-commissie verzamelt het VBO input omtrent de specificiteiten en belangen van de Belgische kmo’s. Via deze weg wordt er ook een vinger aan de pols gehouden betreffende wat er leeft op het terrein.

Een groot aantal onderwerpen is in het verleden op de Kmo-commissie reeds aan bod gekomen. Enkele voorbeelden zijn:
- internationalisering
- financiering van investeringen
- innovatie
- administratieve vereenvoudiging
- competitiviteit.

Voorzitter
Leo Borms, Chief Executive Officer, La Confiance

VBO-verantwoordelijke
Edward Roosens, Chief Economist van het VBO, Executive Manager van het Competentiecentrum Economie & Conjunctuur, er@vbo-feb.be

 
Platform Douane en Accijnzen

Rol en activiteiten
Het platform Douane en Accijnzen heeft tot doel om informatie uit te wisselen over de activiteiten van het Forum, de vergaderingen van de verschillende werkgroepen van het Forum voor te bereiden en de gemeenschappelijke standpunten van de stakeholders uit de privésector te bepalen om die vervolgens uit te dragen binnen het Nationaal Forum Douane en Accijnzen (www.naforna.be). Het bestaat uit vertegenwoordigers van de federaties die lid zijn van het Forum, leden van het Stuurcomité van het Forum en experts van ondernemingen.

Het Forum is een overlegplatform tussen de administratie en de ondernemingen. Het kwam tot stand door middel van een specifiek protocol. Alle informatie over het Forum is publiek en online beschikbaar (www.naforna.be).

Voorzitter
Abram Op de Beeck, Customs and Foreign trade manager, BASF Antwerpen

VBO-verantwoordelijke
Jean Baeten, Executive Manager van het Competentiecentrum Fiscaliteit & Investeringen, jb@vbo-feb.be


Platform Europa

Rol en activiteiten
Dit platform, uitsluitend toegankelijk voor de vertegenwoordigers van de leden (via VBO-net), beoogt de uitwisseling van informatie te bevorderen over de Europese thema's die het VBO en zijn sectoren aanbelangen.

De informatie betreft met name de dagorde van de Europese instellingen (Commissie, Raad en Europees Parlement) en documentatie en studies omtrent de grote Europese uitdagingen (bv. Economic governance, heropleving van de interne markt, EU 2020-strategie,...).

VBO-verantwoordelijke
Olivier Joris, Executive Manager van het Competentiecentrum Europa & Internationaal, oj@vbo-feb.be


Platform Europees milieubeleid

Rol en activiteiten
Het Platform Europees Milieubeleid, opgericht door het VBO, VOKA, BECI en de UWE, heeft tot doel de standpunten die de werkgeversorganisaties ten aanzien van de internationale, Europese, federale en regionale overheden wensen te verdedigen met betrekking tot het Europese en internationale milieubeleid, voor te bereiden, te bevorderen en te coördineren.

Dit platform kent vandaag een honderdtal leden, waaronder federaties en bedrijven uit de verschillende sectoren. De werkingsveld van dit platform strekt zich uit alle materies die op Europees en internationaal niveau behandeld worden en een impact hebben op her regionale en federale milieubeleid. Op dit moment wordt gewerkt rond volgende thema’s: klimaatveranderingen, lucht, producten (REACH), afval en milieutechnologieën (IPPC).

VBO-verantwoordelijke
Vanessa Biebel, adviseur bij het Competentiecentrum Duurzame Ontwikkeling & Mobiliteit, vb@vbo-feb.be


Platform International

Rol en activiteiten
De internationalisering van onze ondernemingen is voor een open economie als de onze een absolute prioriteit. Heel wat actoren en organisaties zetten zich in voor het promoten en begeleiden van onze ondernemers op de buitenlandse markten en voor het aantrekken van buitenlandse investeerders. Het Platform International heeft hoofdzakelijk tot doel de uitwisseling van informatie en van ervaringen tussen privésector en overheidssector met betrekking tot de economische diplomatie en tot de diverse initiatieven ter ondersteuning van onze exportbedrijven, in het buitenland of bij activiteiten in België, te vergemakkelijken. Het platform verenigt enerzijds de sectorfederaties van het VBO die op dit gebied het meest actief zijn, de gewestelijke werkgeversorganisaties (BECI, UWE, VOKA) en allerlei Belgische bedrijven die internationaal actief zijn. Anderzijds zijn ook de belangrijkste overheidsactoren die betrokken zijn bij de economische diplomatie, bij de exportondersteuning en bij het aantrekken van buitenlandse investeringen (FIT, AWEX, BIE, ABH-ACE) alsook de FOD Buitenlandse Zaken, de Delcrederedienst, de BMI, enz. erin vertegenwoordigd.

Voorzitter
Alexis Brouhns, Senior Executive Vice President, Solvay Corporate Government and Public Affairs

VBO-verantwoordelijke
Benoit Monteyne, adjunct-adviseur bij het Competentiecentrum Europa & Internationaal, bm@vbo-feb.be

Platform Mobiliteit en Logistiek

Rol en activiteiten 
Het Platform Mobiliteit en Logistiek verenigt de sectoren die actief zijn in de verlening van logistieke en mobiliteitsdiensten (openbaar vervoer, transporteurs, autoconstructeurs, havens ...) en de sectoren die gebruikmaken van die diensten.
Het platform buigt zich over dossiers inzake mobiliteit, goederentransport en logistiek. Belangrijke dossiers zijn onder meer de opvolging van de kilometerheffing voor vrachtwagens, het beleid inzake vrachtvervoer per spoor, de ontwikkeling van de e-commerce, het bundelen van transportstromen en diverse Europese dossiers (gewicht en afmetingen van voertuigen, Eurovignet, regels inzake wegcabotage …). Het behandelt ook dossiers over woon-werkverkeer, het mobiliteitsbudget, de uitwerking van een interfederale mobiliteitsvisie, het spoorbeleid, de nieuwe mobiliteitsdiensten en de invoering van een slimme kilometerheffing voor alle soorten voertuigen.
Het platform Mobiliteit en Logistiek werkt de standpunten en voorstellen van het VBO uit, faciliteert de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen federaties en sensibiliseert zijn leden rond toonaangevende ontwikkelingen en innovaties.

Voorzitter
Frank Witlox, professor, UGent

VBO-verantwoordelijken
Eloïse de Villegas, attaché bij het Competentiecentrum Duurzame Ontwikkeling & Mobiliteit, elv@vbo-feb.be
Sofie Brutsaert, Adviseur, Competentiecentrum Duurzame ontwikkeling & Mobiliteit, sbr@vbo-feb.be

Platform Verpakkingen en verpakkingsafval

Rol en activiteiten
Het Gemeenschappelijk platform Verpakking en Verpakkingsafval, dat werd opgericht door het VBO, Voka, Beci en de UWE, is het permanent overlegorgaan waarin de standpunten betreffende verpakkingen worden gecoördineerd die worden verdedigd tegenover interregionale, federale en Europese overheden. Dit platform telt vandaag ongeveer 50 leden. Het gaat om federaties en bedrijven, om verpakkingsverantwoordelijken en om materiaalproducenten, alsook om erkende organismen (Fost Plus en Valipac).

Thema's die bij het platform aan bod komen, zijn onder andere het volgen van de wetgeving (preventieplannen, recyclagedoelstellingen, definities), de internationale verpakkingsstandaarden, de preventie op het gebied van beheer van de verpakkingen.

Voorzitter
Nathalie De Greve, Comeos

VBO-verantwoordelijke
Aarnout Ecker, attaché bij het Competentiecentrum Duurzame Ontwikkeling & Mobiliteit, ae@vbo-feb.be


Werkgroep Aanvullende pensioenen

Rol en activiteiten
De werkgroep Aanvullende pensioenen heeft als doel, enerzijds, de problemen van de inrichters van aanvullende pensioenen, of het nu de werkgever of de werkgeversverantwoordelijke op sectoraal niveau is, aan het licht te brengen en, anderzijds, in verschillende dossiers met de pensioeninstellingen, de verzekeraars en de pensioenfondsen tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Externe deskundigen, die van dichtbij voeling hebben met de verzuchtingen van de werkgevers of de tenuitvoerlegging van het pensioenplan, geven hun mening.

De behandelde dossiers hebben betrekking op de bepalingen van de wet op de aanvullende pensioenen, zoals de verandering van pensioeninstelling, het uit een pensioenplan treden van een aangeslotene, het opstellen van een standaard informatiefiche,… De in deze dossiers uitgewerkte oplossingen worden vervolgens verdedigd in de commissie Aanvullende pensioenen. Ook de Europese activiteiten worden van nabij gevolgd, zoals de richtlijn betreffende de pensioenfondsen, de ontwerprichtlijn inzake mobiliteit en behoud van de rechten van de werknemers; de standpunten worden doorgezonden naar BusinessEurope en de Europese instanties. Ten slotte worden in de werkgroep ook meer algemene thema’s voorbereid, zoals de uitbreiding van de tweede pijler tot alle werknemers, het lot van de aanvullende pensioenen in het kader van de statuten van arbeiders en bedienden.

Voorzitter
Jo Vandeweghe, adviseur Sociaal en Juridisch Departement, Belgische Petroleum Federatie

VBO-verantwoordelijke
Marie-Noëlle Vanderhoven, eerste adviseur bij het Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid, mnv@vbo-feb.beOnze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.